Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

In my navorsing vir my boek oor Openbaring het ek soveel goed gelees wat my regtig omgekrap het. Goeters wat heeltemal oor geswyg word wat bekende hoog aangeskrewe Christen leiers kwytraak of kwytgeraak het. Goed wat heeltemal buite verband geruk word net om die persoon se standpunt mee te versterk. Dit het my nogal laat dink hoeveel goed daar vir ons as Christene opgedis word wat nie ‘n sweempie waarheid bevat nie.

Van die groot kerkvaders en herformers het ook ‘n donker kant gehad, en is dit iets wat ons maar min van hoor of glad nie van hoor nie. Luther het in sy later jare ‘n boekie uitgebring : “On the Jews and their lies.” Die boek is selfs genoem as een van die groot redes vir die uitwissing van Jode gedurende die tweede wêreld oorlog. ‘n Aanhaling wat ek raakgelees het stel dit as volg: “William Nichols, Professor of Religious Studies, recounts, “At his trial in Nuremherg after the Second World War, Julius Streicher, the notorious Nazi propagandist, editor of the scurrilous antisemitic weekly Der Stürmer, argued that if he should be standing there arraigned on such charges, so should Martin Luther. Reading such passages, it is hard not to agree with him. Luther’s proposals read like a program for the Nazis,”’ It was Luther’s expression “The Jews are our misfortune” that centuries later would be repeated by Heinrich von Treitschke and appear as motto on the front page of Julius Streicher’s Der Stürmer. Some scholars have attributed the Nazi “Final Solution” directly to Martin Luther.” Meeste Lutherse gemeentes in Amerika en Europa het hulle heeltemal gedistansieër van die boek van Luther, maar eers gedurende die laaste 20 tot 30 jaar toe almal dit op die internet kon lees, maar tog is daar maar min mense wat daarvan bewus is. Ten spyte van dit word Luther vandag nog as een van die groot hervormers gesien. Ek weet dat hy wel baie regstellings gemaak het in die Kerk, maar dit sal net beter wees indien ons die persoon tog kon sien as iemand wat net soos ek ook foute gehad het. Maar dat hy met foute en al, deur die HERE gebruik is.

Calvyn het weer die volgende self verklaar: “"Honour, glory, and riches shall be the reward of your pains; but above all, do not fail to rid the country of those scoundrels, who stir up the people to revolt against us. Such monsters should be exterminated, as I have exterminated Michael Servetus the Spaniard." En die ou het net Calvyn se uitverkiesingsleer bevraagteken, iets wat al oor en oor bewys is as sy eie filosofie. Ek weet dit is ‘n baie kontensieuse onderwerp, maar ek glo in ‘n God en Sy Seun Jesus Christus wat elke persoon sal oordeel volgens sy geloof en sy werke, en nie ons as pionne gebruik en net sekere persone sal red nie, maar dat elke persoon ‘n keuse moet maak om sy eie lewe by die kruis te gaan neerlê, en hom te beklee met die geregtigheid van Jesus Christus. Want Hy is ons geregtigheid. “Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het. Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word”.(Heb 4:12-16)

My probleem waarmee ek worstel is dat die Hebreërsboek die volgende verklaar: “Heb 13:7 Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.” Nou weet ek moordenaars en die wat dit aanmoedig verseker nie in die hemel gaan kom tensy hulle vergifnis ontvang het van hulle sondes nie, maar ek lees nêrens dat of Luther of Calvyn hulle standpunt verander het nie. Dit is tog wat ons as Christene moet doen, is bely dat ons verkeerd gedoen het en omdraai of bekeer van dit wat verkeerd is, en dan sal daar vergifnis wees.

En so is dit ook vandag. Mense wat die Bybel, die Woord van God, aanpas om hulle standpunt mee te bevestig. Die boodskap van Jesus wat ons geregtig maak om Sy kinders te wees, is in die nuwe vertaling afgewater na een van redding en in die 2008 verdraaing heeltemal uitgehaal. Net die woord, geregtigheid, het 322 keer in 305 verse in die ou vertaling voorgekom, 40 keer in die nuwe vertaling en is heeltemal ontbrekend in die 2008 verdraaing. Selfs die Engelse Bybels stem saam met die ou vertaling, aangesien die moderne King James version die woord nogsteeds 309 keer gebruik, die KJV21 305 keer, en die New American Standard Bible ook die woord 309 keer gebruik. Om beide die nuwe vertaling en 2008 as die Bybel uit te maak en te bemark is verkeerd, want dit kan slegs as ‘n parafrase van die Bybel bemark word aangesien die vertalers die kluts kwyt geraak het. Hulle doen presies dit wat die Roomse Kerk gedoen het. Die RKK het die tweede gebod wat verklaar: “Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie.”, heeltemal uitgelaat uit hulle 10 gebooie omdat hulle Maria en die kind beeld aanbid, wat eintlik Semiramis en haar seun is, of die Babelse geloof verteenwoordig.

En so is dit met die boodskap wat ons vandag van sovele predikers hoor. Iemand kan mos net hierdie gebedtjie agter jou aan herhaal of die persoon sal dit sommer net self namens jou bid en nou is jy reg. Dit is absolute onsin en ontbreek van alle waarheid. Ek moet eers besef dat ek verdoem is en die ewige dood sal beërf voordat ek kan besef dat ek ‘n verlosser nodig het, en dan moet ek eers besef wat die liefde van Jesus en die Vader beteken, voordat ek kan glo dat Hy die pad vir ons gebaan het na die ewige lewe. Ek moet besef dat ek nie aanvaarbaar is sonder om my sonde te bely nie, en dan moet daar bekering plaasvind, ek moet ophou met my sonde en begin om ‘n rein en heilige lewe te lei.

Ek moet onthou dat in Openbaring 15 genoem word dat ons die lied van Moses gaan sing in die hemel. Die lied kom voor in Eksodus 15 waar Moses die volk leer dat die HERE reeds die Satan (Farao) oorwin het en dit moontlik is vir ons om sonder die invloed van Satan te leef. Maar dit is waar die vroeë kerkvaders alreeds die pad duister geraak het deur te verkondig dat doop geen invloed op jou lewe het nie, dit maak net dat jy deel van God se verlostes word, terwyl dit ons moet leer dat ek mag oor die Satan het aangesien hy nie meer my lewe kan beïnvloed nie. Ek het van eienaar verander. Maar ek moet eers besef dat ek ‘n nuwe eienaar nodig het. Dit is die boodskap wat ons as leraars moet leer. Maar nou sit hulle leuenaars as teoloë in Egipte want hulle het nie getrek uit Egipte soos ons oor gaan sing in Openbaring 15 nie, so hulle lewe nog met die Satan as hul hoof, en maak reëls om hulle volgelinge in Egipte te hou. Nie net te hou nie, maar maak dat hulle volgelinge nie die oplossing wat die Vader vir ons gegee het raaksien nie. So hulle soek nie eers na die oplossing wat vir ons uitgestippel is in die Bybel nie. En so word sonde, en selfs sonde aan die liggaam as aanvaarbaar gesien en gedefinieër.

Maar Esegiël stel dit as volg: “Mensekind, Ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As Ek aan die goddelose sê: Jy sal sekerlik sterwe—en jy waarsku hom nie en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku, en hy hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe; maar jy het jou siel gered. En as ‘n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en Ek ‘n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe; omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie; maar sy bloed sal Ek van jou hand eis. Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het; en jy het jou siel gered.” (Eze 3:17-21)

“Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery; dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie; dat niemand sy broeder in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here ‘n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook vantevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp, verwerp nie ‘n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het.” (1Th 4:3-8)

Nou met die jongste sinode besluit van die NG Kerk leer hulle dat losbandige seksueele lewens aanvaarbaar is, en maak hulle al hulle lidmate deel van hierdie sonde aangesien dit die offisieële lering is en lidmate dit nie mag bevraagteken nie, terwyl die wat veronderstel is om hulle te bekeer van hulle sonde maar kan aangaan en volhard in hulle sonde want die leuenaars het dit goedgekeur en word nou as vol lidmate en leraars aanvaar. So is hulle die oorsaak dat miljoene mense verlore gaan saam met die wat in hul seksueele sondes volhard, wat hulle kamstig wil bereik. “Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.” (2Jn 1:9-11) Ons moet onthou dat daar twee tipes sondes is, die wat buite die liggaam gedoen word en die wat ek in my liggaam doen. “Vlug vir die hoerery. Enige sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop.” (1Co 6:18-20) Lees maar die verhaal oor Sodom en Gomorra waarvandaan die woord sodomie afgelei is. Dit is opgeteken in Genesis 19. Dan is daar ook die verhaal van die Levitiese man in Rigters 19 tot 21. Hier het die HERE amper die hele stam van Benjamin oor seksueele sonde uitgewis. Nou sê die Bybel verder: “Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie; want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie.”(Heb 13:8-9) So ons weet Hy sal dieselfde optree vandag as in daardie dae, want Hy sal nooit verander nie. Onthou ook net dat ons grondwet nie die wet is wat gaan bepaal of ek die ewige lewe gaan beërf nie, want dit is die menslike poging om naaste liefde aan te wakker, terwyl naaste liefde as iets heeltemal anders beskryf word in die 1 Johannes in die Bybel aangesien dit deur die Heilige Gees aan ons bekend gemaak word. Ek moet sonde sonde noem en dan moet daar bekering plaasvind.

“en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as ‘n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees; en die regverdige Lot gered het, wat hom baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedelose mense; want deur wat hy gesien en gehoor het, het dié regverdige man, wat onder hulle gewoon het, dag vir dag sy regverdige siel gepynig oor hulle wettelose werke— die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos en die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word; en veral die wat die vlees in vuile begeerlikheid agternaloop en die heerskappy verag. Vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie,” (2Pe 2:6-10)

Indien u dalk in een van die tipes gemeentes bevind wat ek hierbo uitgelig het sal u self die besluit moet neem of u verder onder die herder wil dien wat nie die Woord reg bring nie, en of u wil gaan na waar die Woord opreg verkondig word, of dalk om die Heilige Gees toe te laat om in u en deur u te werk. Die keuse is u s’n.

Moet net nie my verkeerd verstaan nie, daar is hope goeie herders en pragtige gemeentes. Ek wil net graag dat u self die Bybel ondersoek en die boodskap wat u hoor meet aan regte Bybelse standaarde en normes. Dit is hoe dit selfs in Paulus se tyd gedoen is. “Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Beréa weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as dié in Thessaloníka; hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die Skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansienlike Grieke ‘n groot aantal, vroue en manne.” (Hand 17:10-12)

So wie is u hoof? ‘n Leraar of ‘n leuenaar?Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Martin Luther
Martin Luther en die Duitsers se anti-Semitiese oortuigings is geskoei op die boek Ester en die Joodse Purim-fees. Daar is eers in 397 n.C. besluit dat die boek Ester deel van die Bybel sal wees. Ester is die enigste Ou Testamentiese boek wat nie deel uitmaak van die Dooie-see boekrolle nie.
5 jaar 3 maande 1 week 1 dag 17 ure oudSirkeldans

deur Driekie Grobler

Die foto van my boek wys nie op die advertensie wat julle geplaas het nie, kan julle dit asb vervang met hierdie foto. Baie dankie :)picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar