Op Woes.co.za onder Rubrieke

'n Profetiese woord vir 2016 - Deel 2

Ek is ʼn goeie en liefdevolle God

Julle moet weer by My voete kom sit sodat My hart julle hart kan word. Julle moet weer self daar kom ervaar dat Ek ’n goeie en ’n liefdevolle God is. My liefde moet julle so oorrompel en vol maak, dat as mense aan julle druk, dit sommer sal uitstroom uit julle uit. Dit moet vir julle so maklik word omdat julle My vertrou en My hartklop leer ken het, dat julle met soveel vrymoedigheid daar waarheen Ek julle gestuur het en nog gaan stuur, onder daardie mense kan instap en hulle begin bedien met presies dit wat hulle nodig het. Sodat hulle My liefde daar kan beleef.

Hoe anders gaan mense ontdek dat Ek God is en dat Ek hulle in die detail van hulle lewe en bestaan lief hét?

Daarom, kom sit by My voete dat Ek vir julle kan wys en julle kan oortuig van wat Ek onder julle en deur julle in gemeenskappe gaan doen. Niks gaan My stuit nie. Ek weet wat Ek wil doen en hoe Ek mense wil seën. Ek weet wat Ek in jou lewe wil doen en hoe Ek jou en jou geliefdes wil seën.

Laat My toe om jou daarvan te oortuig. Kom sit by My. Word stil hier by My voete, sodat Ek jou weer kan oortuig: Ek is die Here. Ek is in beheer.

Kom sit by My sodat Ek jou kan oortuig van wat dit wat Paulus bely daar in Rom. 8. Dít naamlik: “God is vír ons, wie kan dan teen ons wees?

Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie?

Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry.

Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.

Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard?

Daar staan immers geskrywe: ‘Dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word.’

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.

Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”

Stukkies Hemel moet hier op aarde gebeur

Kom sit by My voete sodat Ek in julle ’n nuwe passie kan bewerk vir My koninkryk wat hier op aarde moet kom en gebeur, soos dit reeds in die hemele ’n werklikheid is.

Kom sit by My voete sodat Ek julle kan netwerk met ander mense en ander dele van My Liggaam wat hierdie selfde passie en visie het, sodat julle kan hande vat en saam kan doen wat Ek julle beveel het om te doen.

My Liggaam is een

Die vyand het dit reggekry om My Liggaam so te belieg, te bedrieg en te mislei dat hulle mekaar behandel soos vyande en elkeen is besig om in sy of haar hoekie te doen soos hulle dit goed dink.

Ek wil julle oortuig hoe nodig julle mekaar het. Die een kan nie sonder die ander werklik doen wat Ek in My hart het nie.

Daar aan My voete gaan Ek julle leer om anders na mense te kyk en nie vas te kyk teen velkleur, of hoe vuil en verflenter hulle is, of hoe deftig hulle aangetrek is of waarmee hulle ry nie. Ek gaan julle help om hulle hart raak te sien en hulle nood.

Dan kan Ek julle stuur om daardie mense te gaan bedien in My Naam.


Joh. 15

Ek wil julle leer hoe om My heerlikheid oral op aarde te vertoon met integriteit en egtheid, terwyl My bonatuurlike krag en gawes deur julle vloei en hulle bedien. Laat My toe om julle te oortuig dat Ek in My liefde deur julle wil vloei. Gaan dan en laat dit gebeur sodat julle kan beleef watter verskil Ek deur julle in hierdie wêreld daar op die platform wat Ek aan jou gegee het, kan maak.

Wat Ek julle opdrag gee om te doen, doen dit in reinheid, heiligheid, met passie en in opregtheid. Niks hiervan kom uit julleself nie.

Onthou wat Ek vir julle gesê het daar in Joh. 15: "Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

As iemand nie in My bly nie, word hy weggegooi soos ʼn loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.

As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry.

My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.

Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly.

As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly.”

Dan is enige ding moontlik.

Die boodskap van Gen. 26

Blaai na Gen. 26 en leer uit wat Ek daar vir Isak geleer het. Midde droogte en uitdagende ekonomiese swaar tye, kan Ek My mense seën. Luister net hoe en waar Ek jou wil seën.

Hoor hoe Ek vir hom sê: "Moenie trek nie. Bly waar Ek jou sê: in hierdie land. Bly ʼn tyd lank hier, en Ek sal by jou wees en jou voorspoedig maak. Ek gee hierdie hele wêreld aan jou en jou nageslag. Ek sal die belofte nakom wat Ek met ʼn eed afgelê het.

Ek sal jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel. Ek sal hierdie hele wêreld aan jou nageslag gee, en al die nasies van die aarde sal in jou nageslag geseën wees, want hy het na My geluister en hy was gehoorsaam aan my bevel: my gebooie, my voorskrifte en my wette.”

Het jy raak gelees hoe Isak in daardie gebied gesaai het en daardie jaar het die saad honderdvoudig opgeskiet, want Ek het hom voorspoedig gemaak, en hy het ʼn ryk man geword, hy het vooruitgegaan sodat hy later baie ryk was.

Soms het Ek vir Isak gesê dit is tyd om hiervandaan ’n entjie vêrder weg te beweeg, want dáár is kanale waardeur Ek hom wil seën. Ek het hom gelei na waar ou toegegooide putte was, wat hy weer moes oopgrawe en dan het Ek hom daar geseën. Soms het Ek hom nuwe putte laat grawe.

Die belangrikste van alles was dat hy moes leer om nie bang te wees nie, want Ek was by hom.

Daarom, kom sit by My voete dat Ek jou kan oortuig Ek wil jou ook seën. Jer. 29:11-14 is My belofte ook aan jou in hierdie tyd. Maak tyd en word stil genoeg dat My teenwoordigheid in en by jou vir jou so ’n werklikheid sal wees, dat dit al jou vrees sal laat verdwyn.

Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/n-profetiese-woord-vir-2016-deel-2
Christo Nel

Kom ek vertel jou so ietsie meer oor myself en my vrou, Hetta  

Vir meer as 25 jaar het die Here my en Hetta gebruik as leiers en leraarspaar binne ‘n lokale gemeente.  Sedert Mei 2004 gebruik Hy ons translokaal oor gemeente- en kerkgrense heen in alle dele van die Liggaam van Jesus Christus.  

Hy gebruik ons om weer Christen-gelowiges te help om die ABC van Bybelse Christen-wees te ontdek.  Hulle moet weer ontdek dat Jesus Christus, ons Verlosser en Here, ook die Doper met die Gees is.  Wat Sy mense wil toerus met die krag en gawes van Sy Gees om Sy getuies in hierdie wêreld te wees.  En dat Hy elkeen van ons wil gebruik om mekaar en ander te bedien sodat mense weer sal beleef “God is hier tussen julle!”.  Sy dit daar in die kleiner geloofsfamilie in huise en op die markplein, of wyer in die groter Liggaam van Jesus.  Christene moet ook weer ontdek dat almal van hulle bloed-familie is van mekaar en deel is van die een kerk, die Liggaam van Jesus Christus, op aarde.  

Die ervaring wat ons opgedoen het in meer as 14 jaar as leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk in 2 gemeentes, Dunnottar en Potchefstroom-Mooirivier, en sedert 1993, wat ons Bybelse vernuwing aan Afrikaners begin bedien het in alle dele van die Liggaam van Jesus, is nou goud werd. 

Dwarsoor die wêreld, en ook hier in Suid-Afrika, is daar gelowiges en gemeenteleiers wat saamstem daaroor dat die Here besig is om Sy Liggaam uit te daag met “Nuwe Wyn-waarhede”.  In Lukas 5:37 tot 39 het Jesus tereg gesê;  “En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal die nuwe wyn die velsakke laat oopbars. Dan is die wyn vermors en die sakke daarmee heen. Nee, nuwe wyn moet in nuwe velsakke gegooi word.”  

Dit is vir my wonderlik hoe die Here my ervaring en kennis van beide die Gereformeerde teologiese wêreld en dit wat tans in vernuwingsgemeentes die sterkpunte en die behoeftes is, gebruik om amper as ‘n soort Nehemia-figuur gelowiges in alle dele van die Liggaam aan te moedig om die gate “in die mure” te herstel en saam te ontdek dat eendrag werklik mag is tussen al die verskillende gemeentes in dorpe en stede. 

Ek is tans deel van ‘n nuwe soort leierspan wat oor kerkgrense heen translokaal gelowiges bedien en help om God se hart vir hulle te ontdek.  Ef 4: 11-16 spel dit treffend uit: 


“En dít is die "gawes" wat Hy "gegee het": apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.  Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.  So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.  Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.  Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof,  en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”Totale stukke publiseer: 524
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 471