Op Woes.co.za onder Rubrieke

RASSISTIESE RASSISME OP RSG


9:03 AM 2016-02-04
Lynette Francis probeer om RAS as STEREOTIPE te klassifiseer
Haar gaste,
ene en Magdaleen Kruger,
ene Adriaan Basson en
ene Roland Fischer,
het my verstom oor hulle onkunde,
maar my weereens bewus gemaak:

● (1) die hele wêreld loop agter die dier aan
● (2) die hele wêreld aanbid die draak
● (3) die hele wêreld is mislei
● (4) die hele wêreld ken nie die waarheid nie

. . . . dis so ironies, maar dis juis die gaste wat rassisme stereotipeer:

● (1) Adriaan Basson wat Nelson Mandela vereer as Moordenaar, Witman-hater, Geweldenaar, wat nooit geweld afgesweer het nie, en wat saam met Jacob Zuma sing: "kill the farmer, kill the boer" en dit is die model vir Adriaan Basson, en dit is skandelik, dat hy van die Media, die stereotipe van Mandela as Plaasmoordenaar eer en respekteer en vereer en verikoniseer en dis juis die Media wat hierdie stereotipe idealiseer, wat geweld en moord en verkragting en diefstal onder die opkomende geslag nog verder bevorder, en die statistieke bewys dit

● (2) Magdaleen Kruger wat erken dat sy diskrimineer en doelbewus die Blanke wil benadeel deur Witmanhaters op radio laat kom predik en leuens verkondig, en hier verwys ek spesifiek na RSG se godsdiensprogramme en die feit dat hulle onskuldige luisteraars blootstel aan doelbewuste disinformasie om die jeug nog verder te korrupteer as wat hulle alreeds onder Demokrasie ervaar het, en 'n eerbare kind Hendrik verwoerd, van ons Blanke Hemelse Vader wat SY QDSH = APARTHEID uitvoer, as 'n vreugdevolle viering deur Kleurlinge aanmoedig, sonder dat sy weet, sy het haarself uit die boek van die lewe uitgespreek, want die opdrag is duidelik vir die Blanke Seuns en Dogters:

APARTHEID BLANKE OORBLYFSEL:

Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie,
want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid,
en watter gemeenskap het die lig (WIT) met die duisternis (SWART)?
En watter ooreenstemming het MESSIAS met Bélial [BELHAR],
of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?
Of watter ooreenkoms het die tempel van ALHYM met die IDOLE?
Want julle is die tempel van die lewende ALHYM
soos ALHYM gespreek het:
Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel,
en Ek sal hulle ALHYM wees,
en hulle sal vir My ‘n volk wees.
Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af,
spreek YHUH;
en raak nie aan wat onrein is nie,
en Ek sal julle aanneem;
en Ek sal vir julle ‘n Vader wees,
en julle sal vir My seuns en dogters wees,
spreek YHUH, die Almagtige. (2 Corinthians 6:14-18)

In terme van die stereotipe van Magdaleen is ek as Blanke,
seker die egte en ergste rassis op aarde want ek glo my Vader se Opdrag,
want ek werk nie vir 'n Nieblanke nie;
want ek glo my Vader in die Hemel en Nieblnakes het hulle vader Duiwel op Aarde;
want ek is geneties deel van geregtigheid en hy is geneties deel van ongeregtigheid;
want ek is wit en hy is swart en ons hoort nie bymekaar nie,
want elke soort is volgens sy eie soort regdeur die natuur;
want MESSIAS is nie die CHRISTUS van die wêreld nie, dis bedrog;
want die GEBOOIEVERBOND is teen die BELHARVERBOND en vice versa;
want ek glo in SY GEBOOIE en TRIPARTITE HUWELIKSVERBOND;
want SY QDSH = APARTHEID ASEM is in my as SY tempel;
want ek is SY VOLK en baie beslis nie deel van die BASTERVOLK nie;
want ek raak nie aan hom nie want hy is onrein want hy is beset met onrein geeste wat waarheid nie kan ken nie;
want ek sonder my af van hulle op alle vlakke: woon, werk, en geloof en wetsgehoorsaamheid;
want ek weet ek is SY seun en dienskneg, HY is my BAAS, ek is SY dienskneg.

● dis wat Magdaleen Kruger doen is om al hierdie verbode assosiasies te doen en bevorder direk teen die WIL van my vader in die hemel en daarom is ek in die hernude verbond wat hierdie gemerkte humans nie as my naaste en broer ag en erken nie en ek leer hulle ook niks van HERE GOD JESUS CHRIST nie:

Heb 8:11 En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle. Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.

● (3) Roland Fischer het so onsamehangend en onhoorbaar in Kaapsengels gemompel dat ek glo hyself nie weet wat hy eintlik wou sê nie, behalwe dat hulle almal wil 'mix'n-match' in een pot kots om blootstelling te gebruik om almal saam hel toe te sleep as humans.

. . . . laat ek net een ding reg aan die begin duidelik laat verstaan:

Blankes is nie MENSE NIE
Blankes is nie HUMANS NIE
Blankes is nie HOMO SAPIENS NIE

Blankes is ADAM as GENUS in GENETIKA;
en daar is meer as dertig forensiese fisiologiese en biologiese kenmerke,
wat die Blanke anders maak as die Nieblanke en daarom is enige verbintenis met die gruwel- en vervloekte nasies jou eie vedelgingskeuse:

En ná alles wat oor ons gekom het
vanweë ons slegte dade en ons groot skuld—
want U, onse ALHYM,
het ons minder toegereken as wat ons ongeregtighede verdien het,
en aan ons nog soveel vrygeraaktes gegee—
sal ons weer u gebooie verbreek
en ons verswaer met hierdie gruwelike volke?
Sal U nie op ons vertoorn wees,
totdat ons vernietig is,
sodat daar geen oorblyfsel of vrygeraakte meer is nie?
YHUH ALHYM van Yisrael, U is regverdig;
want ons het as vrygeraaktes oorgebly soos dit vandag is.
Hier is ons in ons skuld voor u aangesig,
want niemand kan om sulke dinge voor u aangesig bestaan nie. Ezra 9:13

my respons

[1] - DEFINISIES

■ stereotipe is die onwaardige bevooroordeeldheid opinie
om etnisiteit te veralgemeen op onwaardige neerhalende wyse
as algemene kenmerke of karakteristieke van die ras of spesie of subspesie
. . . . . en die direkte teenstelling van stereotipe is taksonomie

■ taksonomie = metode van orde van lewende organismes
[French taxonomie : Greek taxis, arrangement. See taxis + -nomie, method (from Greek -nomia). See -nomy.]

■ ras is die genealogiese herkoms van die oorspronklike vader en moeder

■ spesie is die taksonomiese klassifikasie
waar die genealogiese herkoms
nie uit dieselfde vader en moeder afstam as genus nie,
maar waar inteling of genetiese vermenging plaasgevind het
soos byvoorbeeld die homo sapiens

■ genus is die taksonomiese kategorie laer as familie maar bo spesie
[Latin, kind.] [Latin homo, man + êrêctus, upright.]

■ [New Latin Homo sapiêns, : Homo, genus name + Latin sapiêns, present participle of sapere, to be wise.]

■ Homo sapiens = The modern species of human beings,
the only extant species of the primate family Hominidae.

■ Hominidae = man wat regop loop
[From New Latin Hominidae, family name, from Latin homo, homin-, man.]

■ Primate = A mammal of the order Primates,
which includes the anthropoids [APE] and prosimians [BEFORE APE]

■ Primate = A mammal [From Late Latin mammâlis, of the breast, from Latin mamma, breast.] Any of various warm-blooded vertebrate animals of the class

■ Mammalia = including white beings, human beings and animal beings, characterized by a covering of hair on the skin and,
in the female, milk-producing mammary glands for nourishing the young.

■ racism = [RASSISME] The belief that race accounts for differences in human character or ability and that a particular race is superior to others.

■ racialism = [RASSIALISME] characteristic of race based on differences among human racial groups: racial conflict; racial discrimination.

[2] = GESKIEDENIS

Die Blankes se Familie is ADAM = H120 = vel kan bloed wys
Die Nie-Blankes se Familie is CHAY = H2416 = lewende wese
en die kenmerke is indikatief van die herkoms,
want die vader was die buiteruimtelike bonatuurlike wese Satan,
wat die kind KAIN verwek het by ADAM se vrou en kenmerke is;
living age, alive, appetite, (wild) beast, company, congregation, life (-time), live (-ly), living (creature, thing), maintenance, + merry, multitude, + (be) old, quick, raw, running, springing, troop. . . . . en troop verwys na GOD van die GODE wat vervloek is omdat sy saad met haar saad vermeng is wat vyandskap verklaar tussen die twee sade,
en daarom sal Nie-Blankes altyd die Blankes haat en aankla van rassisme en nooit sal Blankes die Nieblankes haat nie, maar het nog altyd vir hulle gesorg om voedsel te produseer en vir hulle klere gemaak en vir hulle huise gebou en vir hulle dienste ontwerp en installeer en vir hulle medisyne gegee en vir hulle skool gegee:
en nooit vermoor wittes hulle nie
en nooit verkrag wittes hulle nie
en nooit besteel wittes hulle nie
en nooit belieg wittes hulle nie . . . . en dis nie stereotipe nie, maar statistiek.

■ die Blanke se karakter is gevestig op morele normes
en morele normes ontbreek by Nieblankes

■ die Blanke se abiliteit 'n skeppende kunstige wiskundige wetenskaplike
letterkundige talent beoefen in Landbou, Veeteeld, Argitektuur, Meganika, Ingenieurswese, Wiskunde, Wetenskap, Ideologie, ensovoorts,
en talente ontbreek grootliks by Nieblankes alhoewel hier en daar tog iets onder hulle uitkom, maar vir 3,500 jaar vanaf Peleg tot van Riebeeck in 1652 het die naturelle van Afrika geen landbou gedoen nie, geen permanente huise gebou nie, geen veeteeld beoefen nie, want die vee kom uit Europa en is gebring na Afrika, geen argitektuur beoefen nie en net mooi niks, nie eers 'n kakhuis gebou nie, geen brug of pad of dam of skool of fabriek gebou nie, geen wiskunde geken nie, geen wetenskap bedink nie, en slegs agter die voorvadergeeste aanedans en fornikeer in naakte toestande met stertriem en lendekleed, en nou wil hulle beweer die Blanke het iets van hulle gevat?. . . . nee dis andersom: . . . . die Blanke het al hierdie moderne materiele goed ten goede of ten kwade aan hulle gebring. Die enigste rede hoekom MY VADER hulle hier geplaas het in die tyd van Peleg, is sodat hulle vir die plaasboer kon werk om vir hulle kos te produseer in die tyd van die einde onder die nuwe wêreld orde, en dis vanaf 1994. Neem die Blanke weg van die Plase, soos in Zimbabwe, en almal vrek van die honger, en Suid Afrika, is op presies dieselfde pad, want binnekort gaan ANC EFF DA een swartparty koalisie vorm, en demokrasie onder sy gat skop en al die wittes doodeenvoudig uitwis:

die vierde seël is in 1994 oopgemaak;
en in die volgende 5 jaar gaan 2000 miljoen mense sterf
die vyfde seël word moontlik in 2018 oopgemaak:

. . . . aan hulle is gesê dat hulle nog ‘n klein tydjie moes rus
totdat ook hulle medediensknegte
en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle,
voltallig sou wees.

die sesde seël is ‘n groot aardbewing;
die sewende seël word oopgemaak:
kom daar stilte in die hemel omtrent ‘n halfuur lank.
. . . . en slegs 45 dae later is die Laaste Dag, die Wederkoms van MASHIACH:

en in dié tyd sal Mígael,
die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree;
en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees
soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie;
maar in dié tyd sal jou volk gered word,
elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.
en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak,
sommige tot die ewige lewe
en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.

In die voorafgaande profesie,
word VSA verdelg:

Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik;
daarom sal hy met groot woede uittrek
om baie mense te verdelg
en met die banvloek te tref
en hy sal sy paleistente opslaan tussen die see
en die berg van die heilige Prag;
maar hy sal aan sy einde kom,
en daar sal vir hom geen helper wees nie. (Daniel 11:44-45)

Ons keuse vandag is: Waar kies jy om te staan?

. . . . onder APARTHEID?
. . . . onder DEMOKRASIE?

■ die Blanke se prokreasie is geseën as opdrag,
maar die Nieblanke word verbied om aan te teel [2e Gebod]

■ die Blanke se opdrag was om te heers as 'Baas van die Plaas',
net soos DIE BAAS VAN DIE PLAAS ons Vader in die hemel is,
en ons almal SY diensknegte is,
so is die Nieblanke vervloek as DIENSKNEG vir die Blanke,
om vir die baas op die plaas te werk
sodat die baas vir almal voedsel kan produseer
want die Nieblankes is vervloek om te landbou en te bou en te regeer:
. . . . want nog nooit het Nieblankes kos vir Blankes produseer nie!

Gen 4:11 Daarom sal jy vervloek wees,
ver van die grond,
As jy die grond bewerk,
sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie;
‘n swerwer (nomadies)
en vlugteling sal jy wees op die aarde.

Gen 9:25 sê hy: Vervloek is Kanaän!
‘n Kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers.

Mat_10:24 ‘n Leerling is nie bo die meester nie
en ‘n dienskneg ook nie bo sy heer nie,
‘n dienskneg is nie groter as sy heer nie,
en ‘n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie.
‘n Dienskneg is nie groter as sy heer nie.
As hulle My vervolg het, sal hulle jul ook vervolg.
As hulle my woord bewaar het,
sal hulle jul woord ook bewaar.

■ die Blanke se geloof is uit liefde en respek,
maar die Nieblanke se instink is sex sonder respek;
daarom sal hulle kleintjies verwek sonder skaamte,
en as dit hulle pas, aborteer hulle,
en as dit hulle nie pas nie, sal die kleintjie behou,
met een of ander motief of toekomstige doel:

. . . . gewoonlik om vir hulle te sorg,

waar die Blanke net mooi die teenoorgestelde is:

"Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef.
En hulle sal een vlees wees." . . . . en dit is onmoontlik vir Nieblankes.

Blankes beskou die EGA as die HUISBAND in die TRIPARTITE VERBOND,
dit is totaal afwesig by die Nieblanke.

Of Jacob Zuma een of baie vroue het, is om't ewe;
en gewoonlik is sodomie, standaard kinderpret,
daarom deel die ANC kondome by skole uit.

■ die Blanke se Vader is in die hemel:

Mat_6:9 Só moet julle dan bid:
Onse Vader wat in die hemele is,
laat u Naam apartgehou word.

. . . . daarom ken net 7,000 manne die VERBORGE NAAM:
(As such unrepresented in English.)

waar die oervader van die Nieblankes heel opposisie is:

Joh_8:44 Julle het die duiwel as vader,
en die begeertes van julle vader wil julle doen.
Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af
en staan nie in die waarheid nie,
omdat daar in hom geen waarheid is nie.
Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie,
omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.

. . . . ek verklaar openlik en opreg:

"Ek vertrou en glo nie een woord van Zuma
of die ANC of enige Nieblanke nie!"
en nog minder vertrou ek die media.

. . . . ek het te veel en te duur lesse geleer om hulle te vertrou.

■ die Blanke se teken van APARTHEID is die REËNBOOG

. . . . ek was bitter klein toe ek die kleure in die lug sien;
ek hardloop na my Ma en sleep haar buite om te kom kyk:
"Wat is dit Ma?"
"Dis die reënboog, ons teken van ons Vader in die hemel!"

my boog gee Ek in die wolke;
dit sal ‘n teken wees van die verbond tussen My en die aarde.
dan sal Ek dink aan my verbond wat daar bestaan
tussen My en julle en al die lewende wesens, in alle vlees
As die boog dan in die wolke staan,
sal Ek dit aansien om gedagtig te wees
aan die ewige verbond tussen ALHYM
en al die lewende wesens in alle vlees wat op die aarde is,
en as iemand 'n Blanke doodmaak,
moet die Blanke die moordenaar doodmaak,
en as 'n Blanke iemand doodmaak,
moet die Blanke die moordenaar doodmaak.
(dit is deur Satan se Demokrasie abrogeer)

'. . . . maar Ma die teken van wat?"
". . . . die teken dat ons nooit mag meng met Nieblankes nie!"
. . . . dis die ewige verbond;
. . . . dis die ewige evangelie:

Op_14:6 En ek het ‘n ander engel
in die middel van die lug sien vlieg
met ‘n ewige evangelie om te verkondig
aan die bewoners van die aarde
en aan alle nasies en stamme en tale en volke.
En hy het met ‘n groot stem gesê:
Vrees ALHYM en gee Hom heerlikheid,
want die uur van sy oordeel het gekom;
en aanbid Hom wat die hemel en die aarde
en die see en die waterfonteine gemaak het.

Elke aardbewoners word beoordeel:

● watter land is jy in gebore?
● watter stam is jy in gebore?
● watter taal is jy mee gebore?
● watter volk is jou lewenskeuse?
● . . . . is jy APART of het jy VERBASTER?

Deu_23:2 Geen baster mag in die vergadering van YHUH kom nie;
selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van YHUH nie kom nie.

Hierdie oordeeltoets het in 1994 begin,
en is byna afgehandel vir elke lewende siel op aarde!

[3] - DIE NWO TYD VAN DIE EINDE WETTELOOS

● na 1994 glo niemand meer in die reënboog nie;
● na 1994 glo niemand meer in apartheid van:
nasies, stamme, tale en volke nie;
● na 1994 glo niemand meer in die skepping nie;
● na 1994 glo niemand meer in die gebooie nie.

[4] - DIE UUR VAN OORDEEL OOR ALMAL IN DIE WÊRELD

● die oordeel oor dooies het begin in 1844 en ge-eindig in 1994;
● die oordeel oor die lewendes het in 1994 begin en eindig binnekort;
● 1,335 dae voor die wederkoms op die Laaste Dag,
● en 30 (dertig dae) voor die verskyning van JESUS as die valse profeet:

● En van die tyd af dat die voortdurende offer afgeskaf
en die ontsettende gruwel opgerig word,
sal 1,290 dae verloop.
● Welgeluksalig is hy wat bly verwag
en 1,335 dae bereik.
● En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle,
met sakke bekleed,

● 1,260 dae lank sal profeteer.
● 1,290 - 1,260 = 30
● 1,335 - 1,290 = 45
● 45 dae voor die Laaste Dag:
● word die twee getuies = Henog en Elia, en
● 144,000 jong manne na die hemel geneem
● 30 dae voor JESUS verskyn in Rome se Kerk,
● hou oordeel en genade op

En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n wit wolk en een soos ‘n seun van Aḏam
[YAHSHUA] wat op die wolk sit, met ‘n goue kroon op sy hoof en in sy hand ‘n skerp sekel. En ‘n ander engel het uit die tempel gekom en met ‘n groot stem geroep na Hom wat op die wolk sit: Slaan u sekel in en maai, want die uur het vir U gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het.

[5] - DIE BEELD WAT PRAAT

● En dit is hom gegee om ‘n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.

● Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not. For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.

● Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:

● “And then the sign of the Son of Aḏam shall appear in the heaven, and then all the tribes of the earth shall mourn, and they shall see the Son of Aḏam coming on the clouds of the heaven with power and much esteem. “And He shall send His messengers with a great sound of a trumpet, and they shall gather together His chosen ones from the four winds, from one end of the heavens to the other."

. . . . ASTRONOME en ASTROLOË

● sal eersdaags iets soos 'n wit wolk sien in die diamant-kleurige tonnel van Orion, en sal verstom wees oor die bonatuurlike verskynsel, en vir 45 dae gaan almal gereed maak vir die

[6] - INVASION FROM OUTER SPACE:

● En die tien horings wat jy gesien het, is tien konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings een uur lank saam met die dier. Hulle het een gesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die Lam oorlog voer, en die Lam sal hulle oorwin want Hy is die Here van die here en die Koning van die konings en die wat saam met Hom is, geroepe en uitverkore en getrou.

(moontlik is die DIER wat hier genoem word die ene Barak Obama,
wat die 3eWO deur 'n kernbom gaan begin in Israel)

Tans is die mag van die Bose Geeste ons worstelstryd

● teen die owerhede,
● teen die magte,
● teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu,
● teen die bose geeste in die lug. . . . .
● en hulle identifiseer as die G8:

USA, Canada, UK, France, Germany, Italy, Russia, Japan,
but Africa and China will be included to form the G10,
en gedurende een uur gaan hulle alle kernwapens gebruik om die 'wolk vanuit Orion" te stuit, onbewus dat hulle teen die ALMAGTIGE wapens gebruik.

[7] - PROPHECIES UNFOLDED IN VISION

Shaking of the Powers of Heaven

December 16, 1848, YHUH gave me a view of the shaking of the powers of the heavens. I saw that when YHUH said “heaven,” in giving the signs recorded by Matthew, Mark, and Luke, He meant heaven, and when He said “earth” He meant earth. The powers of heaven are the sun, moon, and stars. They rule in the heavens. The powers of earth are those that rule on the earth. The powers of heaven will be shaken at the voice of YHUH. Then the sun, moon, and stars will be moved out of their places. They will not pass away, but be shaken by the voice of YHUH {EW 41.1}

Dark, heavy clouds came up and clashed against each other. The atmosphere parted and rolled back; then we could look up through the open space in Orion, whence came the voice of YHUH . The QDSH City will come down through that open space. I saw that the powers of earth are now being shaken and that events come in order. War, and rumors of war, sword, famine, and pestilence are first to shake the powers of earth, then the voice of YHUH will shake the sun, moon, and stars, and this earth also. I saw that the shaking of the powers in Europe is not, as some teach, the shaking of the powers of heaven, but it is the shaking of the angry nations.{EW 41.2}

[insert mine: And one of the seven messengers who held the seven bowls filled with the seven last plagues came to me and spoke with me, saying, “Come, I shall show you the bride, the Lamb’s wife.” And he carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me the great city, the set-apart Yerushalayim, descending out of the heaven from ALHYM having the esteem of ALHYM and her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal, (Revelation 21:9-11)][corrections supplied]

The Open and the Shut Door

Sabbath, March 24, 1849, . . . . and I was taken off in the Spirit to the city of the living YHUH Then I was shown that the commandments of YHUH and the testimony of YAHSHUAH MASHIACH relating to the shut door could not be separated, and that the time for the commandments of YHUH to shine out with all their importance, and for YHUH's people to be tried on the Sabbath truth, was when the door was opened in the most QDSH place in the heavenly sanctuary, where the ark is, in which are contained the ten commandments. This door was not opened until the mediation of YAHSHUA was finished in the QDSH place of the sanctuary in 1844. Then YAHSHUA rose up and shut the door of the QDSH place, and opened the door into the most QDSH and passed within the second veil, where He now stands by the ark, and where the faith of Yisrael now reaches.{EW 42.1}

■ die een enkele GEHOORSAAMHEIDSTOETS is die 7e dag SABBAT tuis,
en jy hoef niks te doen nie en dit kon nie makliker gemaak gewees het nie,
maar niemand wat nie die 7e dag sabbat tuis respekteer nie, sal deel van die oorblyfsel kan wees nie, al vertel die predikant wat ookal vir jou!. . . . want hier staan dit duidelik geskryf: "YHUH's people to be tried on the Sabbath truth"

I saw that YAHSHUA had shut the door of the QDSH place, and no man can open it; and that He had opened the door into the most QDSH and no man can shut it (Revelation 3:7, 8); and that since YAHSHUA has opened the door into the most QDSH place, which contains the ark, the commandments have been shining out to YHUH's people, and they are being tested on the Sabbath question.{EW 42.2}

[8] - RASSISTIESE RASSISME

. . . . die 'issue' van ras en rassis en rassisme en rassialisme,
is die kosmologiese stryd op aarde tussen bose geeste in mense,
teen almal wat Blank is en apart woon en werk en leef,
wat as rassis en rassisme en rassialisme, etiketiseer en stereotipeer is.
. . . . in werklikheid hou die Blankes al die Nieblankes aan die lewe met kos;
maar binnekort gaan die Bose alles doen om alle plase te onteien,
om aan Nie-blankes te gee, wat die groot anargie begin:

Op_6:8 En ek het gesien, en kyk, daar was ‘n vaal perd.
En hy wat daarop sit, sy naam is die dood,
en die doderyk het hom gevolg.
En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde
om dood te maak met

● swaard en
● hongersnood en
● pes en deur die
● wilde diere van die aarde.

● . . . . alle vorms van wapens gaan geweld ontplof;
● . . . . alle vorms van nuwe peste gaan binnekort ontstaan;
● . . . . alle vorms van diere wat epidemies begin kom weens die droogte;
● . . . . alle droogtes of vloede kom sodat die Nieblankes geen voedsel op plase kan produseer nie, omdat die Blanke van Apartheid onredelik veroordeel word!

[9] - my boodskap aan die media

Julle moet maar aanhou met julle leuens oor APARTHEID,
Blankes is nie rassisties nie,
maar Nieblankes is geneties ingeteel met haat teenoor die skepper

Net soos in die dae van Peleg,
is TAAL geneties ingesit in alle stamme

Net so is in die dae na 1994,
is HAAT geneties ingesit in die derde en vierde geslag:

die misdaad van die vaders besoek aan die kinders,
aan die derde en aan die vierde geslag van die wat My haat;
en Ek bewys barmhartigheid aan duisende
van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.

● geen godsdiens op aarde onderhou die gebooie nie
● geen Nieblanke op aarde onderhou die gebooie nie,

. . . . daarom is die rassehaat en rassisme so erg,
en word dit al erger,
want werk word minder,
kos word minder en duurder,
water word minder en onsuiwer:

Op_16:6 want hulle het die bloed van apartheidplaasboere
en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink,
want hulle het dit verdien.

En ‘n derde van die see het bloed geword
en ‘n derde van die waters het als geword,
en baie mense het gesterwe van die water,
omdat dit bitter geword het.

. . . . dis tyd dat almal wakker skrik:

En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken,
dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word;
want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het.

Die nag het ver gevorder en dit is amper dag.
Laat ons dan die werke van die duisternis (swart) aflê
en die wapens van die lig (wit) aangord.

Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag,
nie in brassery en dronkenskap,
nie in ontug en ongebondenheid,
nie in twis en nydigheid nie.

groetnis van Chris Nel 4:24 AM 2016-02-05

Bron: http://www.woes.co.za/bydrae/rubriek/rassistiese-rassisme-op-rsg
Chris NelTotale stukke publiseer: 496
Totaal kere gelees: 0
Totaal kommentaar: 537