Artikels

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriendeEk sê ek sê! . . .sê Aap sonner hart

WIEG VAN MENSDOM

Aap sonner hart skryf in kommentaar op die ‘WIEG VAN MENSDOM’ as volg: “Om nou so lekker te leen by die kleurlinge van die Kaap want dit is nou mos my mense volgens jou.... "Djy is lekka dee-mekaa man!"

My respons

Aap, hoekom sê jy dit? Ek het niks gesê nie, dis jy wat dit geskryf het en ek haal jou skrywe aan: “Aap sonner hart skryf: “Afrika Afrika... Eintlik kom ons almal van Afrika af oorspronklik sover ons weet.“

Hier bevestig jy, dat jy uit Afrika kom. Jou: ‘ons’, neem ek aan, is jou familie. My familie kom uit Europa.

EINTLIK KOM ONS ALMAL VAN AFRIKA: dis julle, maar ons kom uit Europa.

“Vanuit Afrika"

"Europeër se voorgeslagte nog nooit in Afrika was nie" Is werklik so! En dan gaan jy verder: “En die NWO... asseblief. Dit is so 'n holrug geryde bangmaakstorie. (New world order! New world order! Illuminatie! Swart-gevaar! Wit-gevaar! Rooi-gevaar! Hol vir die berge! Almal haat ons! Wees bang! Wees bang!)”

Aap, jy lees iets ander in as wat ek skryf, en ek vermoed dit is deur jarelange se breinspoel deur kerk en media en skool en universiteit en flieks en TV, edm.

NUWE WÊRELD ORDE

Met NWO bedoel ek die ‘Nuwe Wêreld Orde’ onder die nuwe wet van die mense = homo sapiens, in direkte teenstrydigheid met die universele Tien Gebooie.; dis Grondwet teen Klipwet: wêreldorde versus hemelorde.

2,000 jaar gelede is ‘n voortuitgeskiedenis van die wêreld gegee en in Openbaring 13, en word ons ingelig dat die hele wêreld agter die draak (Satan) aanloop in wet en aanbidding; dus kan, en mag ek, bevestig dat die Skepper van hemel en aarde en Sy Wet, verban is uit die wêreld, want nie een land op aarde glo meer aan Sy Wet nie; almal aanvaar die Mens Wet; dus is dit ‘n nuwe wêreld orde van wetteloosheid. Die oue (era vanaf Adam -4,004 tot +1994), van 6.000 jaar is verby, en ‘n 1,000 jaar lê voor waar die aarde verwoes is en weer is soos dit was voor die skepping, en sal die Gebooie nooit weer van toepassing wees nie.

DIE TOTALE TYDPERK AFGESTAAN AAN DIE AARDBEWONERS IS SLEGS 7,000 JAAR

6,000 jaar is verby, en kom binnekort tot ‘n einde, en dan begin die 1,000 jaar. Ek weet jy glo nie die profeet nie en ook nie die Klipwet nie, maar dit is my bron van korrekte inligting oor die verlede en oor die toekoms.

Dar is net een toets om waarheid te toets en dit werk perfek:

En as hulle vir julle sê: Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê, wat piep en mompel—moet ‘n volk nie sy YHVH ELOHIM raadpleeg nie; moet vir die lewendes die dooies gevra word? Tot die wet en tot die getuienis! As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie. Dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger; en as hulle honger het, sal hulle in toorn uitbreek en hulle koning en hulle God vloek; dan sal hulle na bo kyk, ook die aarde aanskou, en kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees! In jammernag en donkerheid is hulle gedrywe. [Jesaja 8:19-22]

Daar is kinders van die duisternis en daar is kinders van lig. Kinders van duisternis het voorvadergeeste. Kinders van lig het die Gees van Waarheid. Kinders van duisternis kan nooit die lig sien nie al is hulle nie blind nie. Kinders van lig sien tot binne die duisternis, al is dit in die kern van die aarde. Kinders van duisternis kry disinformasie van geeste wat waarsê, en dis ‘n spul leuens. Kinders van lig bewaar en doen die morele wet. Kinders van duisternis het die mensewet wat onwettigheid as vryheid met bloedoffers en voorvadergeeste en kerkgebede feesvier met gefuif en gejubbel, soos hierdie naweek spoggerig gevier is.

1,000 JAAR MOET BINNEKORT BEGIN

[Openbaring 20:2] En hy het die draak gegryp die ou slang wat die duiwel en die Satan is en hy het hom gebind duisend jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die duisend jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan ‘n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Y’shua en oor die woord van YHVH ELOHIM, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Messias die duisend jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en rein is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van YHVH ELOHIM en van Messias wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank. En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word.

Vyf keer word ons ingelig van die toekomende 1,000 jaar, terwyl die aarde woes en leeg rus van al die misbruik.

WÊRELDREGERINGS IS ONDER DIE MAG VAN VOORVADERGEESTE

Al die regerings is onder die mag van die onrein geeste:

Opn 13:8 En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid

Opn 16:14 Want dit is GEESTE VAN DUIWELS wat tekens doen, wat uitgaan na die konings (regerings) van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die ALMAGTIGE.

Opn 17:8 DIE DIER wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar; en die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder AS HULLE DIE DIER SIEN wat was en nie is nie, alhoewel hy is.

Let op: Al die bewoners in al die godsdienste aanbid hierdie DIER.

Let op: Al die bewoners en al die regerings is onder die nuwe wêreld orde se geesmag.

Let op: Een van hierdie DIERE, Apollo, word vrygekaat uit die kern van die aarde vir 5 maande, sodat almal wat getwyfel het, met hulle eie oë kan sien en kan voel, dat die DIER en die GEESTE wel bestaan en die bewoners en regerings in die orde se mag het. Hy is die agtste:

Opn 17:11 En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf.

Let op: Dis weer DIER.

DIE HOOP BENE

Ek herhaal jou uitstekende relaas, want jy bevestig 100% wat ek beweer. Ek plaas knipsels in Engels, want ek gaan nie sit en vertaal nie, met spesifieke feite: meesal uit Afrika, maar ook in ander wêrelddele.

Die rede hoekom ek dit plaas is om die leser, sonder moeite, ‘n maklike verwysing te gee, wat ek na die data, sal bespreek.

MITOKONDRIESE DNA IS WONDERLIK.

Al ooit gehoor van Haplogroepe 1-3? Kom laat ons sing...

Die Y-chromosoom is die vaderlik oorgeërfde eweknie van mtDNS. Die grootste deel van dié chromosoom ondergaan nie rekombinasie nie en ondergaan dus net veranderinge as daar mutasies plaasvind. Die afgelope tyd is 'n klomp nuttige merkers, wat ons kennis van variasie op dié chromosoom aansienlik uitgebrei het, op die nie-rekombinerende deel van die Y-chromosoom gevind.

Navorsers van Stanford-universiteit het meer as 200 sulke merkers gebruik om aan te toon dat mans op grond van hul Y-chromosome in tien haplogroepe, genommer I tot X, ingedeel kan word.

VOORKOM ONDER AFRIKANE

Nadat 'n genetiese stamboom opgetrek is, is bevind dat die vroegste lyn VOORKOM ONDER AFRIKANE binne haplogroep 1. Dit is gevind in die Koisan-bevolkings van Suider-Afrika, asook in 'n paar Ethiopiese en Soedanese bevolkings (maar in 'n kleiner persentasie mense as by die Koisan).

DAAR IS DUS GENETIESE DIFFERENSIASIE TUSSEN EUROPEËRS EN ANDER NASIES

Haplogroepe I tot III is slegs by mense van Afrika gevind. Die ander sewe groepe is by nie-Afrikane gevind, maar ook in wisselende hoeveelhede by Afrikane. Data verkry uit Y-chromosome dui ook daarop dat die oudste lyne - wat (gedeelte verwyder)- uit Afrika kom. Dit strook dus met die "Vanuit Afrika"-teorie.

Hier is die name van jou hoop bene. Al die spesies (Wat sover gevind is!)

My respons

WAARDEVOLLE BEWYSE UIT AFRIKA EN ANDER LANDE

Ek gebruik jou lys van die hoop bene, en voeg so bietjie data by, ter illustrasie:

Sahelanthropus tchadensis:

sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-sjimpansee; 3 - Afrika.

it is older than the human-chimpanzee divergence and the only specimen . . . The fossils were discovered in the Djurab desert of CHAD [AFRICA] Sahelanthropus may represent a common ancestor of humans and chimpanzees.

Laat ons vlugtig kyk na die terminologie ter inligting:

Scientific classification wetenskaplike klassifikasie
Kingdom: koninkryk Animalia dier
Phylum: klas koord Chordata rugwerwelstring
Class: klas Mammalia tiet vir melkdrink (soog)
Order: eerste Primates hande en voete
Family: human Hominidae dier+man=human = the split from orangutans (Ponginae)
Subfamily: subhuman Homininae mandier = hominids, also known as great apes = chimpanzees (Pan), gorillas (Gorilla), humans (Homo), and orangutans (Pongo)
Tribe: Hominini + Chimpanzee and the Bonobo = pygmy chimpanzee = Anthropology. EQUATORIAL AFRICA AND PARTS OF SOUTHEAST ASIA, having an average height less than 5 feet (127 centimeters). Pygmies = nomadic hunting and gathering peoples of EQUATORIAL AFRICA (sometimes called Negrillos) whose adult males average under 5 ft (1.5 m) in height. They were probably the sole inhabitants of the Congo valley . All species in this tribe carry the same four blood types which can be exchanged between species.
Subtribe: bipedaal Hominina tweebeenmens = the Hominina subtribe = hominans, they are characterized by the evolution of an increasingly erect bipedal locomotion
Genus: boomklim + regoploop Orrorin millennium man = EASTERN AFRICA, (Tugen Hlls, Kenia)
Senut et al. 2001
Species: O. tugenensis
Binomial name
†Orrorin tugenensis
Orrorin tugenensis

Genus: boomklim + regoploop Orrorin millennium man = EASTERN AFRICA, (Tugen Hlls, Kenia)

AL DIE HOOP BENE IS DUS VAN MENSDIERE

Ardipithecus kadabba sinopsis: 1 -enkele eksemplare; 2 - human-sjimpansee; 3 - Afrika.

Image Credit: Karen Carr Studio Where Lived: EASTERN AFRICA (Middle Awash Valley, Ethiopia)
Ardipithecus kadabba was bipedal (walked upright), probably similar in body and brain size to a modern chimpanzee, and had canines that resemble those in later hominins but that still project beyond the tooth row. This early human species is only known in the fossil record by a few post-cranial bones and sets of teeth. One bone from the large toe has a broad, robust appearance, suggesting its use in bipedal push-off.

Ardipithecus ramidus sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-Afrikaan-aap; 3 - Afrika.

Image Credit: Karen Carr Studio Nickname: Ardi Where Lived: EASTERN AFRICA (Middle Awash and Gona, Ethiopia) Ardipithecus ramidus was first reported in 1994; in 2009, scientists announced a partial skeleton, nicknamed ‘Ardi’. The foot bones in this skeleton indicate a divergent large toe combined with a rigid foot – it's still unclear what this means concerning bipedal behavior. The pelvis, reconstructed from a crushed specimen, is said to show adaptations that combine tree-climbing and bipedal activity. The discoverers argue that the ‘Ardi’ skeleton reflects a HUMAN-AFRICAN APE common ancestor that was not chimpanzee-like. A good sample of canine teeth of this species indicates very little difference in size between males and females in this species. Ardi’s fossils were found alongside faunal remains indicating she lived in a wooded environment. This contradicts the open savanna theory for the origin of bipedalism, which states that humans learned to walk upright as climates became drier and environments became more open and grassy.

Australopithecus anamensis sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-bobbejaan; 3 - Afrika.

Image Credit: Karen Carr Studio Where Lived: EASTERN AFRICA (Lake Turkana, Kenya and Middle Awash, Ethiopia) Australopithecus anamensis has a combination of traits found in both apes and humans. The upper end of the tibia (shin bone) shows an expanded area of bone and the orientation of the ankle joint in human-like, indicative of regular bipedal walking (support of body weight on one leg at the time). Long forearms and features of the wrist bones suggest these individuals probably climbed trees as well.

Australopithecus afarensis sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-sjimpansee; 3 - Afrika.

Image Credit: John Gurche, artist / Chip Clark, photographer Nickname: Lucy's species Where Lived: Eastern Africa (Ethiopia, Kenya, Tanzania) When Lived: Australopithecus afarensis is one of the longest-lived and best-known early human species—paleoanthropologists have uncovered remains from more than 300 individuals! Found in EASTERN AFRICA (Ethiopia, Kenya, Tanzania), It is best known from the sites of Hadar, Ethiopia (‘Lucy’, AL 288-1 and the 'First Family', AL 333); Dikika, Ethiopia (Dikika ‘child’ skeleton); and Laetoli Similar to chimpanzees, Au. afarensis children grew rapidly after birth and reached adulthood earlier than modern humans. This meant A. afarensis had a shorter period of growing up than modern humans have today, leaving them less time for parental guidance and socialization during childhood. Au. afarensis had both ape and human characteristics: members of this species had apelike face proportions (a flat nose, a strongly projecting lower jaw) and braincase (with a small brain, usually less than 500 cubic centimeters -- about 1/3 the size of a modern human brain), and long, strong arms with curved fingers adapted for climbing trees. They also had small canine teeth like all other early humans, and a body that stood on two legs and regularly walked upright. Their adaptations for living both in the trees and on the ground helped them survive for almost a million years as climate and environments changed.

Kenyanthropus platyops sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-sjimpansee; 3 - Afrika.

KNM-WT 40000 | The Smithsonian Institution's Human Origins Program
... The flat-faced skull is considered the holotype for Kenyanthropus platyops; however, there is controversy around its identification. ... Controversial skull Justus Erus, a Kenyan research assistant working on a team led by Meave Leakey, discovered the KNM-WT 40000 skull in 1999. The mostly complete cranium was found in two pieces, with the braincase separated from the face. The small brain and ear canal are similar to those of the very earliest humans like Austraolpithecus anamensis or even modern chipanzees. Conversely, its flat face, high cheekbones, and small, thickly-enameled teeth are traits found in later human fossils like those of Homo rudolfensis or Homo habilis. The flat-faced skull is considered the holotype for Kenyanthropus platyops; however, there is controversy around its identification. KNM-WT 40000 is considerably distorted, which leads some paleoanthropologists to believe that the skull actually belongs to an A. afarensis individual. Since KNM-WT 40000 is the only known Kenyanthropus individual, this makes features for the entire species hard to pinpoint. Until scientists find more fossils belonging to Kenyanthropus platyops, both the species identification and the sex of KNM-WT 40000 remain unresolved.

Australopithecus africanus sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-sjimpansee; 3 - Afrika.

Image Credit: John Gurche, artist / Chip Clark, photographer Where Lived: Southern Africa (SOUTH AFRICA) Au. africanus was anatomically similar to Au. afarensis, with a combination of human-like and ape-like features. Compared to Au. afarensis, Au. africanus had a rounder cranium housing a larger brain and smaller teeth, but it also had some ape-like features including relatively long arms and a strongly sloping face that juts out from underneath the braincase with a pronounced jaw. Like Au. afarensis, the pelvis, femur (upper leg), and foot bones of Au. africanus indicate that it walked bipedally, but its shoulder and hand bones indicate they were also adapted for climbing,

Paranthropus aethiopicus sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-sjimpansee; 3 - Afrika.

Image Credit: Karen Carr Studio Where Lived: EASTERN AFRICA (Turkana basin of northern Kenya, southern Ethiopia) Paranthropus aethiopicus is still much of a mystery to paleoanthropologists, as very few remains of this speces have been found. The discovery of ’Black Skull’ in 1985 helped define this species as the earliest known robust australopithecine. P. aethiopicus has a strongly protruding face, large megadont teeth, and a powerful jaw, and a well-developed sagittal crest on top of skull indicates huge chewing muscles, with a strong emphasis on the muscles that connected toward the back of the crest and created strong chewing forces on the front teeth.

Australopithecus garhi sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-aap; 3 - Afrika.

Image Credit: Karen Carr Studio Where Lived: EASTERN AFRICA (the site of Bouri, Middle Awash, Ethiopia) This species is not well documented; it is defined on the basis of 1 fossil cranium and 4 other skull fragments, although a partial skeleton found nearby, from about the same layer, is usually included as part of the Australopithecus garhi sample. The associated fragmentary skeleton indicates a longer femur (compared to other Australopithecus specimens, like ‘Lucy’) even though long, powerful arms were maintained. This suggests a change toward longer strides during bipedal walking.

Paranthropus boisei sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-aap; 3 - Afrika.

Image Credit: John Gurche, artist / Chip Clark, photographer Where Lived: EASTERN AFRICA (Ethiopia, Kenya, Tanzania, Malawi) Like other members of the Paranthropus genus, P. boisei is characterized by a specialized skull with adaptations for heavy chewing. A strong sagittal crest on the midline of the top of the skull anchored the large chewing muscles (temporalis muscles) from the top and side of the braincase to the lower jaw, and thus moved the massive jaw up and down. The force was focused on the large back teeth (molars and premolars). Flaring cheekbones gave P. boisei a very wide and dish-shaped face, creating a larger opening for bigger jaw muscles to pass through and support massive cheek teeth four times the size of a modern human’s. This species had even larger cheek teeth than P. robustus, a flatter, bigger-brained skull than P. aethiopicus, and the thickest dental enamel of any known early human. Cranial capacity in this species suggests a slight rise in brain size independent of brain enlargement in the genus Homo.

Paranthropus robustus sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-aap; 3 - Afrika.

Image Credit: Karen Carr Studio Where Lived: Southern Africa (SOUTH AFRICA)

Paranthropus robustus is an example of a robust australopithecine; they had huge, broad megadont cheek teeth with thick enamel and focused their chewing in the back of the jaw. Large zygomatic arches allowed the passage of large chewing muscles to the jaw and gave P. robustus individuals their characteristically wide, dish-shaped face. A large sagittal crest provided a large area to anchor these chewing muscles to the skull. These adaptations provided P. robustus with the ability of grinding down tough, fibrous foods. It is now known that ‘robust’ refers solely to tooth and face size, not to the body size of P. robustus.

Homo rudolfensis sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-aap; 3 - Afrika.

Image Credit: Karen Carr Studio Where Lived: Eastern Africa (northern Kenya, possibly northern Tanzania and Malawi) There is only one really good fossil of this Homo rudolfensis: KNM-ER 1470, from Koobi Fora in the Lake Turkana basin, KENYA. It has one really critical feature: a braincase size of 775 cubic centimeters, which is considerably above the upper end of H. habilis braincase size. At least one other braincase from the same region also shows such a large cranial capacity. Originally considered to be H. habilis, the ways in which H. rudolfensis differs is in its larger braincase, longer face, and larger molar and premolar teeth. Due to the last two features, though, some scientists still wonder whether this ‘species’ might better be considered an Australopithecus, although one with a large brain!

Homo ergaster sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-sjimpansee; 3 - Afrika.

The South African palaeontologist John T. Robinson first discovered a mandible of a new hominid in southern Africa in 1949; he named the species Telanthropus capensis, though it is now recognised as a member of Homo ergaster.[4] The name was first applied by Colin Groves and Vratislav Mazák to KNM-ER 992, a mandible discovered near Lake Rudolf (now Lake Turkana), KENYA in 1975, which became the type-specimen of the species. The most complete skeleton of H. ergaster (and one of the most complete extinct hominids to date), KNM-WT 15000, was discovered at Lake Turkana, Kenya, in 1984 by paleoanthropologists Kamoya Kimeu and Alan Walker. They nicknamed the specimen "Turkana Boy".

Homo habilis sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-sjimpansee; 3 - Afrika.

Image Credit: Karen Carr Studio Nickname: Handy Man Where Lived: EASTERN AND SOUTHERN AFRICA

This species, one of the earliest members of the genus Homo, has a slightly larger braincase and smaller face and teeth than in Australopithecus or older hominin species. But it still retains some ape-like features, including long arms and a moderately-prognathic face. Its name, which means ‘handy man’, was given in 1964 because this species was thought to represent the first stone-tool maker. Currently, the oldest stone tools are dated slightly older than the oldest evidence of the genus Homo.

Homo habilis sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-sjimpansee; 3 - Afrika.
... this early human had a combination of features different from those seen in Australopithecus, Louis Leakey, South African scientist Philip Tobias,
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/homo-habilis

Homo georgicus sinopsis: 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-sjimpansee; 3 - Afrika.

The remains of a new hominid, subsequently named Homo georgicus, were discovered in Dmanisi, Republic of GEORGIA in 1991 by a team led by Georgian paleoanthropologist David Lordkipanidze (Lordkipanidze et al. 2006; Vekua et al. 2002). Skulls and several near complete skeletons have been found, which have been reliably dated to 1.77 mya.

Homo georgicus was bipedal, but was rather small. Males stood only about four feet (1.3 m) tall, and the females were even smaller. Cranial measurements of the well-preserved skull D2700 indicate the brain of H. georgicus was about half as large (around 600cc) as that of a modern human being — the smallest of any adult hominid yet found outside Africa other than that of the far more recent Homo floresiensis. Tooth-wear patterns and remains found at the site show H. georgicus had an omnivorous diet, but there is no evidence of the use of fire. Crude stone tools have been found in association with the remains.

Homo erectus 1 -enkele eksemplare; 2 - human-sjimpansee; 3 - Afrika, Asië.

Image Credit: John Gurche, artist / Chip Clark, photographer Where Lived: Northern, Eastern, and Southern Africa; Western Asia (Dmanisi, Republic of Georgia); East Asia (China and Indonesia) Early African Homo erectus fossils (sometimes called Homo ergaster) are the oldest known early humans to have possessed modern human-like body proportions with relatively elongated legs and shorter arms compared to the size of the torso. These features are considered adaptations to a life lived on the ground, indicating the loss of earlier tree-climbing adaptations, with the ability to walk and possibly run long distances. Compared with earlier fossil humans, note the expanded braincase relative to the size of the face. The most complete fossil individual of this species is known as the ‘Turkana Boy’ – a well-preserved skeleton (though minus almost all the hand and foot bones). Microscopic study of the teeth indicates that he grew up at a growth rate similar to that of a great ape. There is fossil evidence that this species cared for old and weak individuals. The appearance of Homo erectus in the fossil record is often associated with the earliest handaxes, the first major innovation in stone tool technology. Early fossil discoveries from Java (beginning in the 1890s) and China (‘Peking Man’, beginning in the 1920s) comprise the classic examples of this species. Generally considered to have been the first species to have expanded beyond Africa, Homo erectus is considered a highly variable species, spread over two continents (it's not certain whether it reached Europe), and possibly the longest lived early human species - about nine times as long as our own species, Homo sapiens, has been around!

Homo antecessor 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-aap; 3 - Spanje

The best-preserved fossil is a maxilla that belonged to a 10-year-old individual found in Spain. Based on palaeomagnetic measurements, it is thought to be older than 780–857 ka.[2] The average brain was 1,000 cm³ in volume. In 1994 and 1995, 80 fossils of six individuals that may have belonged to the species were found in Atapuerca, Spain. At the site were numerous examples of cuts where the flesh had been flensed from the bones, which indicates that H. antecessor may have practised cannibalism.[3]

Homo heidelbergensis 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-aap; 3 - Europa, Asië, Afrika

Image Credit: John Gurche, artist / Chip Clark, photographer Where Lived: Europe; possibly ASIA (China); AFRICA (eastern and southern) This early human species had a very large brow ridge, a larger braincase and flatter face than older early human species. It was first early human species to live in colder climates, their short, wide bodies were a likely adaptation to conserving heat. It lived at the time of the oldest definite control of fire and use of wooden spears, and it was the first early human species to routinely hunt large animals. This early human also broke new ground; it was the first species to build shelters—creating simple dwellings out of wood and rock.

Homo neanderthalensis 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-sjimpansee; 3 - Afrika.

Image Credit: John Gurche, artist / Chip Clark, photographer Nickname: Neanderthal
Where Lived: EUROPE AND SOUTHWESTERN TO CENTRAL ASIA

Neanderthals (Neander-thal, the ‘th’ pronounced as ‘t’) are our closest extinct human relative. Some defining features of their skulls include the large middle part of the face, angled cheek bones, and a huge nose for humidifying and warming cold, dry air. Their bodies were shorter and stockier than ours, another adaptation to living in cold environments. But their brains were just as large as ours and often larger - proportional to their brawnier bodies. Neanderthals made and used a diverse set of sophisticated tools, controlled fire, lived in shelters, made and wore clothing, were skilled hunters of large animals and also ate plant foods, and occasionally made symbolic or ornamental objects. There is evidence that Neanderthals deliberately buried their dead and occasionally even marked their graves with offerings, such as flowers. No other primates, and no earlier human species, had ever practiced this sophisticated and symbolic behavior. DNA has been recovered from more than a dozen Neanderthal fossils, all from Europe; the Neanderthal Genome Project is one of the exciting new areas of human origins research.

Homo floresiensis 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-aap; 3 - Indonesië.

Image Credit: John Gurche, artist / Chip Clark, photographer Nickname: Hobbit Where Lived: Asia (Indonesia) Remains of the most recently discovered early human species, Homo floresiensis (nicknamed ‘Hobbit’), have been found on the Island of Flores, INDONESIA. H. floresiensis individuals stood approximately 3 feet 6 inches tall, had tiny brains, large teeth for their small size, shrugged-forward shoulders, no chins, receding foreheads, and relatively large feet due to their short legs. Despite their small body and brain size, H. floresiensis made and used stone tools, hunted small elephants and large rodents, coped with predators such as giant Komodo dragons, and may have used fire. The diminutive stature and small brain of H. floresiensis may have resulted from island dwarfism—an evolutionary process that results from long-term isolation on a small island with limited food resources and a lack of predators. Pygmy elephants on Flores, now extinct, showed the same adaptation. The smallest known species of Homo and Stegodon elephant are both found on the island of Flores, Indonesia. However, some scientists are now considering the possibility that the ancestors of H. floresiensis may have been small when they first reached Flores.

Homo sapiens 1 -enkel eksemplaar; 2 - human-aap; 3 - Europa, Asië, Afrika

Image Credit: Human Origins Program, Smithsonian Institution Where Lived: EVOLVED IN AFRICA, now worldwide. The species that all other living human beings on this planet belong to is Homo sapiens. During a time of dramatic climate change 200,000 years ago, Homo sapiens (modern humans) EVOLVED IN AFRICA. Like other early humans that were living at this time, they gathered and hunted food, and evolved behaviors that helped them respond to the challenges of survival in unstable environments. Anatomically, modern humans can generally be characterized by the lighter build of their skeletons compared to earlier humans. Modern humans have very large brains, which vary in size from population to population and between males and females, but the average size is approximately 1300 cubic centimeters. Housing this big brain involved the reorganization of the skull into what is thought of as "modern" -- a thin-walled, high vaulted skull with a flat and near vertical forehead. Modern human faces also show much less (if any) of the heavy brow ridges and prognathism [uitsteek kennebak] of other early humans. Our jaws are also less heavily developed, with smaller teeth.

KOPBENE VAN MENSDIERE EN DIFFERENSIASIE IN DNA

Aap skryf: “Met letterlik die hoop bene, al die DNA bewyse wat gevind is wil jy nogsteeds aanhou. . . . ?

My respons

. . . . wil jy nogsteeds aanhou. . . . ? Met wat? Wees spesifiek? Ek dink ek weet wat jy wou sê:

Ek dink jy wou sê: “Wil jy nog steeds aanhou om te glo dat die mens = homo = human = homo sapiens = vermenging tussen ape en seuns van elohim [H430] = bonatuurlike dierwesens is en dat die Europese Blankerasse, anders is as die mens, omdat hulle saad is van die Skepper, הוהי מיהלא H3068 H430?”

En dan is my antwoord: “Baie beslis, JA!”

Blankes is suiwer saad, maar die mens, die ‘human’ is ‘n gebroedsel tussen vreemde vlees en diere. Ek erken nie die woord ‘mens’ as enkel klas vir alle aardbewoners nie; ek erken die mens en die human as indikatief dat hulle spesies is van gemengde gene tussen dier en mens en nie ‘n ras is nie, m.a.w. dit is ‘n ‘mongrel’, ‘n baster, ‘n brak en nie ‘n hond nie, en hond is alreeds ‘n ingeteelde basterspesie, en ek gee my bewyse:

Gén 6:4 In dié dae was die nephil [H5303] op die aarde, EN OOK DAARNA, toe die seuns van elohim [H430] by die dogters van die adam [H120] ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldiges (verkragters)uit die ou tyd, die manne van naam.

Baie duidelik was daar vermenging (verbastering) tussen die bonatuurlike wesens en die adam (blanke ras) wat gedrogte soos die nephil voortgebring het, en ons kan maar net raai, watter een van die groep wat jy lys is hier betrokke, maar ek dink nie een nie, want al die gebroedsels is deur die vloed verdelg en is dus vandag iewers in klip gefossileer en wag om uitgekap te word, want die fossiele is juis aan ons geskenk om hierdie gruweldade te bevestig, maar die vermenging het weer na die vloed plaasgevind: ‘EN OOK DAARNA’ maar toe is die klimaat verander omdat die raqia nie meer daar was nie.

Toe vermenging van die dierwyfie, wat van Kain se dae, nog verder vermeng het, met die saad van Noag en die basterkind met die naam van Kanaän, is hy vervloek. Sy nasate en die nasate van Gam het verder vermeng en die kinders van die kleinkind Kus, is die oerouer van die Afrikane van vandag.

MENSAPE EN AAPMENSE

Nog ‘n ander kleinkind uit die Kanaän, Gam-groep, Nimrod het begin om die dier te jag en verkrag, en hierdie gebroedsels is dus nie fossiele nie, want dit is na die vloed en dit is redelik na aan die oppervlakte en nooit volledig nie, want ander roof diere dra bene weg om te vreet, en hierdie steriele gebroedsels, wat mensape is, is die lys wat jy hierbo gegee het, want daar is altyd net een of enkele spesimens.

Baie gou was hierdie bestialiteit ‘n aardige speletjie, en versprei oor die aarde, en kort voor lank, toe begin van die vrouens van Kanaän, Gam, Kus en Nimrod et al, die bestialiteitstorie bietjie erger maak deur vrouens voor die mannetjie ape te laat staan om te kopuleer en omdat dit vrouens was, is die saad vermeng en het hierdie aapmense ontstaan.

Die vrou het oortree en dra die voortplantingsgene voort, maar die man se saad in die dier baar net ‘n steriele kind en daarom is daar nooit baie nie, altyd enkeling en soms in ‘n groepie, wat bewys dat die gruwelspeletjie met diere meesal alleen gepleeg is, maar soms, miskien in rituele is groepe ape verkrag, miskien van verskillende spesies, om die nomadiese groep te vermaak met satanisme.

En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en apartheid, met ingetoënheid. [1 Timótheüs 2:14-15]

Adam kan nie vrugbare kinders by ‘n dier verwek nie, want hy het nie die saadverbond oortree nie. Sy vrou het toegelaat dat sy verlei word en is geneties besoedel deur die saad van die dier met die naam van Nachash, en het die chromosoomdefek in die Blanke ras veroorsaak, wat die dood veroorsaak.

Ek sê spesifiek satanisme, want die Satan is aan al die nasies gegee as gode vir watter doel ookal.

Baie Bybelstudente kan nie begryp hoekom Noag, sy kind, gee aan Gam, en dan die kind Kanaän, vervloek nie, maar geskiedenis vertel die drama: Direk na die vloed, is ‘n verbond met Noag en sy seuns gemaak om die ras suiwer te hou, en terselfdertyd is ‘n verbond met alles spesies gemaak om die dierspesie suiwer te hou. Hoe word dit gedoen? Die Verbondmaker, die Skepper, het die dier deur instink geneties in die DNA geprogrameer om nie aangetrokke tot enige ander dier te hê nie.

Dit is tog opmerkbaar dat die hond, wat deur genetiese inteling uit verskillende diere tot stand gekom het, wel hierdie neiging het om ander diere te wil stoot. Dit is omdat die DNA nie daar is nie, want die hond is ‘n hibried deur die ‘mens’, en was nie ‘n geskape dier nie. Hoekom word die hond as die mens se beste vriend genoem? Omdat die hond onrein geeste neem in sy baas se huis. Mense besef dit nie, maar die hond is ‘n hoogs-onrein dier.

Nadat Noag besef het dat die wyfie sy kind dra, het Noag die vaderskap oorgedra na Gam. Noag was ongetwyfeld in noodkontak met הוהי מיהלא wat die Opdrag gegee het om die kind Kanaän en Gam te vervloek, omdat die verbond verbreek is.

Daar en dan het הוהי מיהלא Hom onttrek van hulle, vir ewig en altyd, en hulle oorgegee aan die Satan en sy trawante, want hulle het toegegee aan Satan se verleiding. Ons lees dit:

“dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie-dinge wat הוהי מיהלא aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het. Maar הוהי מיהלא het julle geneem en julle uit die yster-smeltoond, uit Egipte, uitgelei om sy erfvolk te wees soos dit vandag is.” [Deuteronómium 4:13-20]

Die dag toe Gam die Verbond verbreek, is hy verdoem tot die verdelging.

So, opsommend, was die adamvrou voor die vloed die oortreder en na die vloed is die adamman die oortreder, maar nie deur sy eie wil nie, maar sy nageslag deur Gam en Kanaan is vervloek.

Die vrou, het na die vloed, by die reëls gebly, en sy kan gered word, deur kinders van haar eie ras te baar.
Kom ons lees dit weer, miskien het jy dit nie raakgesien nie:

En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom. Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en apartheid, met ingetoënheid

Ek het al duisende kere voorbeelde gegee hoe die kerkbybelvertalers die woord verveng om ons te mislei en hier is ‘n baie goeie voorbeeld, omdat dit die ras-issue aanspreek. Ek het die kerkwoord van heiligmaking uitgewis en die regte woord van ‘aparthied’ teruggesit, want heiligmaking beteken jy moet met satan se lig gevul word, waar ‘qodesh’ beteken hy moet apart leef sodat jy nie besoedel word met onrein geeste nie, en hier is die bewys:

And Adam was not deceived, but the woman, having been deceived, fell into transgression. But she shall be saved in childbearing if they continue in belief, and love, and set-apartness, with sensibleness. [1 Timótheüs 2:14-15 The Scriptures 1998+]

Die Noagietiese Vloed was ongeveer 4,500 jaar gelede, en ons kan die vraag vra: hoe kom die wetenskaplikes uit by: “which have been reliably dated to 1.77 mya” 1.77 miljoen jaar gelede?

Hulle bring nie die raqia-faktor in berekening nie. Die raqia was nie soos die kerkbybelvertalers skryf die ‘uitspansel nie, “the firmament”, nie: = The vault or expanse of the heavens; the sky, nie. Alhoewel as jy die etimologie van ‘firm’ naslaan, sien jy dit beteken iets konkreets en dit is wat die Hebreeus beteken = ferm metaalmembraan van suiwer waterstof. Hierdie membraan het talle funksies gehad, en ek het dit al hier op woes bespreek, soek gerus. Toe die raqia wat meer as 300mkub km. water bevat het, breek, toe is die waterstorting absoluut vloedverwoesting wat alles uitgewis het en onder modder en stoom en enorme druk alles begrawe het. Alle kontinente het onderaardse olie en of aardgas en fossiele en bewys dat die wêreldvloed oral moes gewees het.

Na die Vloed, het alles verander en is die voedsel vir aardbewoners en diere aangepas, want hulle; het oor ‘n tydperk verander om aan te pas en dit noem ons evolusie. Kom ons lees dit:

1 - Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel:

2 - Alles wat beweeg en lewe, sal julle voedsel wees. Net soos die groen plante, gee Ek dit alles aan julle. Voor die vloed was dit net die vrugte.

3 - “bloed, mag julle nie eet nie” [bloed dra die siektes wat ontstaan het a.g.v. die veranderde biosfeer.]

4 - “Maar wat julle eie bloed betref, dit sal Ek eis: van al die diere [H4216 = chay].”

[Die enkel paar onrein diere, mannetjie en wyfie, wat op die ark was, is geneties gewelddadig en moorddadig en daarom is die doodstraf as BEVEL gegee om die geweld te minimiseer.] Kom ons lees van die mannetjie en die wyfie:

Gén 7:2 Van al die rein diere moet jy vir jou telkens sewe paar neem, die mannetjie met sy wyfie; maar van die diere wat nie rein is nie, twee, die mannetjie met sy wyfie.

Dit was net kain se nageslag wat onrein was, want hulle was vervloek en is dus onrein met onrein gees in hulle. Kom ons lees dit:

Daarom sal jy vervloek wees, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie; ‘n swerwer en vlugteling sal jy wees op die aarde. [Génesis 4:11-12]

Tot vandag is die vermengde spesies vervloek en kan nooit suksesvol plaasboerdery beoefen nie en kan nooit argitektonies of ingenieursvernuf beoefen nie en bly altyd in tydelike behuising soos igloos, tente, takhuise, strooise, kayas, shacks, en sulke dergelike dinge. Laat hom in ‘n gebou bly, en kort voor lank, strip hulle dit en gaan bou squatterkamp. Hulle is altyd nomadies, bly nie lank op ‘n plek nie. Vir ‘n tyd lank moes hulle in lokasies bly, omdat hulle versorg is deur die Blanke, maar toe die NWO oorneem, toe verhuis die meeste stede toe, en soos rotte leef hulle nou in hole in stank en ekskresie en snot en pis en kondome. Ek weet. Ek het self in Sunnyside Pretoria gebly en beleef hoe erg dit geword het, sodat ek moes padgee, want ek kon die stront op sypaadjies en pis en stank en kondome nie meer hanteer nie. Jy sal verseker ‘n pes optel. Pretoria bestaan nie meer nie, dis weg, dit is nou ‘n K4stat met alles wat daarmee saamgaan. Binne die volgende vyf jaar, sal alle Blankes, verdwyn uit die Tswane. Nou sal jy my verseker weer beskuldig van rassisme, maar ek is nou ‘n profeet, ek kan sien wat gebeur, want jare terug het ek MSc, stad- en streeksbeplanning geswot vir die lekkerte en reg oor die wêreld kry jy ingressie (indringing) deur die ‘rotte’ en dan onttrek die Blanke, dis regressie (uittrekking) en dan verval die CBD in ‘n slum, met al die onsedelikheid en ‘vice’ en ‘contraband’ en ‘drugs’ en ‘prostitution’. (4 lekker Engelse woorde.)

5 -. . . .”Ook van die adam [H120] , van die een teenoor die ander,” . . . “Hy wat die bloed van ‘n adam [H120] vergiet, sy bloed sal deur die adam [H120] vergiet word; m.a.w. die adam [H120] (ras) is as voog en heerser oor die diere (chay) [H4216] (spesies) aangestel.

6 - “Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê.” [dieselfde proses van wingerdsap voor en na die vloed was anders.] . . . .ewe skielik word die brein verdoof.

Toe gebeur die tragiese verhaal van Kanaän, en omdat Kanaän en ‘sy pa’ Gam, vervloek is, het die drie stamme Sem, Gam en Jafet, uitmekaar gespan in verskillende rigtings. Gam; suid in Afrika, Sem; oos in Asie, en Jafet; noord in Europa.

Die aarde was toe nog een landmassa om ‘n groot rivier met eilande, wat ons vandag die Middellandse See noem.

Omdat Gam en Kanaän vervloek is, wou Jafet en Sem niks te doene hê met die gemors nie, want diere (chay) het vermeng met adamsaad, net soos voor die vloed en daarom was die vloed die verdelging daarvan, en nou begin dieselfde proses weer. Dis nou so 4,000 jaar gelede, want Noag het nog 300 jaar na die vloed geleef, en die groot diervermenging deur Nimrod was so 200 jaar later, dus 4,000 jaar gelede.

Nimrod het in vandag se Midde Ooste met die diere deurmekaar geraak en die verstedelikingsproses (konglomerasie) aan die gang gesit, en toe is die tale geneties ingestel en die aarde opgebreek in die sewe groot landmassas en uitmekaar geskuif in die dae van Peleg, nadat die spul aapmens en mensape uitmekaar gedryf is deur taalverskille. Kom ons lees dit:

Gén 11:1 En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. . . . So het הוהי hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi; en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het הוהי die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het הוהי hulle oor die hele aarde verstrooi. [Génesis 11:8-9] . . . en ‘n paar geslagte later, nadat hulle wydverspreid was, is die aarde uitmekaar gestoot. Kom ons lees dit:

Gén 10:25 En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en die naam van sy broer was Joktan.

Wat was die resultaat? In die noorde op Groenland was Eskimos en Laplanders en ander aapmense; in die weste op die Amerikas was Amerikaanse Indiane en ander spesies; in die suidweste, in Suid Amerika, was die Inkas en die Amazoniete en ander boorlinge; in die ooste was die mongoolse spesies, wat nie met diere as sulks vermeng het nie, maar wat die nageslag van Kain was, en in die Suide was die Kusiete wat vandag die Bantoespesies is, en in die suidooste is die Nieu Guinneane, Aboriginies, Maories, ens.

Omdat die Guineane in Afrika, so baie lyk na die boorlinge van die eiland noord van Australië, is hulle Nieu Guineane genoem, alhoewel hulle baie vêr uitmekaar is, maar as jy die kontinente terugskuif na een landmassa, sien jy dat hulle verwant aan mekaar is.

OPSOMMING

adam + wyfie = steriele kind = die hoop bene as bewys wat die aarde opbraak;

wyfie + adam = gruwelike vermenging, soos ons vandag sien. Kom ons lees die hele evolusieproses:

‘n Vrou mag ook nie voor ‘n dier gaan staan om daarmee te doen te hê nie. Dit is ‘n gruwelike vermenging.

Met ‘n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos met ‘n vrou het nie. Dit is ‘n gruwel. En jy mag met géén dier vleeslike gemeenskap hê om jou daardeur te verontreinig nie.

Ek weet jy verstaan die ding van manlike saad in die anus nie goed nie, maar laat my verduidelik aan die hand van die bogenoemde belet: Saad in die anus, is ‘n gruwel, en verontreiniging. Dit beteken nie dat ‘n kind verwek kan word nie, maar dat die gene in die bloed besoedel is en as die reseptor by ‘n vrou ‘n kind verwek, is die kind met besoedelde gene of met die verontreinigde genetika en dit is hoekom ‘gays’ en ‘lessies’ erken dat hulle so gebore is. Dit is werklik waar, want dit is ‘n genetiese defek, en dit is wat hierbo staan en dit staan al daar vir amper 4,000 jaar. Hoekom sal jy nooit hoor dat die Hebreeussprekende homoseksuele verhoudings pleeg nie en as hy dit wel doen, sal hy altyd links wees en hom met die diermense skaar en gewoonlik is hulle absoluut teen qodesh (apartheid) en daar is baie voorbeelde as jy maar net na ons onlangse ‘vryheidsgeskiedenis’ kyk. (sic)

Hebreeussprekende kinders weet dat diermense so ingeteel is omdat hulle die bogenoemde inligting al vir 4,000 jaar lank lees, en daarom wil die diermense altyd oorlog voer teen die Semitiese groep en vandaar die antisemitisme. Omdat die Joodse gemeenskap hule kinders voor 12 Hebreeus leer, weet die antisemiete dit en wil altyd die Jode doodmaak, omdat die Jood nie met die diermense (homo sapiens) sal meng nie, want hy lees daar dat dit vervloeking is. OO, JAA hulle is erg liberaal, soos Helen Suzman, maar dis ‘n ‘con’ en ‘n ‘ploy’ om hulself teen antisemitisme te beskerm.

Hebreeussprekende kinders slaap nie rond nie, want hule weet dis vervloeking en daarom is ‘cervical cancer’ by Jode amper ongehoord. “It was rare in Jewish women.[63] ^ Menczer J (2003). "The low incidence of cervical cancer in Jewish women: has the puzzle finally been solved?" (PDF). Isr. Med. Assoc. J. 5 (2): 120–3. PMID 12674663. Retrieved 2007-12-01. Hoekom is daar so ‘n groot kankerbedryging by ander vroue? Die diermense is die hoofdraer. Hoekom respondeer diermense totaal anders op medikasie as wittes? Hulle DNA, die chromosome, is in ‘n ander kombinasie; die genetika!

So wat is in die geskiedenis? Twee afsonderlike bewyse: 1 - mensdiere is die hoop bene en 2 - is die diermense wat vermeng is soos dit vandag is. Philip Tobias het dit jare lank gesê, maar is belet deur die akademicie en sy werkgewers, die Universiteit van die Witwatersrand om dit ooit weer te herhaal. Tobia ken Hebreeus, en het al die jare voorafgeweet wat is aan die gang. Almal hou altyd stil dat die homo sapiens ‘n produk is van kopulasie tussen vrou en aap en dat die paleontologiese bewyse is van man wat by die wyfie ‘n gedrog verwek het.

Kom ons lees nou die hele verhaal, uit Hebreeus vertaal in Afrikaans:

(So tussen hakkies: ek weet jy wil nie hê ek moet verwys na die Hebreeuse geskiedenis nie, maar daar is baie ander lesers wat wel die inligting sal wil hê. Jy kan dit gerus maar begin van waarde ag, want dit pas darem net te dikwels in die prentjie, nie waar nie?)

Met ‘n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ‘n man met ‘n vrou het nie. Dit is ‘n gruwel. En jy mag met géén dier vleeslike gemeenskap hê om jou daardeur te verontreinig nie. ‘n Vrou mag ook nie voor ‘n dier gaan staan om daarmee te doen te hê nie. Dit is ‘n gruwelike vermenging. Verontreinig julle nie deur al hierdie dinge nie, want deur al hierdie dinge IS DIE HEIDENE [goy = vermengde ras] VERONTREINIG wat Ek voor julle uit verdryf. So het die land dan onrein geword; en Ek besoek sy ongeregtigheid daaraan, sodat die land sy inwoners UITSPUUG. Maar júlle moet my insettinge en my verordeninge onderhou en niks van al hierdie gruwels doen nie die kind van die land of die vreemdeling wat onder julle vertoef. WANT DIE MENSE VAN DIE LAND, WAT VOOR JULLE GEWEES HET, HET AL HIERDIE GRUWELS GEDOEN, EN DIE LAND HET ONREIN GEWORD. Laat die land julle dan nie uitspuug as julle dit verontreinig nie, soos dit die nasie uitgespuug het wat daar voor julle was. Want almal wat enigeen van hierdie gruwels doen die siele wat dit doen, moet uitgeroei word onder hulle volk uit. Daarom moet julle my ordening onderhou om niks te doen van die gruwelike insettinge wat voor julle gedoen is nie, dat julle jul nie daardeur verontreinig nie. Ek is הוהי מיהלא. [Levitikus 18:22-30]

Regoor die wêreld, is die perimeternasies, deur die Europeer, eers na ampoer 3,500 jaar na Peleg, ontdek in die Amerikas, die Afrikas, die Australasië.

Christopher Columbus (c. 31 October 1451 – 20 May 1506) was an explorer, colonizer, and navigator, born in the Republic of Genoa, in northwestern Italy.[2][3][4][5] Under the auspices of the Catholic Monarchs of Spain, he completed four voyages across the Atlantic Ocean that led to general European awareness of the American continents in the Western Hemisphere. Those voyages, and his efforts to establish permanent settlements in the island of Hispaniola, initiated the process of Spanish colonization, which foreshadowed the general European colonization of the "New World".

The Portuguese began systematically exploring the Atlantic coast of Africa from 1418, under the sponsorship of Prince Henry. In 1488 Bartolomeu Dias reached the Indian Ocean by this route and in about the next thirty years all the main discoveries would occur. In 1492, racing to find a trade route to Asia, the Spanish monarchs funded Christopher Columbus’s plan to sail west to reach the Indies by crossing the Atlantic. He landed on an uncharted continent, then seen by Europeans as a new world, America. To prevent conflict between Portugal and Spain, a treaty was signed dividing the world into two regions of exploration, where each had exclusive rights to claim newly discovered lands.
In 1498, a Portuguese expedition commanded by Vasco da Gama finally achieved the dream of reaching India by sailing around Africa, opening up direct trade with Asia. Soon, the Portuguese sailed further eastward, to the valuable spice islands in 1512, landing in China one year later. East and west exploration overlapped in 1522, when Portuguese navigator Ferdinand Magellan led a Spanish expedition West, achieving the first circumnavigation of the world, while Spanish conquistadors explored inland the Americas, and later, some of the South Pacific islands. Since 1495, the French and English and, much later, the Dutch entered the race of exploration after learning of these exploits, defying the Iberian monopoly on maritime trade by searching for new routes, first to the north, and into the Pacific Ocean around South America, but eventually by following the Portuguese around Africa into the Indian Ocean; discovering Australia in 1606, New Zealand in 1642, and Hawaii in 1778. Meanwhile, from the 1580s to the 1640s Russians explored and conquered almost the whole of Siberia.

Jy skryf: “As ons genoeg geld het, ja. Ons kan gaan kyk na die bene. Die museum met die grootse getal het 'n spesifieke vertoning in Filedelfia in Amerika. -
http://popular-archaeology.com/issue/september-2011/article/world-s-largest-human-fossil-cast-collection-goes-public

My respons

Ek het geen begeerte om na mensdiere se geraamtes te sit en kyk hoe gruwelik dit gebeur het nie.

Daagliks sien ek die gruwel van diermense met die verontreinigde genetiese defekte, en ek gril en darom is ek ‘n rassis. Ek vlieg maar saam met my eie ras en klas en taal en geloof.

Jy eindig: “En ook, ons het die bewyse gevind in ons eie DNA waar ons kromosoompaar heen verdwyn het. Ons het 2 minder. Ons het 46 en hulle het 48. So as ons nie kan verduidelik hoekom nie, dan is daar groot fout met evolusie. Maar die teorie hou. Ons het dit gevind. Kyk gerus. Dit is in Engels maar ek is seker dit is verstaanbaar. - http://www.youtube.com/watch?v=dK3O6KYPmEw

My respons

Ek weet nie wat is fout met my rekenaar se klank nie, so ek kan niks luister nie, maar gaan net terug in tyd, toe alles baie goed geskape is, moes diere en adam, beide 48 chromosome gehad het, maar toe meng Nachash se saad met die vrou, wat die dood as ‘n genetiese defek begin, en dit is waar die twee chromosome heen verdwyn het. Omdat Adam oor die diereryk aangestel was om te heers, is die vloek van die dood op alle biowesens oorgedra. Kom ons lees dit:

En aan Adam, die persoon [H121] het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie—

VERVLOEK IS DIE AARDE OM JOU ONTWIL;

met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet. [Génesis 3:17-18]

Onthou die Verbond was DIE DOOD as daar geneties vermeng word:

Gén 2:17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Hierdie sterf was ‘n waarskuwing oor die genetiese defek as gevolg van die vermenging:

Toe sê הוהי מיהלא aan Nachash: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee EN AL DIE DIERE van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. [Génesis 3:14-15]

VYANDSKAP STEL TUSSEN JOU SAAD EN HAAR SAAD

Hier is onbetwisbare bewys dat die gefoefel ‘n genetiese defek veroorsaak het as gevolg van die vermenging.

Geen Wese praat met ‘n regte slang nie, dis gekkigheid, maar dis maar net die kerkbybelvertalers wat Nachash uitgehaal het en slang ingesit het om ouens se koppe bietjie moder te maak.

Jy berispe my: “raqia. Eerlikwaar. Ek kan sien dat jy regtig diep obsessief en paranoies is oor jou wit vel. Toets jou DNA, vind uit van watter Haplogroep jy onder val, en kyk hoe trek jou lyntjie uit Afrika na jou "wit-europa" toe.”

My respons

Ek kan jou verseker ek het meer as 30 fisiese bewyse dat ons Blank is met kleur in ons oe en kleur in ons hare en gekrulde hare en dun neuse en dun lippe en klein kennebakke en klein wangbene en met ‘n Kroon op die kop, en so aan. Ek hoef nie te toets om te sien my kinders is blank nie. As daar vermengde bloed in sou kon wees, dan was ons lankal Kleulinge. Maar die beste bewys is die Gees wat in ons is, wat ons insig gee in die waarheid en nie toelaat dat ons die disinformasie glo nie. Kom ons lees dit:

[Johannes 14:17] die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. GENETIKA

[Johannes 15:26] Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig. GETUIG VAN Y’SHUA

[Johannes 16:13] Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. GEES VAN PROFESIE

[Efésiërs 1:13] in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die QODESH Gees van die belofte, ERFPORSIE IN DIE VERBOND

[Efésiërs 5:9] Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. TIEN GEBOOIE

[2 Thessalonisense 2:13] Maar ons moet YHVH ELOHIM altyd oor julle dank, broeders wat deur YHVH bemin word, dat ELOHIM julle van die begin af verkies het tot saligheid in reinmaking van die Gees en geloof in die waarheid, VRKOSE TOT GELOOF IN WAARHEID

[1 Johannes 4:6] Ons is uit ELOHIM hy wat ELOHIM ken, luister na ons; hy wat nie uit ELOHIM is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling. INSIG

Jy skryf: “Om Koos Kombuis te kwoteer "Ons is almal %$#@# in ons hart"

My respons

Ek ken ongelukkig nie van Koos Kombuis nie. Die woord kafir is die Arabiese woord vir ongelowige en dit is so dat min mense glo in waarheid.

Jy skryf: “So leer maar om met die feit saam te leef. Baie lekker dag daar! Of moet ek liewer sê "Sala kahle" of "Sala kakuhle"? "Chisarai zvakanaka" en "Lisale kuhle" vir die Rhodesiërs ook dan aangesiens ons so baie bure het wat by ons bly.”

My respons

Ons is in die wereld maar nie van die wêreld nie. Ek is ‘n gehate man.

Joh 15:19 As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle.

Joh 17:14 Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie.

Joh 17:15 Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar.
Joh 17:16 Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie.

Joh 18:36 Y’shua antwoord: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie; as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat Ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie.

Ek neem nie aan verkiesings deel nie, want ek het en ken en onderhou en bewaar en doen die wet; ek is wetties in wetsgehoorsaamheid, waar die wereld wetteloos is.

Ek neem nie deel aan godsdiens nie, want ek mag die name van die gode nie noem nie.

Ek neem nie deel aan rasseintegrasie nie, want ek mag nie besoedel word nie.

Ek neem nie deel aan Sondag se Songod se rusdag en aanbiddingsdag nie, want ek moet op die eerste dag werk.

Ek keur nie aborsie goed nie, want ek mag nie doodmaak nie;

Ek erken nie egskeiding nie en ek neem nie deel aan fornikasie nie want dit verontreing die gees.

Ek steel nie ander mense se goed nie, want ek respekteer eiendom.

Ek skryf of praat nie leuens nie, want elke woord sal rekenskap van gegee word.

Ek begeer niks, behalwe liefde, hoop en geloof in ‘n nuwe lewe op die laaste dag van hierdie planeet se bestaan.

Groetnis, dis lekker om met jou te gesêls. Geteken raqia.Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

alweer...
Jammer om dit so kortweg te skryf maar genetiese navorsing bewys jou verkeerd op soveel vlakke.

En jy doen dit weer raqia! Jy gebruik jou antieke boek en meng dit met die wetenskap om dit krediet te gee. Jy wat so vinnig was om te sê - "Ek het geen bewyse nodig van die wetenskap nie" Jy kan nie al die gnomiese definisies van die genusse gaan kopie plak, en dan 'n klomp teksverse aanlas en dit dan as stawing te gee nie.

Boonop soos ek vroeër gesê het, jou antieke geskrifte tel vir nul, zero, niks as dit kom by wetenskaplike bewyse vir jou idees. Daar is niks wetenskaplike bewyse daarin nie. Maar jy gooi alles in een pot, en kook dan hierdie klomp on-bewyse idees op.

En asseblief. Is jy 'n aanhanger van die Hovind teorie? Die idee dat daar 'n watermassa rondom die aarde was wat bo die atmosfeer in 'n soort van 'n skild rondom gesweef het, en toe gebreek het. Regtig. En metaal waterstof? Het jy enige benul wat die druk nodig is om die waterstof te pers totdat dit metaal word? Dit moet soveel druk ervaar dat die proton kleiner as die Bohr radius gepers moet word. En die druk is omtrent 3.5 miljoen psi. En die soort druk kry jy net in groot gasplanete, soos Jupiter.

Die Hovind teorie is absurd, en die video verduidelik hoekom. Die hanteer die "water bo die aarde". - http://www.youtube.com/watch?v=uvprBLhJx_o&feature=relmfu

En asseblief. Anus en saad en anus en saad. Daar is geen bewyse vir dit nie. Dit is loutere onwaarheid as jy sê "Saad in die anus, is ‘n gruwel, en verontreiniging. Dit beteken nie dat ‘n kind verwek kan word nie, maar dat die gene in die bloed besoedel is"!

En weereens is daar voorbeelde ge-eis, ek noem 'n plek, ek noem 'n gebou, meeste van die oorspronklike fossiele is daar en jy skryf dit onmiddellik af. Jy wil nie na die bewyse gaan kyk in daardie museum nie.Jy eis, ek stel fisiese bewyse voor, jy keur af. Werk nie so nie raqia, jy kan nie teskverse voorskryf waar wetenskaplike feite vereis word nie.

Jou artikel is 'n klomp pseudo-godsdienstige babbel, en elke leser kan sien dit is so.

Jy is stomp afgetakel deur jou godsdiens. Jy behoort nie aan 'n verkose ras nie. Jy lewe nie in 'n begaafde raamwerk waar alles net vir jou geskape is nie. Jou idees wat jy oor jou superieure ras van jou godsdiens af kry tel nie.

Ek voel rêrig jammer vir jou in jou bitter bitter klein hokkie wat jy in jouself gebou het met al die klomp bog wat jou brein geskaak het. Ek kan lees hoe die bitterheid jou opeet van binne as jy dinge verduidelik. Al wat mens kan hoop is dat jy sal sien hoe wonderlik die regte wêreld is voor ons klein oomblik in die son verby is en jy terugkeer na dieselfde toestand voor jou geboorte.

Ek weet regtig nie wat om met jou artikels te maak nie. Almal kan sien dit is loutere twak. Maar ek hou aan skryf want ek hoop daar is 'n klein krakie, 'n klein spleet waar kennis kan indring en jou net 'n stampie, 'n klein por kan gee dat jy vir jouself die dinge kan vra. As eie unieke mens en individu vir jouself kan dink en redeneer sonder om totaal en al voorgeskryf te word deur 'n totalitêre sisteem in jou hoof wat nooit slaap, nooit stop en jou monitor elke oomblik van elke dag vir jou hele lewe. En dit is gekonstrueer in jou.

Ek was self daar. Totaal en al gebreinspoel. Die wêreld loop aan, maar ek en jy in daardie sisteem staan stil. Die lewe het ons altwee verbygegaan. Dit was hartverskeurend die dag toe ek uitvind het, alles wat hulle vir my vertel het, het soos strome water oor hulle lippe gebars met die leuens. En ek was seer. Maar ek het 'n veel dieper vrede gehad.

Dink jy nooit daaraan hoekom jou god nie met jou praat soos mense in jou bybel nie. Hoekom niemand ooit redding vind soos wat beskryf word nie, en ek praat van redding soos vlamme wat nie brand nie soos Daniël. Niemand het nog ooit in 'n hospitaal van 'n bed af gestaan nadat hy oombliklik genees was van vigs nie, niemand het nog ooit sy arm teruggekry na 'n amputasie nie, en watse rou ellende is kon gespaar word in 'n stukkende huis waar 'n kleine kind gesterf het, maar die almagtige groot alomteenwoordige god wat ons so so so lief het het nie gehelp nie.

Miljoene mense elke dag hamer op die deure van die hemel vir hulp maar kry dit nie. Miljoene mense vra vir uitkoms maar niks kom nie. Dink jy aan dit? Watse vrede het jy in jou hart oor dit? Is dit genoeg om te dink "my god is misterieus en hy doen wat hy wil"? Na al die beloftes wat daar in jou boek staan en dit is die beste rede? Jy sal kommer daaroor, net soos ek, en die ergste is, jy weet daar is plekke waar jou redes ontbreek. En dit gaan groter raak.

Jy kan na 'n tyd nie meer eerlik jou stellings plaas en jou bastions van geskrifte roep tot jou verdediging nie, want die papier waarop dit geskryf is nie 'n sent werd in werklike kennis nie.

Ek tik hierdie by die werk sommer want ek voel regtig in my menswees dat jy die deurbraak kan maak, so sterk voel ek oor dit, en dit kan gebeur. Jy kan jouself losmaak van die uiterstes wat jy op jouself forseer. Ek kan nie vir jou bid of wense vir gode vra nie, maar ek hoop van harte dat jy ag sal slaan op jou eie gevoelens en gewete. Want al wat ons is is individue en al wat ons het is ons kennis en ervarings.

Vertrou jouself. Jy is 'n mens soos almal van ons. Jy is 'n individu. Kies jou eie toekoms gebaseer op jou eie gesonde verstand.
8 jaar 4 maande 3 weke 4 ure oudAFGODE

deur Piet Schoombie

Die aangrypende verhaal van 'n weeskind se stryd en strewe in 'n kinderhuis.picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar