Artikels

Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Elke blad het twee sye, elke onderwerp verskeie aspekte, so ook die toekoms­uitsigte van ons kinders (en onsself!). In die eerste aflewering het ek die negatiewe invloede beskryf, met voorbeelde en moontlike verklaring hoekom dit so is. Die werking van die nedere Ek.

Ons hoëre Ek

Die Pauluswoord „Nie ek nie, maar Christus in my” is die sleutel tot die raaisel van die afstortende sedelike waardes, moedeloosheid en doun’kêr waarin die jongere generasies (alreeds) vasgevang is. Dis hierdie krag wat ons uit die donker gat van vertwyfeling gaan trek. (Iets soortgelyks is in verskillende religies en filosofiese stelsels te vind. Maar óns ken dit in óns beleweniswêreld so. En daarvan gaan ek uit.)
   Veronderstel, iemand besit hierdie krag: Hy kan sy eie lewe reël, en die lewe van sy familie en vriende tot ’n punt beïnvloed. As daar genoeg mense bymekaar is, kan hulle al hoe wyere invloedsirkels trek. Dit is ons lankal bekend dat ander magte daarteen werk, byvoorbeeld dat kinders reeds verswak gebore word. Dit maak dit moeilik om hulle te „bereik”. Die hoëre Eie-Ek is ’n krag wat stadigaan groei en sterk word; dit moet gekoester en gevoed word om met ongeveer een-en-twintig jare te ryp. Sodat dit dan algaande sy positiewe werking kan toon. Dit kan nie „rypgedruk” word nie, en dit kán versleg as dit nie tydig gepleeg word nie.

Hoe kinders ryp word

Eers moet ons die biologiese natuurwette gehoorsaam en die kind behandel soos dit sy ouderdom pas:
°   So ver moontlik verkeerde voedsel en onnatuurlike dinge vermy, inkluis sintetiek, plastiek en „plastic foods”.
°   Behoedsaam en fyngevoelig met die nuwe mensie omgaan, sonder om hom of haar soos ’n duur porseleinpop te behandel. ’n Natuurlike omgewing, bv. geen vleis voor die eerste tande daar is nie! Sulke dinge.
°   Sekerheid bied in die vorm van ’n warm, behoede tuiste, waar hy kan genees na die letsels van die harde, koue buitewêreld, wanneer hy saans huistoe kom.
°   Op sielkundige en gemeenskaplike terrein moet ons ons kinders pleeg en touwys maak sodat hulle nie teen die sedelike wette bots nie, sodat hulle nie self onsedelik word nie.
°   Opvoeders het die taak om die kind voor te berei vir die dag wanneer hy as volwassene sy plek selfstandig in die samelewing volstaan.
°   Deur dissipline uit te oefen, bring ons hom die begrip dissipline by, sodat hy dit later as selfdissipline kan aanwend. Frederik die Grote van Pruise, „der Große Fritz”, is daarvoor beroemd dat hy streng dissipline gevoer en gehoorsaamheid verwag het. Sy doel was om sy onderdane minder onderdanig te maak, en om hulle selfdissipline by te bring.
°   Wat ons kinders in die loop van 'n stadig wagwordende bewussyn moet leer, is die loop van die natuur, om die verskynsels te waardeer, lief te hê en hulle wetmatighede te ken.
°   Hulle moet leer om met mekaar, in die gemeenskap, om te gaan, hulle wat toenemend in enkelkindgesinne grootword.
°   Om „om te gaan” is nie genoeg nie: Hulle moet leer om hul man te staan, maar ook om swakkeres te beskerm en hul las te help dra. Vrywillig, uit eie dryfkrag.
°   Hulle moet ’n innerlike voeler ontwikkel vir wat goed, mooi en waar is*³), want hierdie eienskappe is in ons tyd nie oral onmiddelik te sien nie, maar moet tussen die kaf gesoek word.
°   Hulle moet veral kan onderskei tussen die waarheid en vals propaganda, dogmatisme en manipulasie, waarmee hulle (en ons almal) van geboorte aan bombardeer word en is.

’n Helske uitdaging!

Nee, dis eintlik ’n hemelse opdrag. ’n Halfeeu gelede al, by ’n konferensie in Kaapstad waar allerlei denkrigtings, kerke en andere wat privaatskole bedryf, verteenwoordig was, het ’n roomse non ’n sleutelwoord uitgespreek: „Ons moet ons kinders voorberei op ’n absoluut onvoorspelbare toekoms. Ons weet nie wat kom nie; enigiets kan gebeur. Alles is onseker...” Ons staan vandag midde-in ’n wêreld waar dinge wat vyftig jaar gelede nie voorstelbaar was nie, vanself­sprekend is: Polities, tegnies, fisies, chemies, religieus, biologies, maak nie saak op watter gebied nie, daar het soveel veranderinge plaasgevind dat niemand meer met die „vooruitgang” kan byhou nie.
   Die opdrag is nie hemels nie net omdat 'n non dit uitgespreek het. Mense uit alle geloofs­oortuigings van Hindoe en Boeddhis, oor Jood, Moslem, Christen en Baha’i, tot en met die hard­nekkigste Ateïste is besorg oor die onbekende toekoms wat op ons wag.
°   Of dit nou fraccing is wat die hele Devonian-laag gaan vergif en die Karoo onbewoonbaar maak;
°   of die giftige water wat uit die ou skagte op die Witwatersrand óórvloei en sy pad na die Vaaldam baan, soos ek lees;
°   of die twee-duisend plantspesies wie se „regte” aan 'n Amerikaanse firma verkoop is;
°   of die feit dat Pharma-konserne soos kerse op 'n verjaarsdagkoek rings-om die lokasies staan en op die onwetende bevolking eksperimenteer;
°   of die gesamentlike landbou wat van gen-manipulasie-firmas afhanklik is;...
... dit maak nie saak wat nie, ons kinders moet voorberei en bewapen word om die probleme wat hulle van ons gaan erf, te probeer oplos.
   Met wapens meen ek natuurlik nie skietysters nie, maar fundeerde wete op alle vakgebiede, motoriese behendigheid en natuurkennis; dit moet alles op ’n vaste morele (sedelike) onderbou staan. Ons moet ons kinders leer wat mooi, goed en waar is. Hoe meer ouers, hoe meer onderwysers, hoe meer dosente en ambag-opleiers en hoe meer leraars 'n konsensus bereik oor wat mooi, goed en waar is, hoe meer gaan ons kinders daarby baat. Daar moet moedige mans en vrouens aan die einde van hul opleiding met altwee voete op die aarde staan, wat kan aanpak, wat kan sien waar nood is, wat kan kies tussen wat nodig-alhoewel-moeilik en wat gerieflik is.
   Iemand kan sê dat onderwysers al van toeka af dieselfde teks preek. Miskien. Maar as die kinders van vandag nie daartoe gebring word om uit eie krag die wiele aan die draai te hou nie, gaan hulle sélf onder dieselfde wiele verbrysel word.

[  Word voortgeset.  ]

*³)   „Wat mooi is, bewonder; wat goed is, bewaar; wat waar is, besluit...” (onbekend, Goethe?)

[Lesers is welkom om hulle argumente vir of teen aan te bring.
Ook maande en jare na die eerste plasing.
]

©.2013.______________________________ËëëÏïïïï„„„„„„________________________________.tjeSpaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

Toom

2,500 jaar gelede is Profesie aan Daniël gegee en weer ongeveer 1,925 is die Detail-Profesie aan Johannes op Patmos eiland gegee oor wat in die onmiddelike toekoms gaan gebeur en dit kan maklik geverifieer word met geskiedenis.

Aan Nebukadnésar is bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur.

Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur, en die Openbaarder van die geheime het u bekend gemaak wat sal gebeur.

En ná u sal daar `n ander koninkryk opstaan, MEDE EN PERSE
daarna `n ander, `n derde koninkryk, van koper, DIE GRIEKE
en die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, DIE ROMEINE

DIE NUWE WÊRELD ORDE IS IN 1994 INGESTEL

AFSKAFFING VAN APARTHEID: -hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak,

VREDE EN VOORSPOED SAL VERDWYN: - maar hulle sal nie aanmekaar vasklewe

DIE TYD VAN DIE EINDE: Maar in die dae van dié konings sal die ELAHH van die hemel `n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar `n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan-

Die grote ELAHH het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur; en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. (Daniel 2:39-45)

Vanaf 1994 is die Uur van Oordeel besig om dag vir dag afgehandel te word vir elke individu.

Al wat ons vir ons kinders kan leer is om te glo in die Skepper en YHVH ELOHIM te aanbid en SY TIEN GEBOOIE te doen en die MENSEREGTEWET te verag.

En ek het ‘n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met ‘n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met ‘n groot stem gesê: Vrees YHVH ELOHIM en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. (Revelation 14:6-7)

Let op: “aanbid Hom wat die hemel en die aarde gemaak het!”

DAN WORD DIT BELOON

En hy het vir my gesê: Moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die hoereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuens liefhet en doen. (Revelation 22:10-15)

6 jaar 2 weke 4 dae 15 ure oud


---
„Ons moet ons kinders voorberei op ’n absoluut onvoorspelbare toekoms. Ons weet nie wat kom nie; enigiets kan gebeur. Alles is onseker...” - 'n Onrusbarende feit!

Ek stem saam met Elvina dat dissipline 'n groot faktor is maar ek dink ook dat 'n goeie opvoeding daadwerklik sal bydrae tot ons kinders se onkunde van wat daar vir hulle in die toekoms voorlê. [Dankie vir 'n uitstekende artikel Toom!]

--- 'skuus vir die stukkie Engels wat hierna volg ---

Life is an opportunity, benefit from it.
Life is beauty, admire it.
Life is a dream, realize it.
Life is a challenge, meet it.
Life is a duty, complete it.
Life is a game, play it.
Life is a promise, fulfill it.
Life is sorrow, overcome it.
Life is a song, sing it.
Life is a struggle, accept it.
Life is a tragedy, confront it.
Life is an adventure, dare it.
Life is luck, make it.
Life is too precious, do not destroy it.
Life is life, fight for it.
[Mother Theresa]
6 jaar 2 weke 5 dae 9 ure oud


Dis waar...
as ons maar net almal kan oortuig...?
6 jaar 2 weke 6 dae 7 ure oud


kinders
Dankie vir die deel Toom en dit laat mens opnuut weer wonder of daar nog enigsins hoop is vir ons nageslag. Vir my is een van die hoof prioriteite hier die dissipline aspek.
6 jaar 3 weke oud


Dit is 'n "Helske" uitdaging
Ek vind nie eintlik iets om oor te argumenteer nie, al is ek nie 'n fan van Paulus nie en ook nie eintlik van geistitutionaliseerde godsdiens nie.

Die mikpunte wat jy noem lyk na 'n goeie resep vir 'n beter lewe vir almal.

Die probleem was nog nooit met goeie mense in enige van die godsdienste of denominasies wat jy lys nie maar met selfsug gebore uit die wanbegrip dat enige ding, 'n mens inkluis, vanself en vir sigself bestaan in eie reg, iets wat blykbaar moeilik is om te oorkom en die gebrek aan insig waarvan, sover ek kan agterkom, die moeder van alle euwel is. Dit is tog ook hoe Lucifer tot 'n val gekom het en dis nie sommer net nog 'n storie nie maar 'n werklikheid wat in almal se lewens afspeel ongeag van wat hulle glo of nie.

Mag meer en meer mense die mooi, goeie en die waarheid nastreef.
6 jaar 3 weke 3 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

Bertha se Stories

deur natasha dutton

"...my issues is maar soos joune, my vrese gegrond op ervarings, dinge waarvoor jy ook bang is. Die enigste verskil is, ek is 'n stort mens, geen badprop wat my geparfumeerde water in toom kan hou nie. Die lewe is nie 'n bad vol foam bath nie, nee jong, so maklik is dit nie. Die poepwalms laat jou verstik, nie eers te praat van die vloeistowwe nie! Maar dis die lewe." Wel, nou weet jy wat om van hierdie boek te verwag...picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar