Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Beëindig ons te maklik huwelike en verhoudings


LOSLIP DONDERDAG 1 DESEMBER 2011 @ 14h00 op RSG


Beëindig ons te maklik huwelike en verhoudings, of hoekom hervat soveel mense weer die verhouding? Is die kanse op sukses die tweede keer beter?

Ian hierdie is ‘n GEVAARLIKE ONDERWERP want dit behels emosie en liefde en haat en sonde en die hel.

Mense wat lief word vir ‘n maat, beleef die natuurlike aangetrokkenheid as ‘n baie ernstige emosie, want liefde behels eerlikheid, respek, goedheid, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. . . . Teen sulke dinge is die wet nie.

Maar wat gaan verkeerd in verhoudings?

Jy gaan nie hou van wat ek gaan sê nie. . . .maar dis waar en dit is dat die regsberoep en al sy fasette, die skade aanrig.

Ek weet jy was betrokke by die regswese, en jy moet dankbaar wees dat jy ontslae is van dit, want mense van die regsberoepe sal nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie, juis omdat hulle die huwelike [onwettig] opbreek, en as ek sê onwettig dan bedoel ek nie volgens menswette nie, want menswette is satanisties, as jy dit behoorlik analiseer en hier verwys ek pertinent na wette wat moraliteit behels en veral huwelike.

[1] EGSKEIDING is slegs vir ONGELOWIGES

. . . . . en ONGELOWIGES sal ook nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie en hulle gaan dus verbrand deur die vuur uit die hemel.

En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor הוהי sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. [Openbaring 20:10-15 ] (koreksie is voorsien)

Let wel, egskeiding en of hertrou, behels ‘n stuk geloof:

1Ko 7:15 Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie.

Gelowiges is soos broer en suster, kinders van die Vader in die hemel, en wat HY saamgevoeg het mag geen regter skei nie, en as hulle mag skei weens hoerery, dan mag geen mens met ‘n geskeie weer trou nie, want dit is dan ook weer hoerery.

Hierdie wet is die wet van die hemel, en die Vader van Sy Kinders maak die wet net vir sy kinders wat glo, en dit geld net vir Gelowiges en nie vir Ongelowiges nie, want Ongelowiges mag doen net wat hulle wil, want vir hulle is daar geen morele reëls of wette nie. . . . . “die Ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het” . . . . “Moenie in dieselfde juk trek saam met Ongelowiges nie . . . . Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Almagtige. . . . . “ vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. . . . “gaan die een broeder met die ander na die regbank, en dit voor ongelowiges? . . . . . Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van הוהי beërwe nie.

הוהי is die Naam van die Wetskrywer van SY WET wat Ongelowiges nie aanvaar nie. SY WET bepaal dat huwelike nie mag skei nie, maar ek sê weer dit geld net vir Gelowiges. Ongelowiges kan doen net wat hulle, hulle kan selfs met ‘n Gay of Lesiër trou of met ‘n ander baster of met ‘n dier, soos ‘n homo sapiens, ens. Hulle kan doen net wat hulle wil! . . . . “Sorg daarvoor, dat daar nie miskien in een van julle ‘n bose en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende הוהי afvallig word nie. . . . m.a.w. nie meer SY WET aanvaar nie, maar na die sataniese wette van die land beroep. . . . . Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en idooldienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

Daar is nie een eerlike REGTER of ADVOKAAT of PROKUREUR nie, want hulle almal lieg oor die wet op huwelike:

Die wet op egskeiding bepaal in artikel 5(a) dat ‘n regter nie ‘n huwelik mag ontbind as een of beide se geloof hertrou verbied nie.

Gelowiges wat in ‘n kerk, byvoorbeeld trou, waar ‘n Bybel gelees word, staan in ‘n VERBONDSVERHOUDING wat ‘n tripartite is tussen man en vrou en הוהי en die morele reël vir huwelike van gelowiges verbied hertrou want hertrou is dieselfde as egbreuk en strafbaar met die dood, maar dit geld net vir gelowiges, nie vir ongelowiges nie, maar as ‘n gelowige met ‘n ongelowige trou, dan sal altwee gered word omdat een glo, en as die vrou van haar man skei, mag sy nie weer trou nie, en as sy trou, dan is die gelowige man vir ewig van haar ontkoppel.

Vir mans werk die reël bietjie anders: As die man van sy vrou wil skei, mag hy net skei as sy owerspel gepleeg het en vir geen ander rede nie, maar dit glo die HOF nie en daarom is hulle ongelowiges wat hel toe gaan. . . .want hulle terg הוהי en tart HOM uit en maak net wat hulle wil en dan beroof hulle nog die onskuldige party se geld, en glo my dit is baie geld! Vra maar enige man wat die egskeiding bestry. Al het die vrou geen rede om te skei nie, en die man probeer die hof oortuig om nie haar toe te laat om te skei nie, steur die hof hom nie daaraan nie en staan die egskeiding toe, en dan moet die man alles betaal, al het hy niks verkeerd gedoen nie. Die HOF reken dat as jy instem om te skei, dan verdeel jy alles, maar as weier, omdat jy glo, straf die hof die onskuldige party en verloor hy of sy alles en moet al die regskoste betaal en omdat duiwelsagente soos advoklate betrokke is, berowe hulle die arme mense en die regters en advokate en prokureurs hou saam ‘party’ om die roof te vier.

[2] ARTIKEL 5(a)

Hierdie artikel bepaal dat die hof beëdigde verklarings van beide partye as geldige dokumente op rekord te kry wat die hof die reg gee om die egskeiding te verhoor, maar dit doen die hof nie en is dus skuldig aan regsverydeling en is die Staat regtens verantwoordelik om skadevergoeding vir die verontregde party te betaal.

As een belet word volgens geloof, mag die hof nie die saak verhoor nie, want sy mag in elkgeval skei volgens die geloof, maar mag nie weer trou nie, en as sy haar wil versoen mag die man nie haar verstoot nie.

As beide verklaar dat hulle geloof, wat ‘n gewetensbeswaar is, geen belêt op hertrou het nie, mag hulle gelukkig skei en trou en doen net wat hulle wil, want morele reëls geld net vir gelowiges en ongelowiges mag doen net wat hulle wil, daar is geen reëls nie!

Omdat die hof sy eie wet verkrag, wat egskeidings betref oor hierdie artikel, sal geen regter of advokaat of prokureur in die Opstanding op die Laaste Dag uit die graf opstaan en die ewige lewe ontvang nie, maar sal die Tweede Dood sterf.

[3] BEDROG VAN DIE HOF

Die Artikel 5(a) van die Wet op Egskeiding stipuleer geen GODSDIENSGELOOF nie, maar die adcvokate en die regters en die prokureurs konkel saam agteraf om te verklaar dat die artikel net van toepassing is op Moslem en Judaisme, wat nie daar staan nie.

[4] BELET OP HERTROU IN DIE BYBEL

En aan die getroudes beveel ek — nie ek nie, maar הוהי — dat die vrou nie van die man moet skei nie; en as sy tog van hom skei, moet sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen; en dat die man sy vrou nie moet verstoot nie. Maar vir die ander sê ek — nie הוהי nie — as enige broeder ‘n ongelowige vrou het en sy dit goedvind om met hom saam te lewe, moet hy haar nie verstoot nie; en as ‘n vrou ‘n ongelowige man het, en hy dit goedvind om met haar saam te lewe, moet sy hom nie verstoot nie. Want die ongelowige man is gereinig deur die vrou, en die ongelowige vrou is gereinig deur die man; want anders sou julle kinders onrein wees, maar nou is hulle rein. Maar as die ongelowige wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die broeder of suster nie gebonde nie. Maar הוהי het ons tot vrede geroep. [1 Korinthiërs 7:10-15 AOV] (korreksies is voorsien)

[5] HOEKOM IS TWEEDE HUWELIKE ALTYD SO WONDERLIK GELUKKIG

Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Die Owerheid in egskeidings is die Regter en die Advokaat en die Prokureur;

Die Magte is die Politici wat die Parlement gebruik om satan se menseregtewette te maak wat direk teen הוהי se Wet is wat die breek van die huwelik verbied;

Die wêreldheersers van die duisternis is die Satan en sy engele wat die bose geeste is wat in die Regters en Advokate en Prokureurs werk om die huwelik op te breek om Satan se werk van vernietiging doen.

Sodra die GEBOD verbreek is, kan die persoon nie gered word nie, want hy en of sy het gehoor tydens die troue dat die huwelik vir ewig is en dat wat הוהי saamgevoeg het, mag geen mens skei nie, en met dit in die gewete, kies hulle met volle gewete om eerder hel toe te gaan as om eerder getrou en getroud te bly. . . . inteendeel, sodra die paartjie bevestig dat hulle in ‘n aanbiddingsplek volgens hulle geloof getroud is, en nie in ‘n hof nie, moet die hof die verklarings eis om aan die wet se artikel 5(a) te voldoen.

Daar is geen genade nie want die Wet van הוהי bepaal baie duidelik: “Ek bewys GENADE aan hulle wat my lief het en my Gebooie bewaar.” . . . en dit is die enigste paspoort na die hemel se Stad:

En hy het vir my gesê: Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die reine nog reiniger word. En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die idooldienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen. [Openbaring 22:10-15 AOV] (korreksies voorsien)

Gevolgtrekking: Baie duidelik staan dit dat hoereerders, en dit is almal wat hertrou, nie sal ingaan nie:

Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat van sy vrou skei, behalwe omrede van hoerery, maak dat sy egbreuk pleeg, en elkeen wat die geskeie vrou trou, pleeg egbreuk. [Matthéüs 5:32 AOV]

Vir inligting: Sommige interpreteer hoerery as prostitusie, maar dit is foutief, want prostitusie is iemand wat seks verkoop vir vergoeding, waar hoerery slegs iemand is wat buite die huwelik fornikeer.

fornication is Sexual intercourse between partners who are not married to each other.

prostitution is The act of engaging in sex acts for hire.

whoredom is Unlawful sexual relations. Promiscuous sex. Unfaithfulness to הוהי; idolatry.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Oak Seed

deur Rachelle du Bois

Alicia Venter was a cool librarian with her life and her career mapped out. Until she looked into the compellingly familiar eyes of a stranger. She was shaken to the core. Why was she so powerfully drawn to the stunningly attractive Martin Blythe, yet they’ve never met? Martin Blythe was rich, he was a successful engineer doing research in the university library. And then he looked into the familiar green eyes of a strange young woman. The earth moved for him then as he recognised her somehow. In an instant he knew she was a part of him without which he could not live. Would these two people find the answer to the strange coincidence that kept pushing them into each other’s lives? Would they resist or choose love?picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar