Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriendeJy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie. Hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen My te sondig nie. Want jy sal hulle gode dien, ja, dit sal vir jou `n strik wees. [Eksodus 23:32-33 AOV]

IN DIE LAND WAARHEEN JY GAAN OM DIT IN BESIT TE NEEM

JY MAG GEEN VERBOND MET HULLE MAAK

JY MAG JOU OOK NIE MET HULLE VERSWAER NIE

WANT JY IS `N VOLK APARTHEID AAN הוהי מיהלא; JOU HET הוהי מיהלא UITVERKIES OM UIT AL DIE VOLKE WAT OP DIE AARDE IS, SY EIENDOMSVOLK TE WEES

SY GEBOOIE ONDERHOU IN DUISEND GESLAGTE

HY SAL DIT LÊ OP ALMAL WAT JOU HAAT

SAL OOK DIE PERDEBYE ONDER HULLE STUUR TOTDAT HULLE OMKOM

JY MAG HULLE NIE GOU VERNIETIG NIE, DAT DIE ONGEDIERTES NIE TEEN JOU DIE OORHAND KRY

EN JY MAG GEEN GRUWEL IN JOU HUIS INBRING NIE

As הוהי מיהלא H3068 H430 jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem, en Hy baie nasies voor jou uit verjaag: die Hetiete, Girgasiete, Amoriete, Kanaäniete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete, sewe nasies, meer en magtiger as jy; en הוהי מיהלא H3068 H430 hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref; jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle verswaer nie -jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie; want hy sal jou seun van My afvallig maak, sodat hulle ander gode dien en die toorn van הוהי teen julle ontvlam en Hy jou gou verdelg. Maar julle moet met hulle so doen: hulle altare moet julle omgooi en hulle klippilare verbrysel en hulle heilige boomstamme omkap en hulle gesnede beelde met vuur verbrand. Want jy is `n volk heilig aan הוהי מיהלא H3068 H430; jou het הוהי מיהלא H3068 H430 uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. הוהי het `n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. Maar omdat הוהי julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, het הוהי julle met `n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. Jy moet dan weet dat הוהי מיהלא H3068 H430 ELOHIM is, die getroue ELOHIM wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat Hom lief het en sy gebooie onderhou, in duisend geslagte. Maar aan die wat Hom haat, aan elkeen persoonlik, vergeld Hy dit, om hom te vernietig; Hy sal met sy hater nie versuim nie, hom persoonlik sal Hy dit vergelde. Hou dan die gebod en die insettinge en die verordeninge wat ek jou vandag beveel om dit te volbring. En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal הוהי מיהלא H3068 H430 vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het; en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die land wat Hy aan jou vaders met `n eed beloof het om aan jou te gee. Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. En הוהי sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat. En jy sal al die volke verteer wat הוהי מיהלא H3068 H430 aan jou oorgee; jou oog mag hulle nie verskoon nie, en jy mag hulle gode nie dien nie; want dit sal vir jou `n strik wees. As jy in jou hart dink: Hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdrywe? - wees dan nie bevrees vir hulle nie; dink gedurig aan wat הוהי מיהלא H3068 H430 aan Farao en die hele Egipte gedoen het, die groot versoekinge wat jou oë gesien het, en die tekens en die wonders en die sterke hand en die uitgestrekte arm waardeur הוהי מיהלא H3068 H430 jou uitgelei het; so sal הוהי מיהלא H3068 H430 aan al die volke doen vir wie jy bevrees is. En הוהי מיהלא H3068 H430 sal ook die perdebye onder hulle stuur totdat hulle omkom wat oorgebly het en wat vir jou weggekruip het. Skrik nie vir hulle nie, want הוהי מיהלא H3068 H430 is by jou, `n groot en gedugte ELOHIM. En הוהי מיהלא H3068 H430 sal hierdie nasies so langsamerhand voor jou uit verjaag; jy mag hulle nie gou vernietig nie, dat die ongediertes nie teen jou die oorhand kry nie. Maar הוהי מיהלא H3068 H430 sal hulle aan jou oorgee en hulle in groot verwarring bring totdat hulle verdelg word. Ook sal Hy hulle konings in jou hand gee, dat jy hulle naam onder die hemel kan laat verdwyn; niemand sal teen jou standhou totdat jy hulle verdelg het nie. Die gesnede beelde van hulle gode moet julle met vuur verbrand; die silwer en die goud wat daaraan is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie, dat jy nie daardeur verstrik raak nie; want dit is vir הוהי מיהלא H3068 H430 `n gruwel. En jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie; jy moet daar heeltemal `n afsku van hê en dit geheel en al as gruwel beskou; want dit is onder die banvloek. [Deuteronómium 7:1-26]

JULLE MAG GEEN VERBOND MET DIE INWONERS VAN HIERDIE LAND MAAK NIE

Toe trek die Engel van הוהי van Gilgal op na Bogim en sê: Ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat Ek julle vaders met `n eed beloof het, en gesê: Ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie; maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie; hulle altare moet julle omgooi. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen? So sê Ek dan ook: Ek sal hulle nie voor julle uit verdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees, en hulle gode `n strik vir julle. En terwyl die Engel van הוהי met hierdie woorde al die kinders van Israel toespreek, het die volk hulle stem verhef en geween; en hulle het dié plek Bogim genoem en daar aan הוהי geoffer.
[Rigters 2:1-5]

BEKEER JULLE VAN JUL VERKEERDE WEË EN ONDERHOU MY GEBOOIE, MY INSETTINGE, VOLGENS DIE HELE WET

HULLE HET SY INSETTINGE EN SY VERBOND VERWERP

OM HOM TE TERG

DAAROM HET הוהי DIE HELE GESLAG VAN ISRAEL VERWERP

En הוהי het Israel en Juda gewaarsku deur die diens van elke profeet en elke siener en gesê: Bekeer julle van jul verkeerde weë en onderhou my gebooie, my insettinge, volgens die hele wet wat Ek julle vaders beveel het, en wat Ek deur die diens van my diensknegte, die profete, vir julle gestuur het. Maar hulle het nie geluister nie en hul nek verhard soos die nek van hul vaders wat nie op הוהי hulle God vertrou het nie. En hulle het sy insettinge en sy verbond verwerp wat Hy met hulle vaders gesluit het, en sy getuienisse waarmee Hy hulle gewaarsku het, en agter nietige afgode aan geloop en self nietig geword, en agter die nasies aan wat rondom hulle was, van wie הוהי hulle beveel het om nie soos hulle te maak nie. En hulle het al die gebooie van הוהי hulle God verlaat en vir hulle gegote beelde, twee kalwers, gemaak, ja, `n heilige boomstam gemaak en gebuig voor die hele leër van die hemel en Baäl gedien. En hulle het hul seuns en hul dogters deur die vuur laat deurgaan en met waarsêery omgegaan en voortekens verklaar en hulleself verkoop om te doen wat verkeerd was in die oë van הוהי, om Hom te terg. So het הוהי dan baie toornig op Israel geword, sodat Hy hulle van sy aangesig verwyder het; niks het oorgebly nie as net die stam van Juda alleen. Selfs Juda het die gebooie van הוהי hulle God nie gehou nie, maar gewandel in die insettinge van Israel wat hulle gemaak het. Daarom het הוהי die hele geslag van Israel verwerp en hulle verneder en hulle in die hand van rowers oorgegee totdat Hy hulle van sy aangesig weggewerp het.
[2 Konings 17:13-20]

OM JULLE OOR TE GEE AAN DIE SWAARD, DIE PES EN DIE HONGERSNOOD

Daarom, so sê הוהי: Júlle het na My nie geluister om `n vrylating uit te roep elkeen vir sy broer en vir sy naaste nie; kyk, Ek roep `n vrylating uit, spreek הוהי, om julle oor te gee aan die swaard, die pes en die hongersnood, en Ek sal julle `n skrikbeeld maak vir al die koninkryke van die aarde. En Ek sal die manne wat my verbond oortree het, wat die woorde van die verbond nie gehou het wat hulle voor my aangesig gesluit het nie, maak soos die kalf wat hulle in twee stukke gesny het en tussen die stukke waarvan hulle deurgegaan het: die vorste van Juda en die vorste van Jerusalem, die hofdienaars en die priesters en die hele volk van die land wat tussen die stukke van die kalf deurgegaan het. En Ek sal hulle gee in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe soek; en hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde. [Jeremia 34:17-20]Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Opsomming
AA, lees mooit wat daar staan: Dit was daardie spesifieke geslag wat uitgedelg is weens hulle apostasie. [as voorbeeld vir ons] onthou nadat Yisrael, YHVH verwerp het as teokrasie, kon YHVH nooit weer direk intree of optree nie; hulle is toe aan hulle eie lot oorgegee, maar elke individu het altyd en sal altyd die keuse he om vir homself of haarself te mag kies.1Sa 8:7 Toe sê YHVH vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie.Maar die volk het geweier om na Samuel te luister en gesê: Nee, maar daar moet ‘n koning oor ons wees, dat ons ook kan wees soos al die nasies—dat ons koning ons kan rig en voor ons uit trek en ons oorloë voer. [1 Samuel 8:19-20]En Samuel het al die woorde van die volk aangehoor en dit voor die ore van YHVH uitgespreek. Toe sê YHVH vir Samuel: Luister na hulle en stel ‘n koning oor hulle aan. En Samuel het vir die manne van Israel gesê: Gaan heen, elkeen na sy stad. [1 Samuel 8:21-22]


ALLES HET NA DAARDIE DAG VERANDER


Daar was egter goed gewaarsku:Soos al die werke wat hulle gedoen het, van dié dag af dat Ek hulle uit Egipte laat optrek het tot vandag toe, dat hulle My verlaat en ander gode gedien het—so doen hulle ook met jou. Luister dan nou na hulle: jy moet hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van die koning meedeel wat oor hulle sal regeer. [1 Samuel 8:8-9]


Ons smaak vandag die bitter ervaring in 'n land onder 'n voorvadergeesgedrewe spul diermense waar geen reg en geen moreel meer gehandhaaf word nie en al wat hulle doen is om te sit en te kyk waar kan hulle nog iets belas om nog meer geld uit die vernuftige werkverskaffers kan uittap.


In Samuel se tyd was daar 'n klein, baie klein oorblyfsel wat gered is, en net so is dit vandag presies dieselfde.


Net 'n oorblyfsel word gered:


En Jesaja roep oor Israel uit: Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word; want Hy volbring ‘n saak en verkort dit in geregtigheid, omdat YHVH ‘n saak wat verkort is, op die aarde sal doen. En soos Jesaja tevore gesê het: As YHVH van die leërskare vir ons nie ‘n nageslag oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het en aan Gomorra gelyk gewees het. Wat sal ons dan sê? Dat die heidene, wat die geregtigheid nie nagejaag het nie, die geregtigheid verkry het, naamlik die geregtigheid wat uit die geloof is; terwyl Israel, wat die wet van die geregtigheid nagejaag het, die wet van die geregtigheid nie bereik het nie. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was nie, maar net asof dit uit die werke van die wet was; want hulle het hul gestamp teen die steen van aanstoot. Soos geskrywe is: Kyk, Ek lê in Sion ‘n steen van aanstoot en ‘n rots van struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie. [Romeine 9:27-33]\


Christene vandag verag DIE TIEN GEBOOIE oor die sabbat op die sewende dag; oor die 2e Gebod wat rasvermenging verbied; oor die 1e Gebod wat politiek verbied, oor die 3e Gebod wat SY NAAM vereis, oor die 5e Gebod wat eer aan ouers vra en vergoed met 'n belofte; wat aborsie verbied, wat egskeiding en hertrou verbied; wat roof en diefstal verbied, wat disinformasie verbied en wat begeerte na goed of die diensknegte verbied


niks het verander nie, en daarom is dar net 7,000 wat weier om hierdie kerkgodename te aanbid:


Maar wat sê die spraak van YHVH aan hom? Ek het vir Myself sewe duisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie. Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade. [Romeine 11:4-5]

GENADE IS DIREK VOORWAARDELIK IN DIE GEBOOIE WAT DIE CHRISTENE WEGGOOI EN MET DIE MENSEREGTEWET AANVAAR:


Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie; want Ek, YHVH ELOHIM, is ‘n jaloerse EL wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat; en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag MY Naam van YHVH ELOHIM nie vernietig nie, want YHVH sal die een wat sy Naam vernietig, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die sabbatdag, dat jy dit apartheid hou. [Eksodus 20:5-8] . . . eer jou vader en jou moeder.

Dit is morele respek wat die Christene nie wil hê nie en hulle verkies die koning wat hulle kies. . . . daarom bly daar net 'n oorblyfsel oor wat gered kan word, want die ander wil nie luister om gered te word nie! Maar dis hulle eie vrye wilsbesluit en persoonlike keuse. Elke ou kies vir homself.
8 jaar 4 maande 2 weke 2 dae 15 ure oud


Opsomming
Ek sien jy volg darem 'n tipe kronologie.

Eers word Israel gewaarsku en beloon en dan verwerp. End of story.

Toe nie, Israel bestaan alweer en hulle word nie deur die wilde diere opgeeet nie, so wat nou, het Jeremia gelieg?

Wat op deesden aarde het dit met ons uit te waai?
8 jaar 4 maande 2 weke 2 dae 16 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar