Artikels

Bladsye:
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Ek is bewus daarvan dat baie persone, en veral baie invloedryke persone, al baie oor die onderwerp geskryf het. Ek wil graag ook daaroor skryf, maar wat jy gaan lees, gaan dalk net nuwe perspektiewe oopmaak oor hierdie onderwerp.

Ek wil graag begin by wat die HERE belowe het oor genesing.

Die eerste gedeelte kom uit Eksodus 15:25b - 26." Daar het Hy vir hulle 'n insetting en verordening vasgestel en hulle daar beproef 26 en gesê: As jy getrou na die stem van die HERE jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak."

Die tweede gedeelte kom uit Deut 7:12 - 15 "12 En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring, sal die HERE jou God vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat Hy jou vaders besweer het; 13 en Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermenigvuldig, en Hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aanteel van jou beeste en die aanteel van jou kleinvee, in die land wat Hy aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. 14 Geseënd sal jy wees bo al die volke; daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. 15 En die HERE sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal dit lê op almal wat jou haat."

Uit beide die gedeeltes kom daar iets tevore. Beide gee vir ons voorwaardes waaraan ons moet voldoen voordat die HERE die goeie gesondheid gee waarvan daar geskrywe is. Wat sê die eerste een? "As jy getrou na die stem van die HERE jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou". En die tweede? "En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en volbring" Beide gedeeltes stel dit dat ons moet doen wat die HERE van ons verwag volgens sy verbond, dan sal daar genesing en goeie gesondheid vir ons wees. Om die waarheid te sê, verklaar die HERE dat Hy nie eers siektes op jou sal lê nie. Jy behoort nie siek te wees nie. Jy sal altyd gesond wees indien jy doen wat die HERE van jou verwag. Maar, dan moet jy nie sondig nie.

Twee ander gedeeltes wat die standpunt bevestig kom uit Spreuke 4 vers 20 - 22 en Psalm 41 vanaf vers 1. " My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, 21 laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne-in jou hart. 22 Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind, en 'n genesing vir hulle hele liggaam. Psalm 41:1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid. (41:2) Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die HERE sal hom red in die dag van onheil. 2 (41:3) Die HERE sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. 3 (41:4) Die HERE sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele slaapplek verander U as hy krank is."

Soos die voorafgaande verse dit genoem het, het die HERE geen behae daarin om jou siek te sien nie. Nee, Hy wil dat jy sonder siekte sal lewe, maar dan moet jy binne Sy wil optree. Dan moet jy doen wat Hy van jou verwag.

Tog is daar ‘n paar uitsonderings vir ons in die Bybel opgeteken. Daniël 8:27 "27 En ek, Daniël, was gedaan en was dae lank siek; daarna het ek opgestaan en die werk van die koning gedoen; en ek was verstom oor die gesig, maar niemand het dit gemerk nie". Dit is nogal opvallend dat iemand soos Daniël ook siek was, maar die rede daarvoor was dat hy gedaan was. Sy liggaam was afgetakel, en sodoende was sy fisiese toestand nie in staat om siekte te keer nie. Ander voorbeelde kom uit Johannes en Filippense. Johannes 11:1 "1 En daar was 'n man siek, Lasarus van Betánië, die dorp van Maria en haar suster Martha. 2 En dit was Maria wat die HERE gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer, Lasarus, siek was. 3 Die susters het toe na Hom gestuur en gesê: HERE, hy vir wie U liefhet, is siek. 4 En toe Jesus dit hoor, sê Hy: Hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word." Gelukkig gee Jesus ook vir ons die antwoord waarom Lasarus siek was. Die rede was dat God verheerlik kon word. Hoekom? Jesus wou vir hulle bewys dat Hy mag het oor die dood, sodat hulle hulle kon bekeer tot God.

Filippense se verhaal is anders. "25 Maar ek het dit noodsaaklik geag om Epafrodítus, my broeder en medewerker en medestryder, julle afgevaardigde en bedienaar van my behoefte, na julle te stuur, 26 want hy het na julle almal verlang en was besorg, omdat julle gehoor het dat hy siek was. 27 Want hy was ook siek tot by die dood; maar God was hom barmhartig, en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op droefheid sou hê nie." Hoekom was hy siek? Die Bybel gee nie vir ons ‘n rede nie. Een vraag wat dadelik opkom, is, hoekom het Paulus, wat net nodig gehad het om oor lappe te bid en dit het die persone dan genees, nie vir Epafroditus gebid om hom onmiddellik te genees nie? Die Bybel gee nie vir ons die antwoord nie. As Paulus dit gedoen het, sou dit verseker so opgeteken gewees het.

Dit bring my by die volgende gedeelte, naamlik die gawe van genesing.

Waar vind ons dit? 1 Kor.12:8 - 9 "8 Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees; 9 aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;" Die gedeelte verklaar eintlik waaroor die gawe aan ons gegee word. Daar is ook ander gedeeltes. Die gedeeltes kom uit Mattheus 10 vers 1 en Markus 16 vers 18. "1 En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. 5 Jesus het hierdie twaalf uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê: Moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie; 6 maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel." Markus 18:17 "En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, 18 slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word."

Ons vind hier eerstens dat Jesus die dissipels uitstuur na die verlore skape van die huis van Israel, met ander woorde die Jode wat nie meer in Israel woon nie. Daar moet hulle met tekens en wonders verklaar dat Jesus die Christus is. Hoe? Deur siekes te genees, en onrein geeste uit te dryf. As ons na die tweede gedeelte kyk, sien ons dat Jesus Sy opdrag net uitbrei na elke persoon wat in Hom glo. Weereens sien ons dat dit gepaard gaan met die uitdra van die evangelie na die heidene.

Nou mag jy vra dat indien die gawe van genesing is om ongelowiges te genees en hulle sodoende nader te trek om hulle te bekeer, hoe word die gelowige dan gesond? Jakobus 5 vers 14 gee vir ons die antwoord. "14 Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die Naam van die HERE met olie gesalf het. 15 En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die HERE sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. 16 Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag."

Dit is wat ons as gelowiges moet doen. Ons moet die voorbeeld van die Bybel volg. Salf mekaar en bid vir mekaar. Maar dit moet ook saamgaan met belydenis van sonde. ‘n Ander punt wat uitstaan is dat ons moet glo. Die volgende vers in Jakobus verklaar as volg: "17 Elía was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde drie jaar en ses maande lank nie gereën nie;" Dit is ook hoe mense deur Jesus genees is. Van hulle het gevra dat Hy net ‘n woord sou spreek, ander wou net aan sy soom raak. Een punt wat uitstaan is dat die mense geglo het dat Jesus kon genees. Dit is wat ons ook moet glo. As ons na Israel kyk in die woestyn, sien ons dat die HERE slange onder hulle stuur en dat almal wat gepik word, sterf. Hulle roep uit tot die HERE en verklaar dat hulle gesondig het. Daarna moes Moses ‘n slang maak en dit op ‘n paal sit. Elkeen wat daarna kyk nadat hy deur ‘n slang gepik is, word genees.

Die gedeelte verwys natuurlik na Jesus wat ook vir ons sonde geword het. Net soos Moses ‘n slang, dit wat hulle pik, hulle sonde, op ‘n paal moes sit, net so word Jesus vir ons sonde op ‘n paal of kruis gesit. As ons dus sondig, hoef ons net op te kyk na Hom, en ons sal genees word, maar dit verg geloof.

Het ek bewyse daar voor? Ja. Ek dink my eie lewe getuig daarvan. Ek het op ‘n dag in 1994 ‘n skielike pyn in my regter sy gekry. My tiener dogter is net so drie maande vooraf met akute blindederm ontsteking opgeneem en is die blindederm ook verwyder. Daar het ek eers uitgevind dat dit ‘n redelike algemene kwaal onder tieners is. Ek het toe gespot en gesê ek het vergeet as tiener om dit oor te kom, so nou kry ek dit maar.

Ek is uiteindelik vyfuur die middag dokter toe aangesien ek nie die pyn meer kon verdra nie. Daar is toe besluit dat ek onmiddellik hospitaal toe moet gaan, en die chirurg sou so tussen deur sy operasies na my kyk, en indien nodig die blindederm verwyder. Ek is so net na agt die aand in die operasiesaal, en daar het ek die hand van die HERE so ervaar, dat my lewe verander het. Die chirurg kon nie by die blindederm uitkom nie aangesien dit na agter gedraai was, en het hy besluit om die snit groter te maak, ‘n stuk van die dunderm uit te ryg, en sodoende vir hom spasie maak om die dikderm reg te draai sodat hy by die blindederm kon uitkom. Hy en die narkotiseer het aan die gesels geraak, en het hy meer uitgeryg as wat sy plan was. Terwyl hulle nog gesels het, het hy skielik iets gevoel wat sy aandag getrek het. Dit was ‘n gewas in die dunderm van so ongeveer 15 cm lank. Toe hy dit sien het hy geweet wat dit was. Die gewas was kwaadaardig. Vir die wat hulle mediese terme ken, dit is geïdentifiseer as Characinoid Sindroom, ‘n baie rare tipe kanker.

Toe hy my vertel dat dit eintlik per abuis gebeur het dat hy op dit afgekom het, (hy kon vroeër al opgehou het aangesien daar alreeds genoeg spasie was), het ek alreeds geweet dat dit die wil van die HERE was dat hy op dit moes afkom. Ongelukkig was dit die begin van ‘n lang eensame pad wat ek moes stap. Ek is twee maande later weer hospitaal toe, en het hulle toe nog ‘n vêrdere vier-en-twintig gewasse uitgehaal. Die dokter het toe ook vir my die slegte nuus meegedeel dat hy nie alles kon uithaal nie, aangesien ek my dood sou bloei as hy die laaste stukkie moes verwyder.

Wat was die volgende stap? Chemoterapie. Net jammer ek het twee maande later uitgevind dat die onkoloog ‘n fout gemaak het en dat my mediesefonds dit nie 100% gedek het nie. My rekening was toe al by die twintigduisend Rand. Ek moes maar betaal. Ek het ook uitgevind dat ek ‘n allergie ontwikkel het teen die chemoterapie. Daar het ek onthou wat die chirurg my die dag vertel het toe ek vir my laaste afspraak by hom was. Hy het genoem dat dit wat hy kon, het hy gedoen, maar dat hy weet dat die HERE by magte is om my totaal te genees.

Ek het die volgende Sondagaand na ‘n diens by ‘n gemeente gegaan waar ‘n baie bekende persoon die diens waargeneem het, en vir die ouderlinge Jakobus 5 se voorbeeld voorgehou. Hulle was baie oorbluf, aangesien hulle dit nog nooit gedoen het nie. Ek het vir hulle gesê hulle moet net doen wat die Bybel sê, ek sal die glo werk doen. Dit was sewe, amper agt jaar gelede. Ek is vir toetse, maar na drie jaar het ek besluit dat dit onnodig is, want daar was geen herhaling van enige simptome, of bewyse van watter aard ook al nie.

Dit is my storie oor my eie genesing. Maar wat nou daarvan as jy dit doen en jy is nog nie genees nie? Jesus het ook so ‘n geval gehad. Markus 8:22 "22 En Hy het in Betsáida gekom, en hulle het 'n blinde man na Hom gebring en Hom gesmeek om hom aan te raak. 23 Hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant die dorp; en nadat Hy in sy oë gespuug en hom die hande opgelê het, vra Hy hom of hy iets sien. 24 En hy kyk op en sê: Ek sien die mense, want ek sien hulle soos bome rondloop. 25 Daarna lê Hy weer die hande op sy oë en laat hom opkyk, en hy is herstel en het almal van ver af duidelik gesien." Ons word so geleer dat jy tog net moet bely dat jy genees is, want dit gaan dalk ‘n ruk vat om deur te werk, maar Jesus het dadelik weer vir hom hande opgelê. So as jy nie die eerste keer genees is nie, hou aan die HERE soek totdat jy genees is. Baie van die siektes wat genees word, vat dalk ‘n tyd om te genees, soos wanneer jou hande vol slote is en die wonde eers moet genees, maar meeste gevalle sal dit ‘n onmiddellike genesing wees. Maar dit verg geloof.

Hoekom? Die Bybel verklaar vir ons dat dit onmoontlik is om God te behaag sonder geloof. As ek dink aan die geval met Petrus en Johannes by die tempel, het dit verseker geloof gekos van die lam persoon om op te staan. Net so moes dit geloof geverg het van die melaatses wat Jesus aansê om hulle aan die tempel te gaan vertoon. In al hierdie gevalle is die persone onmiddellik genees, want hulle het geglo dat hulle genesing ontvang het.

So, volgende keer as jy siek is, kyk op na Jesus en vra Hom om jou te genees. As daar sonde is in jou lewe, bely dit eers voordat jy vir genesing vra. Dit is ook die volgorde wat Jakobus vir ons gee, en ook hoe Israel genesing ontvang het.

Maar, wat van medisyne? As dit nodig is, gebruik dit. Jesaja het dit gebruik om Hiskia mee te genees. Hy het ‘n vyekoek op Hiskia se swere gesit en dit was genees. Onmiddellik. So, as die HERE jou die opdrag gee om medisyne te gebruik, gebruik dit. Lukas was ‘n geneesheer, en die HERE het hom gebruik.

'n Laaste gedeelte wat ek will aanhaal kom uit die boek van Job 33:14-30: Want God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie. In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed, dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle; om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg; sodat Hy sy siel kan red uit die kuil; en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie. Ook word hy getugtig met smart op sy bed en aanhoudende stryd in sy gebeente, sodat sy lewe hom laat walg van brood en sy siel van lieflingspys. Sy vlees verdwyn, weg uit die gesig; en sy gebeente, wat onsigbaar was, steek uit. Ja, sy siel kom nader by die kuil en sy lewe by die dodende magte. Is daar dan vir hom ‘n gesant, ‘n tolk, een uit duisend, om die mens sy plig te kenne te gee; en is Hy hom genadig en sê: Verlos hom, dat hy in die kuil nie afdaal nie: Ek het ‘n losprys gevind— dan word sy vlees fris van jeugdige krag, hy keer terug na die dae van sy jonkheid. Hy bid tot God, en Hy het ‘n welbehae in hom, sodat hy sy aangesig sien met gejuig: so vergeld Hy dan aan die mens sy geregtigheid. Hy sing voor die mense en sê: Ek het gesondig en verdraai wat reg is, maar dit is my nie na verdienste vergeld nie. Hy het my siel verlos, dat dit nie in die kuil ingegaan het nie, en my lewe mag hom verlustig in die lig. Kyk, dit alles doen God, twee keer, ja, drie keer met ‘n mens om sy siel terug te bring van die kuil, sodat hy bestraal word met die lig van die lewe.

Al wat ek vra, is dat jy eers die HERE sal vra vir genesing, en dan as jy nie genesing kry nie, jou na die medici wend. Moenie dink dat die HERE sal jou genees en dan sterf omdat jy nie na ‘n dokter toe gegaan het nie. Hy gebruik hulle ook om vir jou genesing te gee. Dit het Hy in my lewe gedoen, Hy sal dit ook in jou lewe doen.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Nuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


  Geborg deur :

  Van ons ander lede

  Kruispad

  deur Manie Jackson

  Toe Luzette en Manie se paaie gekruis het, en die lewe daarna.  picture

  Kompetisies

  Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

  picture

  Nuusbriewe

  Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

  picture

  Winkel

  Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar