Artikels

Bladsye:
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende


Titel: Het Moses vir jesus geslaan met sy staf ? Robert Wentzel 17 Nov 2011

1Co 10:1 Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het,
1Co 10:2 en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see,
1Co 10:3 en almal dieselfde geestelike spys geëet het,
1Co 10:4 en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, EN DIE ROTS WAS CHRISTUS.

EN DIE ROTS WAS MASHIACH

http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/het-moses-vir-jesus-geslaan-met-sy-staf
Hierdie is ‘n respons op Robert Wentzel se artikel oor DIE ROTS

Mens moet eintlik die hele stuk in geheel sien om te besef wat aangaan:

Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder DIE WOLK was en almal deur DIE SEE DEURGEGAAN het, en almal IN MOSES GEDOOP IS IN DIE WOLK EN IN DIE SEE, en almal DIESELFDE GEESTELIKE SPYS GEËET het, en almal DIESELFDE GEESTELIKE DRANK gedrink het, want hulle het GEDRINK UIT ‘N GEESTELIKE ROTS wat gevolg het, en DIE ROTS WAS MASHAICH. Maar EL het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was VOORBEELDE VIR ONS, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie. En wees ook nie idooldienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is:

DIE VOLK HET GAAN SIT OM TE EET EN TE DRINK EN HET OPGESTAAN OM TE SPEEL.

EN LAAT ONS NIE HOEREER SOOS SOMMIGE VAN HULLE GEHOEREER HET NIE,

en daar het op een dag drie en twintig duisend geval. En laat ons MASHAICH nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ONS OP WIE DIE EINDES VAN DIE EEUE GEKOM HET. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. [1 Korinthiërs 10:1-12]

Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders is die spesifieke verbinding met v. 9 en 10 ;

En laat ons MASHIACH nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom.

Die grootste versoeking waaraan Christene skuldig is, is om Sy Naam as Gesalfde te vervang met ‘n spotnaam van cretin = idioot! . . . en dan Hom uit te daag om SY GENADE te eis vir WETSONGEHOORSAAMHEID. . . EN VERAL DIE SABBAT:

Laat ons ons dan beywer om in te gaan in dié rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. . . . sou Hy nie van ‘n ander dag daarná spreek nie. . . . Daar bly dus `n sabbatsrus oor vir die volk van הוהי.

EL het hulle baie lief gehad en bevoordeel, en tog het hulle oor alles ge-‘moan’ en ge-‘groan’. . . en weens hulle ongehoorsaamheid het hulle na 40 jaar se gerondtrek nie in die Beloofde Land ingegaan nie, want hulle was ongehoorsaam oor aspekte van die wet, net soos die Christene vandag! As hulle wat die STEM uit die berg gehoor het, en die SHEKINA elke dag gesien het en die WOLK en die VERWARMER in die nag gevoel het, en die water gedrink het en die manna ge-eet het, en tog nog nie geglo het nie, hoe en waar staan ons vandag as ‘n volk. Geen wonder HY sê, net ‘n oorblyfsel word gered.

Shaul, spreek met die Grieke in Korinthe, en noem hulle broeders van ons vader, en hy besef dat die Europa-volke die nuwe volk uitmaak wat met die stamme van Yisrael vermeng het om nuwe nasies te vorm. . . . . en al die Blanke Volke is Een Messiaanse Volk, en daarom skryf hy later:

Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Messias toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder ‘n tugmeester nie. Want julle is almal kinders van הוהי deur die geloof in עשוהי חישם; want julle almal wat in Messias gedoop is, het julle met Messias beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in עשוהי חישם. En as julle aan Messias behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. [Galàsiërs 3:23-29]

Die tweede Gebod het die kinders in bewaring gehou, en nou dat Messias gekom het en bevestig het dat HY net vir Yisrael gekom het en Shaul na die Europeers stuur, verlos hulle nou van eksklusiwiteit, maar dit geen nie lisensie om met die ander nasies wat met diere vermeng het, te vermeng nie. Lev. 18.

Om Yahshua te glo as die Geestelike Leier beteken dat almal, ook die Yudaeër, nou deel is van Yisrael, en nie net die Yudaeër nie.

Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie; maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit Elohim. [Romeine 2:28-29]

DIE WOLK

Hulle het werklik die wolk gesien en waar hulle getrek het, was die wolk soos ‘n sambreel bo hulle en in die nag het die wolk gegloei en hulle lekker warm gehou teen die koue wat soms onder vriespunt va;.

הוהי het voor hulle uitgetrek, bedags in ‘n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in ‘n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Die wolkkolom het nie bedags en die vuurkolom nie snags voor die volk gewyk nie. [Eksodus 13:21-22]

DIE SEE

Die wonderwerk van die see deurloop was die doping, want elkeen moes in geloof deurloop en glo dat water sal nie op hulle toevloei nie.

Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en הוהי het deur ‘n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak; en die waters is gekloof. En die kinders van Yisrael het midde-in die see getrek op droë grond. En die waters was vir hulle ‘n muur aan hul regter— en aan hul linkerkant. [Eksodus 14:21-22]

Shaul verwys na hierdie gebeure om te bewys dat EL altyd saam met SY KINDERS is, en selfs nou.

GEDOOP
Die TIPE van die onder die water deurgaan, is die antitipe DIE DOOP, wat die meeste Christenkerke aflag en YHVH terg deur aan te hou met die MERK OP DIE VOORHOOF. Kan jy dit glo dat die kerk die babadoop met die merk op die voorhoof verklaar as die VERBOND, sonder een enkele teks en die hele spulo Christene loop, sonder een enkele vraag, agter hierdie bespotting van die doop aan. Almal in die groep wat uit Egipte in geloof uitgetrek het, was totaal besoedel met sonde van die Egiptenaars se idolaterie, maar die deurloop het al die sondes afgewas, en sodoende word hulle geestelik gered:

1Pe 3:21 waarvan die teëbeeld, DIE DOOP, ONS NOU OOK RED, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot הוהי om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van Yahshau Mashiach.

Hoe kan die kerk nie hierdie goed les en verstaan nie, gaan my verstand te bowe?

IN MOSES GEDOOP

Moses was die Tipe wat die Wet momentum en lewe en betekenis gegee het, en die Antitipe was Yahshua wat die wet werklik in beweging gebring vir ewig en altyd en leefbare werklikheid in Sy Bergpredikasie.

Die volk was geheg aan Moses, soos ons geheg moet wees aan Yahshua:

Maar Moses het aan die volk gesê: Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die HERE wat Hy vandag vir julle sal bewerk; want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. הוהי sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Toe vra הוהי vir Moses: Wat roep jy na My? Sê aan die kinders van Yisrael dat hulle moet wegtrek. En jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Yisrael dwarsdeur die see op droë grond kan trek. [Eksodus 14:13-16]

Moses was net so gehoorsaam aan EL soos Yahshua gehoorsaam was aan Sy Vader הוהי.

Deur Moses kom die Wet; deur Yahsua Kom die Wet in begrip as ons versekering en redding.

And Mosheh said to Elohim, “See, when I come to the children of Yisra’ĕl and say to them, ‘The Elohim of your fathers has sent me to you,’ and they say to me, ‘WHAT IS HIS NAME?’ what shall I say to them?” And Elohim said to Mosheh, “I am that which I am.”1 And He said, “Thus you shall say to the children of Yisra’ĕl , ‘I am has sent me to you.’ ” Footnote: 1The Hebrew text reads: ’eyeh ’asher ’eyeh, the word ’eyeh being derived from hayah which means to be, to exist, but the Aramaic text here in v. 14 reads: ayah ashar ayah. This is not His Name, but it is an explanation that leads up to the revelation of His Name in v. 15, namely: הוהי. And Elohim said further to Mosheh, “Thus you are to say to the children of Yisra’ĕl , הוהי Elohim of your fathers, the Elohim of Abraham, the Elohim of Yitshaq, and the Elohim of Yaaqob, has sent me to you. THIS IS MY NAME FOREVER, and this is My remembrance to all generations.’ “Go, and you shall gather the elders of Yisra’ĕl together, and say to them, ‘הוה Elohim of your fathers, the Elohim of Abraham, of Yitshaq, and of Yaaqob, appeared to me, saying, “I have indeed visited you and seen what is done to you in Mitsrayim; [Eksodus 3:13-16 The Scriptures 1998+]

HOE KAN DIE KERK DIE NAAM TOT NIET MAAK?

Nie H3808 maak H5375 MY H853 naam H8034 הוהי מיהלא H3068 H430 tot niet H7723 want H3588 הוהי H3068 nie H3808 verontskuldig H5352 iemand H853) wat H834 maak H5375 MY H853) naam H8034tot niet H7723 [Eksodus 20:7 KJV+]

Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ‘n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem. Hoe kan julle glo wat van mekaar eer aanneem, en die eer wat van die enige מיהלא kom, soek julle nie? Moenie dink dat Ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle beskuldig—Moses op wie julle gehoop het. Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? [Johannes 5:43-47]

HIERDIE IS DODELIKE GETUIENIS TEEN CHRISTENE OOR DIE NAAM.

TIPE:

En hulle sal na jou luister. Dan moet jy met die oudstes van Yisrael na die koning van Egipte gaan, en julle moet vir hom sê: הוהי מיהלא van die Hebreërs, het ons ontmoet; laat ons dan nou tog drie dagreise ver die woestyn intrek en aan הוהי מיהלא, offer. [Eksodus 3:18]

een dag trek, die volgende dag is SABBAT EN RUS, die volgende dag weer terug trek.

Die hele BEROEP op Yisrael, was om die Volk te kry om SABBAT te hou, maar a.g.v. Farao se hardkoppigheid, is die versoek later omskep na ‘n algehele uitroep in totaal, en dit was die Tipe, en vandag is die Antitipe:

VAN BABEL NA EGIPTE NA BABILON NA ‘EGIPTE EN SODOM’ VANDAG IN BABILON

En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak; en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse MEESTER gehang is. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en ‘n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. [Openbaring 11:7-9]

SY VOLK IS IN BABILON

ANTITPIE:

En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Vergeld haar soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het. Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na dié mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart sê: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom! [Openbaring 18:1-10]

Ex. 3:13-15, 18; 5:1; 6:6, 7; 7:16; Ex. 8:1, 20; 9:1, 13. Ex. 3:10;

GEESTELIKE SPYS

Geestelik, beteken dat dit nie natuurlike kos was nie. Shaul verwys na die geestelike belangrikheid van manna:

Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van adam [H120] julle sal gee; want Hom het הוהי מיהלא, die Vader, verseël. Toe vra hulle Hom: Wat moet ons doen om die werke van הוהי מיהלא te volbring? עשוהי antwoord en sê vir hulle: Dít is die werk van הוהי מיהלא, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het. En hulle sê vir Hom: Watter teken doen U dan, sodat ons kan sien en U glo? Wat werk U? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is: Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En עשוהי sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van הוהי מיהלא is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. [Johannes 6:27-33]

DIE GEESTELIKE ROTS

en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Messias.

Almal het bonatuurlike kos elke dag ge-eet. הוהי מיהלא het die kos uit die hemel voorsien.

Hulle het elke dag versekering gehad van Bonatuurlike Beskerming en Versorging.

En die kinders van Yisrael het aan hulle gesê: Het ons maar in Egipteland deur die hand van הוהי gesterwe toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het! Want julle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. [Eksodus 16:3]

As iemand nie manna ge-eet het nie, sterf hy, dieselfde vandag: as jy nie die WOORD eet nie, sterf jy.
Joh 6:48-51, 53, 54, 58, 63

Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Dít is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van adam eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe. Dít is die brood wat uit die hemel neergedaal het—nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie; wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe.

En Yashau het in Homself geweet dat sy dissipels hieroor murmureer, en Hy sê vir hulle: Is dit julle tot ‘n aanstoot? Hoe dan as julle die Seun van adam daarheen sien opvaar waar Hy tevore was? Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe. [Johannes 6:48-63]

In vandag se moderne wêreld voer die mens sy verstand met ideologie en filosofie en wetenskap en politiek en psigologie en allerhande ogies en ofies, en maak nooit saak met manna uit die hemel nie.

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig. [Matthéüs 11:28-30]

Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. [Johannes 10:10-11]

As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. [Johannes 15:6-7]

Want aangesien in die wysheid van הוהי die wêreld deur die wysheid הוהי nie geken het nie, het dit הוהי behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red; want die Jode vra ‘n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Messias wat gehang is, ‘n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke; maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke: Messias, die krag van הוהי en die wysheid van הוהי. Want wat dwaas is by הוהי, is wyser as die mense; en wat swak is by הוהי, is sterker as die mense. [1 Korinthiërs 1:21-25] . . . .Maar deur Hom is julle in Yahshua Mashiach, wat vir ons geword het wysheid uit הוהי en geregtigheid en reinigmaking en verlossing.

Manna was in daaglikse porsies, en net so is dit vandag: = elke dag moet ons manna uit die hemel eet vir oorlewing.

Tipe: Dit is die saak wat הוהי beveel het: Samel daarvan in, elkeen na sy behoefte: ‘n gomer vir elke persoon volgens julle sieletal; elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is. En die kinders van Yisrael het so gedoen: hulle het ingesamel, die een baie en die ander min. [Eksodus 16:16-17]

Antitipe: gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; [Matthéüs 6:11-12]

Van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyk nie; die woorde van sy mond het ek bewaar meer as my eie wet. [Job 23:12]


GEËET het, en almal DIESELFDE GEESTELIKE DRANK gedrink het, want hulle het GEDRINK UIT ‘N GEESTELIKE ROTS wat gevolg het, en DIE ROTS WAS MASHAICH. Maar EL het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was VOORBEELDE VIR ONS, dat ons nie begerig moet wees na slegte dinge soos hulle begerig was nie. En wees ook nie idooldienaars soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is:

GEESTELIKE WATER

Daarop het die hele vergadering van die kinders van Yisrael, volgens die bevel van הוהי , van plek tot plek uit die woestyn Sin getrek en laer opgeslaan in Ráfidim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. [Eksodus 17:1] . . . . Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel [Eksodus 17:6]

Núm 20:2 En daar was geen water vir die vergadering nie. Toe het hulle teen Moses en Aäron saamgekom. . . . . Neem die staf en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aäron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë; dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink. [Númeri 20:8]

DIE ROTS WAS EL DIE GESLAFDE

Tipe: Yahshua word hier uitgebeeld as die Betroubare Rots wat Lewe voorsien, en elke woord moet gehoorsaam aan voldoen word. Dit het Moses nie gedoen nie en kon hy nie in die belofde land ingaan nie. Klein sonde of groot sonde: ????? een moedswillige oortreding is genoeg om ons te laat struikel.

Soos ‘n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o הוהי ! (42:3) My siel dors na הוהי , na die lewende הוהי; wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van הוהי verskyn? [Psalms 42:1-2]

o הוהי , U is my הוהי , U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in ‘n dor en uitgedroogde land, sonder water. Só het ek U in diemiqdash aanskou, om u sterkte en u heerlikheid te sien. Want u goedertierenheid is beter as die lewe; my lippe moet U prys. [Psalms 63:1-3]

Antitipe: En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Yahshua gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Qodesh Gees was daar nog nie, omdat Yahshua nog nie verheerlik was nie. [Johannes 7:37-39]

El [Yahshua] was en is altyd met Sy kinders.

TIPE: הוהי is vir ons ‘n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim; laat die berge bewe deur sy onstuimigheid! Sela. Die stroompies van ‘n rivier maak die הוהי stad bly, die qodesh van die woninge van die Allerhoogste. הוהי is daar binne-in, dit sal nie wankel nie; הוהי sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel; Hy het sy stem verhef; die aarde bewe. הוהי van die leërskare is met ons; הוהי van Jakob is ‘n rotsvesting vir ons. Sela. [Psalms 46:1-7]

ANTITIPE: Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord: nog. een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so הוהי welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onse הוהי is ‘n verterende vuur. [Hebreërs 12:26-29]

en die hemel het weggewyk soos ‘n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit; [Openbaring 6:14]

En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; [Openbaring 16:20]

Omdat hy My liefhet, sê הוהי, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, OMDAT HY MY NAAM KEN. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien. [Psalms 91:14-16]

Tragies, maar waar, het Yisrael, gevaal in gehoorsaamheid en is almal uitgesterf, behalwe vir twee gehoorsame kinders.

NET ‘N OORBLYFSEL WORD GERED.

Tipe: Julle lyke sal in hierdie woestyn lê, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal, van twintig jaar oud en daarbo, julle wat teen My gemurmureer het. Waarlik, júlle sal nie in die land kom waaroor Ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon nie, behalwe Kaleb, die seun van Jefúnne, en Josua, die seun van Nun. En julle kinders waarvan julle gesê het: Hulle sal ‘n buit word—dié sal Ek inbring en dié sal die land leer ken wat julle verwerp het. Maar júlle lyke sal in hierdie woestyn lê. En julle kinders sal soos herders rondtrek in die woestyn, veertig jaar lank, en sal so die gevolge van julle hoerery dra totdat julle lyke in die woestyn verteer is. [Númeri 14:29-33]

Antitipe: Maar wat sê die spraak van הוהי aan hom? Ek het vir Myself sewe duisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl [= HERE GOD] nie gebuig het nie. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade. En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie; anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie. Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. Soos geskrywe is: הוהי het hulle gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe. [Romeine 11:4-8]

Vleeslike vergryping en ongeloof verhoed mense om die ewige lewe in te gaan: altyd ‘n verskoning:

TIPE: Ons dink aan die visse wat ons in Egipte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene en die prei en die uie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor; daar's glad niks nie: net die manna is voor ons oë. [Númeri 11:5-6] . . . . Toe het die volk opgestaan daardie hele dag en die hele nag en die hele volgende dag en die kwartels versamel. Hy wat die minste gehad het, het tien homer versamel. En hulle het dit oral vir hulle uitgesprei rondom die laer. Die vleis was nog tussen hulle tande, voordat dit gekou was, toe die toorn van הוהי alreeds teen die volk ontvlam het, en הוהי het onder die volk ‘n baie groot slagting teweeggebring. [Númeri 11:32-33]

ANTITIPE: DIE VOLK HET GAAN SIT OM TE EET EN TE DRINK EN HET OPGESTAAN OM TE SPEEL.

EN LAAT ONS NIE HOEREER SOOS SOMMIGE VAN HULLE GEHOEREER HET NIE

TIPE: En toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind saam met hul huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort het en al die goed. So het hulle dan met alles wat hulle s’n was, lewendig na die doderyk afgedaal; en die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom uit die vergadering. En die hele Yisrael wat rondom hulle was, het gevlug vir hulle geroep; want hulle het gesê: Dalk verslind die aarde ons! Toe het ‘n vuur van הוהי uitgegaan en die twee honderd en vyftig man verteer wat die reukwerk gebring het. [Númeri 16:31-35]. . . . En die wat deur die plaag gesterf het, was veertien duisend sewe honderd, buiten die wat gesterf het om Korag se ontwil. . . . . Toe Yisrael in Sittim gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete— dié het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi; en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode. So het Yisrael hom dan gekoppel aan Baäl-Peor, en die toorn van הוהי het teen Israel ontvlam. Toe sê הוהי vir Moses: Neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle son vir הוהי, sodat die toorngloed van הוהי van Yisrael afgewend kan word. Daarop het Moses aan die rigters in Israel gesê: Slaan elkeen sy manne dood wat hulle aan Baäl-Peor gekoppel het. [Númeri 25:1-5] . . . En die wat deur die plaag gesterf het, was vier en twintig duisend.
ANTITIPE: Wie is Baäl-Peor? En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen הוהי , om SY NAAM EN SY TABERNAKEL en die wat in die hemel woon, te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand ‘n oor het, laat hom hoor. [Openbaring 13:6-9]

Die hele Yisrael van vandag laster הוהי met kerkbybelvertalingsname; laster הוהי deur idoolkerke op te rig vir demone en onrein geeste as hulle lees dat הוהי nie in mensgemaakte tempels woon nie en laster SY SABBAT met ‘n aanbiddingsdag en rus op die SON GOD se Dag op Sonmdag net om הוהי te terg en met jhulle skisofrenisie kerkbelydenis van die ‘drie-enige-god’ direk van satan. . . mar hulle weier om hulle te bekeer.

En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.

AS EK NIE SY NAAM ERKEN NIE, SAL HY MY NAAM OOK NIE ERKEN NIE.
AS EK SY DAG NIE ERKEN NIE, SAL HY MY OOK NIE KEN OP DIE LAASTE DAG NIE.
AS EK SY GEREGTIGHEID NIE BEWAAR NIE SAL HY MY OOK NIE BEWAAR NIE.

Om ongehoorsaam te wees is om die Rots te slaan as ek met Hom moet spreek.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Nuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


  Geborg deur :

  Van ons ander lede

  Skat van die Seerower

  deur Rachelle du Bois

  Dit is die jaar 1845. Twee jong vroue is op 'n belangrike sending per skip van Frankryk af na Engeland op pad. Een het ’n kosbare skat in haar besit wat veilig in Engeland besorg moet word. Dis egter nie so maklik nie, want hul skip, Du Vent, word deur twee Franse edelmanne onderskep in ’n poging om te keer dat die skat in Engeland beland, want dit is die eiendom van die Le Veque-familie. Die mans is vasbeslote om dit terug te neem na Chateau le Veque in Nantes, Frankryk. Sal die pragtige dames die sending suksesvol voltooi ten spyte van ʼn storm op see, ontvoering, misverstande, bedreigings en allerhande ander ontberings en noue ontkomings? Of gaan die twee Fransmanne sorg dat die skat terug besorg word waar dit hoort?  picture

  Kompetisies

  Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

  picture

  Nuusbriewe

  Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

  picture

  Winkel

  Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar