Op Woes.co.za onder Artikels

DIE NAAM NET VIR DIE HUIS VAN YISRAELscene 1

"My dogter is erg van die duiwel besete."

"Stuur haar weg"

"Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Yisrael. "

"YHVH, help my! "

"Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie."

"Ja, YHVH, maar die hondjies eet darem van die krummels wat van die tafel van hulle base afval."

"Vrou, groot is jou geloof; laat dit vir jou wees soos jy wil hê."

(al wat sy wou gehad het is 'n dogter sonder die duiwel)
(want die duiwel het geweet dat sy die naam YHVH ken,
wat slegs deur die hemel aan haar bekend gemaak kon word}

scene 2

[ by die see van Galiléa; ]

En ondertussen kom daar groot menigtes na Hom met
kreupeles,
blindes,
stommes,
gebreklikes
en baie ander by hulle

(almal Yisrael se afstammelinge)

en Hy het hulle gesond gemaak,

scene 3 DAY 1

stommes praat

scene 4 DAY 2

gebreklikes gesond

scene 5 DAY 3

kreupeles loop

scene 6 DAY 4

blindes sien

scene 7 SAME DAY

Hulle het YHVH ELOHIM van Yisrael verheerlik.

(YHVH het bekend gemaak dat YAHSHUA MASHIACH is)

scene 8 SAME DAY

Hoeveel brode het julle?

Sewe, en ‘n paar vissies.

En hulle het almal geëet en versadig geword;
en hulle het die oorskot van die brokstukke opgetel, sewe mandjies vol.

(omdat hulle geglo het,
was HY die BROOD uit die hemel)

FACT SHEET FOR THE RECORDS

En die wat geëet het, was vier duisend manne buiten die vroue en kinders.

Hy die skare weggestuur

scene 9

gegaan en in die gebied van Mágdala gekom

SY EIE MENSE VRA 'N TEKEN WAT HOM DIE REG GEE OM WONDERWERKE TE DOEN

"Slegte en owerspelige geslag soek na ‘n teken,
en geen teken sal aan hom gegee word nie,
behalwe die teken van Jona, die profeet."

(En Hy het hulle verlaat en weggegaan. )

(sy eie mense het heerlik gehoereer,
nie geglo in die Messias nie,
nie sy naam erken nie,
nie in HOM geglo nie)

SY EIE DISSIPELS GLO OOK MAAR HALFHARTIG

(brood is weer die probleem uit ongeloof)

"Begryp julle nog nie,
en onthou julle nie die vyf brode van die vyf duisend,
en hoeveel mandjiesvol julle opgetel het nie?
Of die sewe brode van die vier duisend,
en hoeveel mandjiesvol julle opgetel het nie?

9000 - 20,000 IS VERNIET KOS GEGEE
maar sy dissipels het nie brood vir huleslf saamgeneem nie.

scene 10

in die streke van Cesaréa-Filippi

"Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die adam, is?"

"Johannes die Doper"

"Elía"

"Jeremia "

"Een van die profete."

"Maar julle, wie sê julle is Ek?"

"U is die MESSIAS die Seun van die lewende YHVH ELOHIM."

"Salig is jy, Simon Bar-Jona,
want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie,
maar my Vader wat in die hemele is.
En Ek sê ook vir jou:
Jy is Petrus, en op HIERDIE ROTS sal SAL EK MY GEMEENTE bou,
en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.
En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee;
en wat jy ook op die aarde mag bind,
sal in die hemel gebonde wees,
en wat jy ook op die aarde mag ontbind,
sal in die hemel ontbonde wees."

die enigste sleutel om in die deur van die hemel te kan oopsluit,
is die NAAM YAHSHUA MASHIACH deur YHVH ELOHIM gegee
aan slegs dieslukes wat YHVH ELOHIM persoonlik roep

"Moet vir niemnd sê dat EK Y'SHAU MASHIACH is nie. "

"so moet julle bid"

"ons Vader in die hemel,
laat U NAAM APART gehou word,
moet nie U naam aan die kerk of die godsdienste,
bekend gemaak word nie,
laat U koninkryk kom,
en in ons leef,
sodat ons elke sabbat saam met U kan maaltyd hou!"

DIE EVANGELIE VAN DIE KONINKRYK

Mat_4:23 Galiléa rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig

Mat_9:35 stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig

Mat_11:5 aan armes word die evangelie verkondig.

Mat_24:14 En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.

Mat_26:13 Voorwaar Ek sê vir julle,
oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld,
sal ook gespreek word van wat sy gedoen het,
tot ‘n gedagtenis aan haar.

. . . . DIS NOU DIE ANDER VROU WAT GEGLO HET EN HOM GESALF HET.

"Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het,
het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. "

ons moet die sleutel gee aan die armes,
DIE NAAM wat APARTHEID is.

Die wêreld haat apartheid;
daarom haat almal die Naam YHVH ELOHIM YAHSHUA MASHIACH
daarom loop die hele wêreld agter die dier-mens Mandela aan,
en aanbid die draak (satan)

"Die wêreld kan julle nie haat nie;
maar My haat hy,
omdat Ek van hom getuig dat sy werke boos is.
Wie my haat, haat ook my Vader."

APARTHEID is van die Vader in die hemel,
almal wat teen apartheid is is teen die Vader in die hemel,
want hulle is kinders van die duisternis,
en daar is geen Lig in hulle nie, net haat:

Ek, YHVH ELOHIM, jaloerse EL
wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders,
aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.
(Exodus 20:5-6)

Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig. En julle wil nie na My kom om die lewe te hê nie. Eer neem Ek van die mense nie aan nie. Maar Ek ken julle, dat julle die liefde van ELOHIM in julle nie het nie. Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ‘n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem. Hoe kan julle glo wat van mekaar eer aanneem, en die eer wat van die enige ELOHIM kom, soek julle nie? Moenie dink dat Ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle beskuldig—Moses op wie julle gehoop het. Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?


Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/artikel/die-naam-net-vir-die-huis-van-yisrael
Chris NelTotale stukke publiseer: 496
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 537