Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

“Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom” Mat. 4:17.
“Moenie dink dat Ek gekom het om die Torah of die profete te ontbind nie……..Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een letterdeel van die Torah ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie” Mat.5:17-19

“Bekeer jou en keer terug na die Torah, die Tien Gebooie, die Koninkryk van die hemel is naby”.

Hoe moet ek bekeer en waarna toe moet ek bekeer/omkeer?

SHEMA!! LUISTER!!

Deut. 6:4-5: “Shema/Luister Israel, Yahweh is ons Elohiem; Yahweh is een (echad). Daarom moet jy Yahweh jou Elohiem liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.” En ook Lev.19:18: “... maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is Yahweh”.

Die voorgaande is die grondslag waarop die Tien Profetiese uitsprake en instruksies (Tien Gebooie) gebaseer is. Soos wat die Skepper in die begin gespreek het “Laat daar Lig wees”, so het Hy hierdie Tien Woorde profeties oor Sy volk gespreek. Dit was ‘n Verbond wat die Skepper met Sy volk aangegaan het.

As jy ernstig is en jou tot die Skepper wil bekeer, moet jy die Tien Gebooie eerbiedig, dit hou en dit doen en ‘n vennoot word binne daardie selfde Verbond waarvan die Skepper die Hoof is.

Hier volg die Tien Profetiese Woorde, die Tien Gebooie. Hulle is ononderhandelbaar, onveranderlik, ewig, die Woord van die Allerhoogste, die Allerhoogste Self!! (Joh.1:1)

Ex.20:2: 1ste Gebod: “Ek is YAHWEH (YHWH – YOD, HEY, VAV, HEY) jou Elohiem (magtige) wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis, uitgelei het”.

Die Skepper van die heelal skryf Sy eie persoonlike naam: YOD, HEY, VAV, HEY (YHWH) persoonlik met Sy eie Vinger in die oudste paleo Hebreeus op die kliptafels. Moses het dit nie geskryf nie. Dit is Sy verbond naam, Sy gedenknaam vir ewig. Ps. 135:13; Ex.3:15; Ps. 30:4; Jes. 26:8; Hos.12:5 ens.

In die moderne Hebreeus word die YOD, HEY, VAV, HEY so geskryf – die Hebreeuse tetragrammaton, (יהוה) YOD, HEY, VAV, HEY, vier konsonante, wat die Naam van die Skepper-Elohiem uitbeeld – word foneties uitgespreek YAHUWEH of YAHWEH of YAHUEH of YAHUAH.

Dit is Sy Naam vir Ewig en so moet ons dit eerbiediglik gebruik. Maar benewens die feit dat die Skepper YHWH (YAHWEH) homself voorstel deur Sy Naam aan ons mee te deel, gaan Hy verder en trek Hy hierdie 1ste Gebod deur en koppel Hy dit aan die profete. Hy openbaar en vertel ons Wie Hy werklik is. Hy vertel ons meer van Homself as net Sy Afgesonderde Naam.

In Hosea 13:4 sê Hy “Tog was Ek, Yahweh, jou Elohiem van Egipte af en buiten My het jy geen Elohiem (magtige) geken nie, ja, buiten My is daar geen Verlosser nie.” (Y’shua) Die Verlosser die Messias (Yahshua) waarvan die letterlike Hebreeuse betekenis is: “Yahweh is verlossing”.

Ook in Jes.12:2 lees die Hebreeuse teks letterlik soos volg: “Yahweh, my sterkte en my lied, het my YAHUSHUA geword”. En dit is waaroor die Blye Boodskap ook handel. YHWH Wie Homself beklee en openbaar in die vlees, in ‘n menslike liggaam, of YHWH Wie Yahshua word.

Yahweh identifiseer Homself as die Messias, die Verlosser, Yahshua. Dit is die naam van Sy Seun. Yahweh, die onsterflike Almagtige Gees Skepper Elohiem, het in die vlees gekom deurdat Hy vir Homself ‘n liggaam voorberei het. Sy Naam is Yahweh Yahshua (Sien Ps.40:6 Restoration Scriptures en Hebr.10:5).

In Jes.45:20-23 staan daar in die direkte Hebreeus “EL-TZADIK, U MESSIAH” wat beteken “”n regverdige Almagtige EN ‘n MESSIAS”. Yahweh sê vir ons in Sy Hebreeuse taal Hy is ‘n Almagtige Elohiem MAAR Hy is OOK die MESSIAS.

Nou weet ons na die 1ste Gebod reeds: YAHWEH = YAHSHUA, die Messias.

Ex. 20:3: die 2de Gebod: “Jy mag geen ander (magtiges/gode) voor My aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak (van hierdie magtiges/gode nie) van wat bo in die hemel is,....... Jy mag jou voor hulle (ander magtiges/gode) nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek is ‘n jaloerse El (god).

Besef jy dat die Christendom (nie-Jood/Israeliet) hierdie gebod oortree wanneer hulle ander name gebruik, ander name oor hulle lippe bring, ander name uitspreek as die van die hoogverhewe Hebreeuse afgesonderde Naam van YAHWEH of die van Sy Seun Yahshua? Name wat teruggevind word in die afgod name van die songode in o.a. die Griekse mitologie soos byv. “Here” (Koningin van die hemel) of “Iesous” (Griekse godin van genesing). Hulle plaas hierdie afgod name in die plek van die Naam, YHWH (YAHWEH), die Skepper van die heelal en die van Sy Seun Yahshua en doen presies dit wat Hy verbied in die 2de Gebod.

Die Christendom oortree hierdie Gebod letterlik. Deur vreemde name uit te roep en te aanbid, bring hulle juis, dan “hê” hulle ander afgode (as YAHWEH) voor Sy aangesig.

In Ex. 23:13 vind ons dat Yahweh die 2de Gebod uitbrei en duidelike bevele aangaande die ander magtiges/gode gee: Jy mag hul name nie noem nie, hul name mag nie eens oor jou lippe kom nie – hul name mag nie uit jou mond uit gehoor word nie.

Die Christendom (nie-Jood/Israeliet) gebruik sommer willens en wetens die naam “Iesous” wat in Afrikaans en Engels en Duits vertaal is as “jesus”. Iesous is ‘n verbuigingsvorm van Iaso wat Ieso is in die Ioniese dialek van die Grieke, die Griekse godin van genesing. Die letters IHS is die afkorting van die naam IESOUS wat op sy beurt verwys het na o.a. Bacchus alias Tammuz (alias ha Satan), almal songode wie hul verjaardae vier op die 25ste Desember.

Maak nie saak nie, al is hierdie Griekse naam die “onskuldige” transliterasie van die Hebreeuse “Yahshua” na die Griekse Iesous toe, bly die resultaat nog steeds verwerplik, die fonetiese naamklank van ‘n Griekse afgod godin uit die Griekse mitologie.

Volgens hierdie 2de Gebod en profetiese opdrag, is die enigste naam wat ons mag noem, mag gebruik, mag aanbid, die Hebreeuse naam van YAHWEH en die van Sy Seun Yahshua. Geen ander naam of afgodsnaam in ‘n ander taal nie. Nie Modimo of Nkulukulu of enige ander vreemde naam nie. Slegs die Hebreeuse naam van YAHWEH die Vader en YAHSHUA, die Seun. Dit is die enigste Skriftuurlike geldige naam wat jy mag aanbid en dien en oor jou lippe mag noem.
Die oortreding van die 2de Gebod lei outomaties tot die oortreding van die 3de profetiese instruksie.

Ex.20:7: 3de Gebod: “Jy mag die Naam van YAHWEH jou Elohiem nie INHOUDLOOS maak nie, nie VERVALS nie, nie VERVANG met die name van ander magtiges/gode nie, nie AFWATER (YDELLIK/LIGTELIK GEBRUIK) nie, want YAHWEH sal die een wat Sy Naam ....... nie ongestraf laat bly nie”.

Sy hoogverhewe, afgesonderde Hebreeuse Naam het deur die eeue heen verlore geraak en is vervang met ander afgodsname soos “Here” of “Lord” of “God”. Die gebruik hiervan het die ware afgesonderde Hebreeuse Naam van die Skepper dus niksseggend gemaak, inhoudloos. Die Hebreeuse woord “shavah” impliseer inhoudloos, vervals, vervang, afwater, ydellik, ligtelik, ens. Hierdie Griekse afgodsnaam “Iesous”, “Here”, “jesus”, “christus” het vir eeue lank die afgesonderde Hebreeuse Verbondnaam/Gedenknaam Naam van die Almagtige Skepper en Sy Seun vervang.

So, ons ignoreer hierdie instruksies willens en wetens.
As jy ‘n Israeliet is, moet jy volgens die 3de Gebod presies as volg optree:

1. Die Naam van YHWH (YAHWEH) nie sommer net ligtelik/ydellik gebruik nie;
2. Die Naam van YHWH (YAHWEH) met eerbied en respek gebruik (in vrees en bewing);
3. Die Naam van YHWH (YAHWEH) nie nutteloos of nikswerd of inhoudloos laat word deur dit te vervang met ander afgodsname of –titels nie;
4. Die Naam van YHWH (YAHWEH) nie uit jou woordeskat laat verdwyn en tot niet laat gaan nie;
5. Die Naam van YHWH (YAHWEH) betekenisvol en belangrik hou en dit gelowig te gebruik.

Ex.20:8: Die 4de Gebod beveel ‘n Israeliet: “Onthou die dag van die Shabbat, dat jy dit afsonder..... Maar die sewende dag is die Shabbat van YAHWEH jou Elohiem;”

Die Shabbat dag – is dit die 7de dag of is dit die 1ste dag? Is Sondag die 7de dag of die 1ste dag? Wat is vir jou hier belangrik en wat is vir die Skepper belangrik? Wie se wil geld, joune of die Skepper s’n? Hy het die Shabbat (1) geseën en toe (2) afgesonder – dit is Sy dag.

Saam met die weeklikse Shabbat word ons geneem na die verpligte en belangrike afsprake (feeste) van Yahweh met Sy volk Israel in Levitikus 23. Hierdie opdragte is steeds relevant en is nooit vervang of tot niet gemaak nie. Dit gaan ook binnekort gedurende die millennium en ook later weer in die Nuwe Hemel en die Nuwe aarde gevier word. Hierdie Feeste is verpligtend vir elke gelowige Israeliet. Die Shabbat vorm ‘n integrale deel van die sewe Feestye van Yahweh, Sy opdrag aan elke Israeliet. Die Pasga, die Fees van Ongesuurde Brode, Shavuot (Pinkster), Fees van Trompette, Fees van Versoening, Fees van Sukkot/Tabernakels en ook die 8ste dag wat ‘n spesiale Feesdag is.

Hierdie Feesdae, saam met die weeklikse Shabbat, impliseer en vereis ‘n spesiale Torah leefstyl wat die kenmerk is van die opregte Israeliet. Elke ware Israeliet sal sy hele lewenswyse rangskik en organiseer rondom die Shabbat en die jaarlikse Feeste van Yahweh soos gelas in Lev. 23. ‘n Opregte Israeliet moet hierdie instruksies doen en nakom. Dit is ‘n wonderlike bevrydende Torah lewensstyl.

Ex. 20:12: 5de Gebod: “Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word”;

Ex. 20:13: 6de Gebod: “Jy mag nie moord pleeg nie”;
‘n Israeliet sal die aborsie-wette verafsku.

Ex.20:14: 7de Gebod: “Jy mag nie egbreek nie”;

Ex.20:15: 8ste Gebod: “Jy mag nie steel nie”;

Ex.20:16: 9de Gebod: “Jy mag nie valse getuienis teen jou naaste uitspreek nie (jy mag nie lieg nie);

Ex.20:17: 10de Gebod: “Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie”.

Maar laat ons net weer Joh.1:1 bietjie verder bekyk. In Afrikaans met ‘n Hebreeuse perspektief, lees dit: “In die begin was die Torah (Woord) en die Torah (Woord) was met/by Yahweh en die Torah (Woord) was een met Yahweh. Die Torah (Woord) en Yahweh was saam een vanaf die begin” en vers 14 verklaar “En die Torah (Woord) het vlees geword en het onder ons kom woon”.

Ons weet nou met dubbele sekerheid die volgende onherroeplike en ewige waarheid: YAHWEH = YAHSHUA = DIE MESSIAS = DIE TORAH.

Hallo!!?? Christen, Ortodokse Jood, Moslem, wie ook al, wie van hierdie drie verwerp of aanvaar jy? Dis ‘n baie moeilike vraag. Want as jy een verwerp, dan verwerp jy die ander.

YAHWEH = YAHSHUA = DIE TORAH

Wie die Seun verwerp, verwerp die Vader. Wie die Torah verwerp, verwerp die Seun en ook die Vader. Die Seun is die Waarheid, is die Lig, is die Weg, is die Lewe. Dit is presies die beskrywing van die Torah self!

Dit in kort, is die Torah van ‘n ware opregte gelowige wat die saad is van Abraham, ‘n Israeliet, volgens Gal.3:29, omdat hy in die Messias Yahshua glo en Hom lief het. So ‘n gelowige is ‘n ware werklike Israeliet in die oë van die Skepper en speel sy bloedlyn afkoms nie ‘n rol nie – hy is ‘n kind van die belofte uit Abraham se tyd reeds.

Hierdie Tien Gebooie is deel van DNA van die Skepper Yahweh en Sy Seun Yahshua. Wanneer die Israelitiese gelowige hierdie instruksies sy eie maak, dit internaliseer en deel maak van homself, dan vestig die DNA van die Almagtige Skepper binne-in die kern van die gelowige Israeliet wie se geestelike DNA in ooreenstemming gebring word met die van die Allerhoogste. Die Ruach (Gees) van die Skepper woon dan binne-in die gelowige wie die tempel word van die Lewende Allerhoogste Yahweh Wie Gees is en Sy Seun, Yahshua.

Wanneer hierdie Woorde van die Allerhoogste geïnternaliseer word, deel word van jouself as gelowige, dan hernu hulle jou gedagtes en herskep jou denkprosesse sodat die Israelitiese gelowige meer en meer begin om die beeld van die Skepper en die van Sy Seun, die Messias, aan te neem. So word jy deel van ‘n koninklike priesterskap wat Sy majesteit reflekteer dwarsoor die aardbol. Dit is waarom die sogenaamde Tien Gebooie inderwaarheid die profetiese woorde of bemagtiginge genoem word.

En weet jy wat sê die Skepper Yahweh van die persoon wat Sy Torah nie respekteer en daarop nie ag slaan nie? Spreuke 28:9 sê dat selfs die gebed van so ‘n persoon is ’n afskuwelikheid, ‘n gruwel voor Yahweh. En hierdie Skrif is maar een van vele wat jou instaat stel om valse leraars te identifiseer wat “’n ander evangelie” preek.

Verwerp hierdie lewensbelangrike boodskap, maar weet dan dat Yahweh, die Skepper jou nie geroep het nie en dat jy nie deel is van die kudde van die Groot Herder Yahshua nie. Sy skape luister na Sy Stem en Hy ken hulle en Hy gee hulle die ewige lewe. Die blote feit dat ‘n persoon nie die Woord van die Skepper hoor of gehoorsaam (doen) nie, is bewys daarvan dat hy nie van die Vader is nie (Joh.8:47).

Gooi jouself voor sy voete en beroep jou op Sy guns en roep die Naam van Yahweh Yahshua aan (Joël 2:32 en Hand. 2:21) en jy sal gered word.

En dan doen jy die opdrag in Hand. 2:38 “Bekeer jou en laat jou doop in die Naam van Yahshua die Messias tot vergewing van sondes, en jy sal die gawe van die Afgesonderde Gees (Ruach Hakodesh) ontvang.”

SHEMA nou, LUISTER en doen, en die belofte van die Hemelse Koninkryk is vir jou ook. Yahweh kom Sy beloftes altyd na, doen nou ook jou deel en bekeer/keer om en begin om die hemelse koninkrykswette en lewendgewende koninkryksinstruksies uit te leef.

Shalom vir jou!
Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Is YHWH == Yahshua??
Umfaan

Dis 'n treffende stukkie werk wat jy hier het.

Jy kan miskien weer na die volgende stukkie van jou kyk:

"En dit is waaroor die Blye Boodskap ook handel. YHWH Wie Homself beklee en openbaar in die vlees, in ‘n menslike liggaam, of YHWH Wie Yahshua word.

Yahweh identifiseer Homself as die Messias, die Verlosser, Yahshua. Dit is die naam van Sy Seun. Yahweh, die onsterflike Almagtige Gees Skepper Elohiem, het in die vlees gekom deurdat Hy vir Homself ‘n liggaam voorberei het. Sy Naam is Yahweh Yahshua"

Dit kom voor asof dit die dogmatiese sienswyse van "fussie" onderskryf, dus wat sê dat Yahweh en Yahshua een en dieselfde is.

Dis natuurlik nie so nie, maar 'n misleidende leun van Satan. Soos jy in hierdie aanhaling beskryf "Dit is die naam van Sy Seun." Daar is geen logika in dat enige entiteit sy eie seun kan wees nie. Met wie het Yahshua ook dan gepraat aan die folterpaal toe Hy gesê het "Vader vergeef hulle".

Maak tog seker van jou bewoording, want dit kan soekende mense mislei op 'n dwaalweg en daardeur kom skeuring onder die Skrifgetroue gelowiges.
9 jaar 11 maande 1 week 8 ure oud


Antwoord op Aap sonder hart se kommentaar
Ai, Aap. Jy sê jou ou lewetjie is so kort, net 'n glefie, as ek reg onthou. Jy kwel jou onnodig met irrelevanthede - as my klein downs sindroom seuntjie vir my sê "OUAAAN" gaan ek as sy vader onmiddellik weet hy spreek my aan en dit gaan vir my die mooiste klanke wees, net so mooi as "umfaan". So hy kan maar. Maar ek en jy weet nou mos min of meer hoe die Skepper se naam foneties behoort te klank, al is ons nie honderd persent seker nie. Maar vir seker gaan ons nie Sy 2de Gebod oortree deur ander gode se name te begin noem wanneer ek begin aanbid nie of wanneer ek veronderstel is om my Vader se naam te verkondig nie. Nee, Hy het Sy eie persoonlike Hebreeuse Naam baie duidelik vir ons bekend gemaak, so Thor en Atlas is permanent uit.
Kerkverband? Nee daar is nie een nie. Ons behoort tot 'n sekte. Gaan lees Hand. 24:5 - Hy is 'n voorman van die sekte van die Nasareners, en (14-15) ons glo in die Elohim/Almagtige van die voorvaders Abraham, Isak, Jakob en Josef EN ons glo alles wat in die Torah en in die profete geskryf is EN ons het 'n hoop op Elohim dat daar 'n opstanding sal wees van regverdiges sowel as onregverdiges.
Aap, en ek kan jou niks bewys dat jy ook so moet glo nie. Ek kan net sê daar is baie Ape en baie Oolfante wat ook so glo. Hoekom? Dit is 'n geheimenis wat net die Skepper Vader kan verklaar, net baie groot guns selfs van voor tyd af. Lekker aand. U
9 jaar 11 maande 3 weke 9 ure oud


Hello Umfaan.

Ek het 'n stelling gemaak wat direk uit jou reëls gevloei het.

Jy het nie die vraag beantwoord nie. Jy gaan op 'n ander pad af oor “mense wat dit kliek” verstaan dit.

Ek vra weereens. As jy 'n fisiese probleem het om die regte uitspraak te kan vokaliseer, is jy dan 'n afskuwelikheid of 'n gruwel?

As jy ja sê, veroordeel jy skeppinge en mense wat so beplan en gemaak is deur jou god.

As jy sê nee, oortree jy die hele doel van jou bogenoemde artikel. Onthou! Dit is jou reëls wat jy hier kom uitbasuin het, so jy volg dit na of jy doen nie. Volgens jou reëls in jou artikel, kan jy die vraag beantwoord?

Ook veroordeel jy amper almal op Woes, met jou volgende stelling.

“Eenvoudige arm van gees mense "kliek" die instruksies van die Skepper,” en “So "kliek" ook uitermate hoë IK begaafdes.”

So as jy nie uitermate hoe IK beskik nie, (wat ek nie het nie) of jy is nie eenvoudig van gees is nie (miskien ek maar ek weet nie lekker presies wat jy bedoel nie) sal jy nie verstaan nie.

Weereens word ons almal ewe veel deur 'n godsdiens afgekraak omdat ons nie “so of so” is nie.

Watter van die twee groepe val u in Umfaan?

Jy skryf ook “ Hierdie profetiese instruksies van die Skepper Yahweh en Sy Seun Yahshua is so bevrydend, so wonderbaarlik verlossend”

Hoe kan dit verlossend wees as dit op sulke netelige absolute spitspunt wette uitkom soos die fisiese vokale klankgolwe wat deur jou stembande voortgebring word?

Dit is nie menslike “slimmighede” wat ek moet los nie. Ek weet ek leef net 'n paar jaar, en ek het nie eens meer 40 jaar oor nie (as ek gelukkig is) Dit is 'n vuur onder my alie om elke dag te leef omdat dit so kosbaar is, want as ek dood is is dit dit. Ek was vanaf die begin van tyd af “dood” tot hierdie absolute klein skrefie van tyd wat ek nou hier is, en as dit klaar is gaan ek weer “dood” wees soos voor ek gebore was.

Van jou laaste paragraaf “ Jy gaan voor die Regter Yahshua staan, en Moses gaan jou ook aankla” Ja well, hulle kan toustaan agter Thor, Wotan, Ra, Jupiter, Kali, Mohammed en die Tandfeetjie.

Doen 'n denkoefening. Jy sê Moses gaan my aankla. Okay. Ek sê Thor gaan vir my (as ek in hom glo) 'n moerse partytjie reel met pragtige vroulike Valkieries met groot...swaarde waarmee ek 'n ewigheid kan party.

Jy sê dit is nie so nie. Bewys dit vir my verkeerd. En as jy dit verkeerd bewys, draai dieselfde riglyne na jou geloof toe. Ek gaan nie eendag onthou nie. Ek het klaar 'n goeie idee nou.

Lekker dag daar,
Aap.

NS: Ek lees ook weer raak.

“Jy sien, NIKS wat in die Ou Verbond geskryf is, is irrelevant nie. Alles, ALLES, gaan weer van toepassing wees...”

So ons gaan almal hel toe gaan omdat ons klere dra wat van twee verskillende stowwe? Gaan ons uitgaan en ons “onheilige bure” in 'n bloedbad vol kindermoord en gesteelde maagde dompel? Of selfs beter, as jy Sondag 'n vleisie braai moet ons jou stenig omdat jy kleinhout opgetel het? Of selfs NOG beter, as daar mans by jou deur opval en hulle wil jou gas verkrag, jy liewers jou dogters na buite sal gooi?

Om 'n pêl van my se sê-ding te leen, “Skiet maar deur”

En weereens! Kan ek asseblief die naam van die kerk kry. Ek wil weet watter denominasie hierdie is. Seersekerlik kan jy vir my sê Umfaan?
9 jaar 11 maande 3 weke 11 ure oud


(Kommentaar na my gestuur via epos. Met Umfaan se toestemming geplaas)

Aap sonner hart, ek kan my oë nie glo nie! Jy is beslis nie 'n analfabeet nie, MAAR jy is duidelik vasgevang in 'n dwangbuis waaruit jy nie kan ontsnap nie, want jy weet dit nie. Jy verstaan nie. Jy het nie 'n benul waaroor dit gaan nie. Uitermate intelligent, glo ek. Maar jy verstaan nie die eenvoudige opdragte van die Skepper YAHWEH nie. Net soos hordes binne die Christendom net eenvoudig nie "kliek" nie. En dit het niks met menslike intelligensie te make nie. Eenvoudige arm van gees mense "kliek" die instruksies van die Skepper, sommige met gesplete verhemeltes wat nie die fonetiese klanke reg uitspreek nie, maar geseënd is hulle in die oë van die Allerhoogste! So "kliek" ook uitermate hoë IK begaafdes. Maar daar is altyd onder albei die uiterste teenpole en diegene tussenin, wat net eenvoudig, soos jy aap sonner hart, nie die vaagste benul het waaroor dit gaan nie.
Pluto het sy planeetstatus verloor. En ek is vry om dit te sê, want ek kom die vereistes van die 2de profetiese Gebod na. Ek gaan nie eens probeer om dit vir jou te verduidelik nie. Dis tragies. As ek in so 'n dwangbuis vas gevang moes wees, sou ek lankal reeds wanhopig in 'n koma gewees het.
Hierdie profetiese instruksies van die Skepper Yahweh en Sy Seun Yahshua is so bevrydend, so wonderbaarlik verlossend dat ek nou al reeds Sy Hemelse Koninkryksreëls en Sy Verbond met my en almal wat in Hom glo, uit dankbaarheid kan begin onderhou. Jy sien, NIKS wat in die Ou Verbond geskryf is, is irrelevant nie. Alles, ALLES, gaan weer van toepassing wees en weer relevant wees in die toekoms. Op hierdie stadium egter is daar talle instruksies wat nie uitvoerbaar is nie, maar wat later weer van krag gaan word. Jy sien, Aap sonner hart, die opregte gelowige haaslip, beroerte verskrommelde liggaam, aanvaar en glo die opdragte van Sy Skepper sonder om vrae te vra. YAHWEH is soewerein, Hy kan.
Aap, los jou menslike slimmighede, en teshuvah - bekeer, draai om, 'n 180 grade ommekeer. Jy leef net 'n paar jaar hier, 70, 80, 100? Daarna is dit 'n onmeetlike wonderlike, heerlike ewigheid waarin reg en geregtigheid heers vir die gelowige. Maar daar is 'n opstanding wat vir jou wag, swaer, jy kan daarby nie verby kom nie. Jy gaan voor die Regter Yahshua staan, en Moses gaan jou ook aankla (Joh.5:45). Onthou dit maar, al dink jy ek praat snert. Eendag gaan jy onthou ....
Umfaan

9 jaar 11 maande 3 weke 12 ure oud


So as jy nie foneties die regte woorde gebruik nie is jy is ’n afskuwelikheid, ‘n gruwel (Soos hierbo geskryf)

Wat van as God jou geskape het met 'n gesplete verhemelte in sy alomteenwoordige mag. (Cheiloschisis)

So al is jy hoe heilig en gehoorsaam sal jy nooit goed genoeg wees nie want jy sal nooit YOD, HEY, VAV, HEY foneties korrek sal kan uitspreek nie.

Of beroerte lyers sal nooit hardop mag bid nie, of mense wat brei of mense wat hakkel sal ’n afskuwelikheid en ‘n gruwel wees? Hulle is dan so geskape volgens jou God. Hoekom sal hy mense skape wat nie sy reëls sal kan nakom nie? En alles wat hy doen is "perfek" So bietjie kontras is daar nie?

So as jy enige ander god se naam sê oortree jy die gebod (soos jy hierbo genoem het), en is jy weereens soos vroeër gesê "’n afskuwelikheid, ‘n gruwel"

Kan ek dan 'n vraag vra?

Waar kan ek 'n geografiese rekord kry van die huidige stand van die wêreld se oppervlak bo water? In watter boek sal ek dit kry?

Onthou, u mag nie die woord "atlas" gebruik nie!

Wattse drafskoene dra u?

U mag nie sê "Nike" nie!

Waar groei hulle lekker vrugte daar naby die Kaap?

Geen vrugte van die dorpie Ceres mag genoem word nie.

Vir 1 miljoen rand prysgeld, wat was die planeet wat sys planeet status verloor het onlangs?

Jammer dat u nie Pluto mag sê nie.

En op die parade grond. Hoe moet soldate marsjeer as hulle nie die bevel "Voorwaarts, Mars!" hoor nie?

Ek verstaan nie hoe die sekte so sterk inval gekry het op Afrikaners nie. Wat het geword van kommin sense? En weereens.Watter kerk is die? Kan iemand vir my net asseblief 'n naam gee. Iets wat nie esoteries is nie. Ek sal graag wil weet want niemand wil of mag of kan dit noem nie, en ek het al baie gevra.

Moet die mense wat die bogenoemde glo nie maar liewers Joods word, besny word en sinagoges toe gaan en klaarkry nie? Want dit klink vir my of dit 'n verbastering is tussen die christelike geloof en die joodse geloof. Probeer mense kompenseer en soos die Jode 'n beter broederskap te kweek want die christene is nie so heg nie?

Maar kerknaam as iemand kan asseblief!

Lekker aand,
Aap
9 jaar 11 maande 3 weke 21 ure oud


Unfaan
Wat n pragtige boodskap, dankie vir die deel daarvan, dis verrykend vir die siel, wees geseend..m
9 jaar 11 maande 3 weke 3 dae 14 ure oudVan ons ander lede

ORAL IS MY GOD

deur Johann P. Boshoff

N.a.v. hoofsaaklik Psalm 139 word God se aktiewe teenwoordigheid in Boshoff se 36ste boek bepeins. Aandag word in 'n opstel ook geskenk aan die skryf van 'n oordenkingsbundel.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar