Kortverhale

Bladsye:
Premium+ Lid Premium+ Lid
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende

Hoofstuk 8

IN DIE LAASTE DAE


Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is: En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort en hulle sal profeteer (Hand 2:16-18).

In Petrus se toespraak op pinksterdag haal hy die profeet Joël se woorde aan. Hierdie profetesie woorde rig op ‘n belofte van God dat hy in die laaste dae van sy Gees op alle vlees (alle gelowiges), sal uitstort.

In die Ou Testament as patriargale boek, is slegs die man, behalwe vir uitsonderlike gevalle, verkies tot rigters, priesters, profete en konings. Maar met hierdie belofte van God, is daar in die laaste dae geen onderskeiding van geslag nie. Nie net diensknegte nie, maar ook diensmaade ontvang God se gawes van die Gees om profete en priesters vir God te wees.

VISIOENE

Vandag is daar baie gelowiges wat boodskappe van die Heilige Gees ontvang en ook visioene sien. Ons leef in die laaste dae en kan ons tereg vra of dit die vervulling van die profesie van Joël is? Ek dink werklik so. Sommige mense, soos Siener van Rensburg, het hele gebeurtenisse gesien wat op die toekoms rig. Anders as Siener sien ek slegs kort flitse wat meerendeels met die Bybel verband hou.

TWEE HOUTE WAT VOEG

Op die 25ste April 2010 het ek ’n gesig gesien van twee stukke houte. Albei die houte was aan die eenkant happerig uitgebreek. Toe beweeg die twee houte parallel na mekaar toe. Hulle voeg toe inmekaar om ‘n groot soliede tafelblad te vorm. Hulle het so perfek geheg dat ‘n mens nêrens ‘n lasplek kon sien nie.

Hierdie gesig neem my na die profesie in Esegiël 37:16-22: En jy, mensekind, neem vir jou ‘n stuk hout en skrywe daarop: vir Juda en vir die kinders van Israel, sy bondgenote; en neem ‘n ander stuk hout en skrywe daarop: vir Josef (die hout van Efraim) en die hele huis van Israel, sy bondgenote. Voeg hulle dan vir jou bymekaar, die een by die ander, om een stuk hout te wees en laat hulle een word in jou hand.

En as die kinders van jou volk met jou spreek en sê: Sal u ons nie te kenne gee wat u met hierdie dinge bedoel nie? Sê dan vir hulle: So spreek die Here Here: Kyk, Ek sal die stuk hout van Josef neem, wat in die hand van Efraim is en die stamme van Israel, sy bondgenote en Ek sal hulle by hom voeg, by die stuk van Juda en hulle een stuk hout maak; en hulle sal een word in my hand. So moet dan die houte waar jy op skrywe, in jou hand wees voor hulle oë. En sê vir hulle: So spreek die Here Here: Kyk, Ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het en Ek sal hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in hulle land.

Die profesie van Esegiël gaan vanaf 1948 toe die Joodse Staat van Israel uitgeroep is, daagliks in vervulling. Duisende Jode stroom vanoor die wêreld, elke jaar terug na Palestina. Waar Israel (10 stamme) en Juda (2 stamme) ná Salomo se koningskap in twee geskeur het naamlik: Israel met Samaria as hoofstad, en Juda met Jerusalem as hoofstad, het hierdie verdeling nou weggeval. Die Jode vestig hulle in Palestina as net een Joodse volk en nie meer as ‘n in tweegeskeurde volk nie.

Met die vestiging van die Staat van Israel in 1948 was daar slegs 806 000 inwoners in Israel. Tydens Rosh Hashanah, die Joodse Nuwejaar in 2014, was Israel se populasie ‘n rekord van 8 252 500. Hiervan was 6 186 100 (75%) Jode en 1 709 900 (20.7%) Arabiere. Die oorblywende 356 500 was Christene, Nie-Arabiere en Bahai’s. In 2013 het die Jode meesal vanuit Rulsand, Frankryk, Amerika, Ukraïne en Ethiopië na hul land teruggekeer.

BORSSPELD

Eenkeer, dit was op die 15de Maart 2010, sien ek in ’n gesig iets soos ‘n borsspeld. Dit het bestaan uit ‘n onderlaag van edelstene wat in alle kleure geskitter het. Bo-op die onderlaag was daar glansende pêrels.

In die Ou Testament, lees ons van die borstas (heshen) van beslissing: Eksodus 18:15-21: Moses jy moet ook die borstas van beslissing maak van kunstige werk; soos die werk van die skouerkleed moet jy dit maak; van goud, pers en purperrooi stowwe en van fyn dubbeldraad-linne moet jy dit maak. Vierkantig moet dit wees en dubbel gevou; ‘n span sy lengte en ‘n span sy breedte.

En voorsien dit van ‘n steeninvulling van vier rye stene: karneool, topaas en smarag vir die eerste ry. Karbonkel, saffier en jaspis vir die tweede. Hiasint, agaat en ametis vir die derde en chrisoliet, oniks en sardoniks vir die vierde ry. Hulle moet in goud vasgesit wees by hulle invulling. En die stene moet volgens die name van Israel twaalf wees, volgens hulle name.

In die Nuwe Testament se beskrywing van die Nuwe Jerusalem maak ons weer met edelstene kennis. Openbaring 21:19-21: En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die derde chalcedoon, die vierde smarag; die vyfde sardoniks, die sesde sardius, die sewende chrisoliet, die agtste beril, die negende topaas, die tiende chrisopraas, die elfde hiasint en die twaalde ametis. En die twaalf poorte was twaalf pêrels; elkeen van die poorte was uit een pêrel en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas.

Vers 12: Die stad het ‘n groot en hoë muur met twaalf poorte gehad en by die poorte twaalf engele en name daarop geskrywe, naamlik dié van die twaalf stamme van die kinders van Israel. Vers 14: En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad en daarop was die name van die twaalf apostels van die Lam.

Wow! Die Here het my in ‘n gesig ‘n borsspeld (soos die borstas van beslissing) gewys van die twaalf stamme van Israel. In die Ou Testament was die twaalf stamme van Israel twaalf edelstene maar in die Nuwe Testament vind daar ‘n verskuiwing plaas. Nou is die twaalf apostels die edelstene wat simbolies heenwys na die twaalf fondamentleggers van die stad. En is die twaalf stamme nou die twaalf pêrelpoorte waardeur toegang na die stad verkry word.

Die volk Israel is deur God as instrument in sy hand gekies om sy verbondsplan mee uit te voer. Deur Israel, in wie alle nie-Joodse gelowiges in die verbond iingelyf word, verkry ons toegang tot die stad. Die twaalf apostels, ook uit Israel, is op hulle beurt deur Christus verkies as verkondigers van die Evangelie. Hulle vorm die fondamentleggers deur wie gelowiges die Evangelie ontvang het. Jesus-self is die fondament waardeur ons gered word. 1 Kor 3:11: Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.

WEEFRAAM

Op ’n ander keer kry ek ‘n visioen van ‘n groot weefraam waarop daar met goue draad geweef word. Ek kon nie die wewer sien nie, net hoe die hand oor die raam beweeg. Die stuk goudgeweefde materiaal wat onder uitgeval het, het al hoe langer en langer geword en in voue oormekaar geval.

Hierdie gesig neem my, as ek dit reg interpreteer, na Psalm 45 naamlik die Bruilofslied vir die Messias: Vir die musiekleier; op die wysie van: “Lelies”. Van die kinders van Korag. ‘n Onderwysing. ’n Lied van die liefde.

My hart word bewoë deur goeie woorde; ek dra my gedigte voor aangaande ’n Koning; my tong is die pen van ’n vaardige skrywer. U is veel skoner as die mensekinders, genade is uitgestort op u lippe; daarom het God u geseën vir ewig.
Gord u swaard aan die heup, o held, U Majesteit en u heerlikheid; Ja, u heerlikheid! Ry voorspoedig ter wille van waarheid en ootmoed en geregtigheid; en laat u regterhand U vreeslike dinge leer!

U pyle is skerp (volke val onder U); hulle tref in die hart van die Koning se vyande.
U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u Koninkryk is ’n regverdige septer. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle. Al u klere is mirre en alewee en kassie; uit ivoorpaleise maak snarespel U bly.

Dogters van konings is onder u staatsdogters in goud van Ofir. Hoor, o dogter en kyk en neig u oor en vergeet u volk en die huis van u vader. En as die Koning u skoonheid begeer – want Hy is u Heer – buig u dan voor Hom neer. En, o dogter van Tirus – met geskenke sal hulle u guns soek, ja, die rykstes van die mense. Louter heerlikheid is die Koning se dogter daarbinne; van gouddraad is haar kleding.

In veelkleurige gewade word sy na die Koning gelei; jonkvroue agter haar, haar vriendinne, word na U gebring. Hulle word gelei met vreugde en gejuig; hulle gaan in die Koning se paleis in. In die plek van u vaders sal u seuns wees; U sal hulle aanstel as vorste in die hele land. U Naam wil ek vermeld van geslag tot geslag; daarom sal die volke U loof vir ewig en altyd.

Psalm 45 is een van my gunsteling Psalms. Verse 1 - 10 besing ons Messias as die ewige Godgesalfde Koning wat in geregtigheid heers. Verse 11 – 16 vertel vir ons meer van Jesus se bruid. Sy staan aan haar Koning se regterhand in goud van Ofir. Louter heerlikheid is sy daarbinne met haar kleding van gouddraad geweef. Verse 17 – 18 vertel vir ons van ons Koning se seuns. Hy sal hulle aanstel as vorste in die hele land.

In Openbaring 5:10 lees ons: Want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie en het ons konings en priesters gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. In Jer. 53:10 lees ons dan ook as ons Here se siel ‘n skuldoffer aangebied het, Hy ‘n nakroos sal sien. Sy sielebloed het ‘n skuldoffer aangebied en daarom is gelowiges sy nakroos.

MANNA UIT DIE HEMEL

’n Gesig wat ek al twee keer gesien het, is wit korreltjies (manna) wat uit die hemel val en wyd uitgestrooid oor die aarde lê. In Eksodus 16:4 sê die Here vir Moses: Kyk, Ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat Ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie.

Die manna was soos koljandersaad en dit het gelyk na balsemgom. Die volk het rondgeloop en dit versamel en in handmeulens gemaal of in vysels gestamp en hulle het dit in potte gekook en daarvan roosterkoeke gemaak. En die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. En as die dou snags op die laer val, het die manna ook daarop geval.

In die Nuwe Testament sê die skare aan Jesus: Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is: Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neergedaal het en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir Hom: Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie (Joh. 6:31-35). Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en Ek sal hom opwek in die laaste dag (Joh 6:54).

Jesus se belofte aan die gemeente van Smirna is dan ook: Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna en Ek sal hom gee ’n wit keursteen en op die steen ’n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.

Die gesig van die manna uit die hemel wat ek gesien het, bevestig aan my dat as ek in die geloof oorwin, ek Jesus se vlees simbolies mannabrood, sal eet om opgewek te word op die laaste dag tot die ewige lewe.

VUURTONGE

In Oktober 2012 het ek ‘n gesig van ‘n mens se arm gesien. Op hy/sy arm was iets soos vuurvlammetjies. Eers het ek gemeen dat die vuurtonge op loutering rig, soos goud wat met vuur gesuiwer word. Maar toe lei die Gees my na Handelinge 2, naamlik die uitstorting van die Heillge Gees.

In Hand:1- 4 lees ons: En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was die dissipels en ‘n aantal vroue almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind en dit het die hele huis waarin hulle gesit het, gevul. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te preek. Vers 11: Hulle het oor die groot dade van God gespreek in die tale van die nasies.

In hierdie gedeelte tree twee simbole van die Heilige Gees na vore naamlik wind en vuur. Ook moet ons daarop let dat almal wat die Blye Boodskap wat Petrus verkondig het, geglo het, in tale begin preek het. Nie net die mans nie, maar ook die vroue. Elkeen van die menigte kon in sy eie taal hoor hoe God se groot dade besing word.

Dit rig simbolies daarop dat die Evangelie die hele wêreld in elke taal sal bereik. Die Bybel is alreeds in baie tale van die wêreld vanuit Hebreeus, Aramees en Grieks vertaal. Jesus leer dan ook: Hierdie Evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom (Mat 24:14).

VIER LEWENDE WESENS:

Twee visioene wat ek onderskeidelik op die 23ste Junie 2007 en op die 15de Julie 2010 gesien het, werp meer lig op die vier lewende wesens voor God se troon.
In die eerste visioen het ek die kop van ‘n beeskalf gesien met groot sagte oë.
En in die tweede het ek iets soos ’n mikrogolfoond se tydsapparaat gesien waarop die tyd vinnig verbyflits. En toe vlieg daar ‘n groot wit arend in die lug en ontvang ek ‘n boodskap: “Dit is die Seun van God.”

Toe ek die laaste gesig gekry het, was ek besig om oor Openbaring 4 Bybelstudie te doen. In verse 6 en 7 lees ons van die vier lewende wesens: Die eerste lewende wese was soos ‘n leeu, die tweede was soos ’n kalf, die derde het ‘n gesig gehad soos ‘n mens en die vierde lewende wese was soos ‘n arend wat vlieg.

Simbolies rig hulle moontlik op:
Jesus, as die leeu uit die geslag van Juda (Openb. 5:5).
Jesus as die gemeste kalf (beste dier) wat vir verlorenes geslag is om vir hulle ‘n feesmaal in die hemele voor te berei - gelykenis van die verlore seun (Luk.15:11-31).
Jesus as die arend wat haar kleintjies onder haar vleuels beskerm.
Jesus as die Seun van die mens, Een met God (Joh. 17:17,21).

BAIE IS GEROEP MAAR MIN SAL INGAAN:

Een keer, dit was op die 2de Julie 2010, ek was besig om die Gebed van Jabes van Bruce Wilkinson te lees, toe ek ‘n visioen van Jesus as die Goeie Herder sien. Na afloop van die gesig ontvang ek ‘n boodskap: “Narrow”. Daar was slegs ‘n paar skapies by Jesus. Die gesig en boodskap het my dadelik na Mat 7:13-14 geneem: Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort wat na die verderf lei en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind.

(Wanneer ek vir Jesus in ‘n visioen sien, sien ek nooit die detail van byvoorbeeld sy gesig nie, maar sien ek hom altyd net asof in ‘n silhoeët).

KNIELENDE VROU

Hierna, op die 23ste Julie 2010, het ek vir Jesus vir die tweede keer in ‘n gesig gesien. Hy het neffens ‘n knielende vrou gestaan met sy een arm na haar toe uitgestrek. Sy was in Bybelse klere, met die kenmerkende manteldoek oor haar kop, geklee.

Dink ons aan gebeurtenisse van Jesus in interaksie met ’n vrou, is daar Jesus en die Samaritaanse vrou by die put, die vrou wat Jesus se voete kom salf het, die Siro-Feniciese vrou wat by Jesus gepleit het om ‘n duiwel uit haar dogter uit te dryf, die vrou wat aan bloedvloeiing gely het en ook die owerspelige vrou.

Tydens die verhaal van die owerspelige vrou het Jesus gaan sit om in die sand te skryf totdat al haar aanklaers verkas het. Nie een was sonder sonde nie, en daarom was niemand bereid om die eerste stenigingsklip te gooi nie (Joh. 8:1-11).

Onthou julle die verhaal van die vrou wat Jesus se voete met nardussalf gesalf het? Moontlik is sy die vrou van my visioen: ‘n Vrou in die stad, wat ‘n sondares was, het verneem dat Jesus in Simon die Fariseër se huis aan tafel was. Sy het ‘n albaste fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween; en sy het sy voete begin natmaak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof; en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die Fariseër wat Hom genooi het dit sien sê hy by homself: as Hy ‘n profeet was, sou Hy geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak; want sy is ‘n sondares.

Toe antwoord Jesus hom: Simon, Ek het iets om jou te sê. En hy antwoord: Meester, spreek. En Jesus sê: ‘n sekere geldskieter het twee skuldenaars gehad; die een het vyfhonderd pennings geskuld en die ander een vyftig; en omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan altwee geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste liefhê? En Simon antwoord: Ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En Jesus antwoord hom: Jy het reg geoordeel.

Daarop draai Jesus om na die vrou en sê vir Simon: Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom – water het jy nie vir my voete gegee nie; maar sy het met haar trane my voete natgemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. ‘n Soen het jy My nie gegee nie; maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie; maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou: Haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie liefgehad; maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En Hy sê vir haar: Jou sondes is vergewe (Luk.7: 36-50).

SKILD

Op die 30ste Junie 2011, sien ek in ‘n gesig iets soos ‘n familiewapen in die vorm van ‘n skild. In elkeen van die drie hoeke was ‘n vae afbeelding, maar kon ek nie uitmaak wat die was nie. Ek het dit as volg geïnterpeteer: ‘n Skild in Paulus se lering van die wapenuitrusting wat gelowiges moet aantrek, rig simbolies op: “geloof”. En omdat daar drie voorwerpe is rig dit dan op: “geloof in God se Drie-Eenheid”.

Toe ek in 2014 na inligting oor die APK soek, merk ek tot my verbasing dat hulle wapen presies lyk soos die skild in my visioen van drie jaar gelede. In die linkerkantse hoek van die skild was ‘n kruisafbeelding met daaronder “Woord” geskryf. In die regterkantse hoek was daar ‘n leeu met daaronder “Waardig” geskryf. En op die onderste punt was ‘n wit duif met daaronder “Lig” geskryf. Na my mening rig my visioen dan op die gekruisigde Jesus as die Woord van God, as die alleenwaardige leeu van Juda en as die Lig van die wêreld.

BAKKIE MET SAAD

Saam met ’n boodskap: “Jy moet niks saamneem nie”, sien ek op die 1ste Julie 2010 ‘n bakkie met saadjies. Dit lei my na die gelykenis van die saad en ook na die sending van die twaalf apostels.

Jesus verklaar die gelykenis van die saad as volg aan sy dissipels: Hy wat die goeie saad saai is die Seun van die mens en die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die kinders van die koninkryk en die onkruid is die kinders van die bose, en die vyand wat dit gesaai het, is die Duiwel. Die oes is die voleinding van die wêreld en die maaiers is die engele. Net soos die onkruid dan bymekaargemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die voleinding van hierdie wêreld: die Seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat ongeregtigheid doen en sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van tande. Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor
(Mat 13: 37-43).

In Mattheus 10: 1-33 gee Jesus aan sy twaalf dissipels mag om onrein geeste uit te dryf en om elke siekte en kwaal te genees. Hy stuur hulle uit en beveel hulle om te gaan preek dat die koninkryk van die hemele naby gekom het. Hulle mag nie goud of silwer of koper in hulle beurse saamneem nie; ook geen reissak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of ‘n stok nie; want die arbeider is sy voedsel werd.

My visioen se opdrag aan gelowiges is duidelik. Gaan saai die saad, verkondig die Blye Boodskap sonder dat jy jou bekommer oor wat jy sal eet en waar jy sal bly. Gaan net soos jy is. God is getrou om in al jou behoeftes te voorsien.

DAT ALMAL EEN MAG WEES

Nie net deur boodskappe nie, maar ook deur visioene lei God sy kinders dag na dag in sy Woord. Soms is dit ‘n bevestiging, soms ‘n vertroosting, soms ‘n openbaring en soms ‘n belofte van die Heilige Gees wat inwoning in gelowiges maak.

In Johannes 14:16-18 sê Jesus: Ek sal die Vader bid en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Dit is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Wat ‘n wonderlike voorreg is dit nie om God se Gees in jou lewe te ervaar nie.
Toegerus deur die Heilige Gees kan ons Jesus se opdrag elke dag uitvoer om die blye boodskap aan die wêreld te verkondig, om gelowiges te doop in God se volheid van Vader, Seun en Heilige Gees en om siekes die hande op te lê en vir
hulle te bid.

Jesus belowe in Johannes 14:12 dat dié wat in Hom glo, die werke wat Hy doen, ook sal doen en selfs groter werke sal doen omdat Hy na sy Vader gaan. Wat ons ook al in sy Naam vra, sal Hy doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As ons iets in sy Naam vra sal Hy dit doen want Hy het belowe dat die Heilige Gees gelowiges tot in alle ewigheid nooit sal verlaat nie.

Terwyl ek my getuienis lewer is ek elke dag bewus van die Gees se nabyheid en vertroosting. Op die 15de Maart 2015 is my man, wat vandat hy met graad 4 maagkanker gediagnoseer is en vir 11 maande voor my oë weggekwyn het stilweg na sy hemelse woning geneem. Hierna was dit die verwarring van begrafnisreëlings en moes ek ‘n begrafnisbrief skryf. Ons gesin het saamgestem dat dit nie ‘n roudiens moet wees nie, maar ‘n dankseggingsdiens ter viering van sy lewe.

Ek het in gebed vir die Vader gevra dat die Gees my sal lei wat om te skryf. Toe kry ek ‘n boodskap “Thessalonika”. Thessalonika was die stad van die gemeente van die Thessalonicense. Ek het Paulus se twee skrywes aan die Thessalonicense net vinnig deurgelees sonder om enige aanklanking te kry vir ‘n begrafnisbrief. Toe vra ek my dogter om op die internet te google vir slegs ‘n idée. Daar was ‘n brief wat sy gesê het te dof is om te lees. Ek het egter aangedring dat sy dit moet uitdruk en hoewel baie dof, kon ek tog uitmaak wat daar staan. En jou waarlik word verse uit Thessalonicense daarin aangehaal.

Dit was 1 Thes: 4:13-14: Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring. Wow, wat ‘n pragtige vertroosting vir die dankseggingsbrief van ons geliefde ontslapene!

Ek dank die Vader vir sy geloofsgenade, naamlik dat my naam van voor die grondlegging van die aarde af in die boek van die lewe geskryf is. Omdat Hy my gewederbaar het en liefhet wil ek uit diepe dankbaarheid elke dag in gehoorsaamheid aan die Vader se wil vir my lewe, leef.

Ek vertrou dat die deel van ‘n paar van die boodskappe en visioene wat ek deurentyd van die Heilige Gees ontvang, as ‘n getuienis jou sal inspireer om fyn ingestel te wees op God se nabyheid, op die inwoning van Sy Gees, ook in jou lewe. As kind van God, het jy sy krag in jou en kan jy elke dag in oorwinning lewe.


Woorde  4 366
Vorige   17 138
Totaal   21 504Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

WsW
Voorwaar interessant.
5 jaar 9 maande 2 weke 5 ure oud


Almal een
Dit is net wat ons nodig het! Pragtige skrywe
5 jaar 9 maande 2 weke 2 dae 11 ure oud


almal een
Elizabeth boodskappe soos hierdie is dringend noodsaaklik
5 jaar 9 maande 2 weke 4 dae 17 ure oud


8&9
Inspirasie.. voorwaar
Bemoediging...beslis!
Aanmoediging ....VERSEKER!!

Regstellings:

maar ook diensmaade ontvang - maar ook diensmaagde ontvang

meesal vanuit Rulsand, - meesal vanuit Rusland,

gelowiges in die verbond iingelyf word - ingelyf

Op hy/sy arm was iets - Op sy/haar arm was iets
5 jaar 9 maande 2 weke 5 dae 2 ure oud


almal een
sjoe Elizabeth dankie dat jy hierdie kosbaarhede met ons deel, ook vir elke les wat dit bevat.. Jou stukke is werklike pitkos vir die siel
5 jaar 9 maande 2 weke 5 dae 3 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


  Geborg deur :

  Van ons ander lede

  n Vergane Era

  deur neels claasen

  n boek met verhale en staaltjies uit die skrywer se eie eie spoorwegloopbaan  picture

  Kompetisies

  Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

  picture

  Nuusbriewe

  Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

  picture

  Winkel

  Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar