Rubrieke

Bladsye:
Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende


Kommentaar oor die heilige spook

(jammer dit is baie lank,
en u moet dit maar 'copy' en so elke dag 'n stukkie lees)

Ek het 'n navraag gekry oor die HEILIGE SPOOK

Hy skryf: "Ek sal graag wil weet waarom verwys jy aanhoudend na die Heilige Spook,
soos in jou vraag "Vertrou jy die heilige spook" ?
En dit saam met name soos Zuma, Boesak en kie.
Ek ken net die Heilige Gees wat in ons woon.
Waarin glo jy werklik?

my respons

1 - dankie vir jou besorgdheid oor wat ons glo,
want die wêreld glo almal, dat almal glo die waarheid,
en tog verklaar die Profeet van Openbaring 13,
dat almal die DRAAK = SATAN aanbid, [Op 12]
en daar is dus verwarring geskep,
deur die kerkbybelvertalers oor die name,
en alles wat ons regtig moet glo.

"dat Ek jou my krag kan toon,
en dat hulle my Naam op die hele aarde kan verkondig." (Exo 9:16)

"‘n Altaar van grond moet jy vir My maak,
Op elke plek waar Ek my Naam sal laat gedenk,
sal Ek na jou toe kom en jou seën." (Exo 20:24)

let verder op:

"Maar as jy vir My ‘n klipaltaar maak,
mag jy dit nie bou van gekapte klip nie;
want as jy jou ystergereedskap daaroor swaai, dan [besoedel] jy dit." (Exo 20:25)

Hoe is kerke en katedrale gebou? . . . . met ystergereedskap en is dus besoedel!

not 3808 swear 7650 name 8034 falsely 8267 profane 2490
ALEF TAV 853 name 8034 ELOHIM 430 I 589 YHVH 3068 (Lev 19:12)

die kerkbybelvertalers het SY NAAM ALEF TAV totaal beledig:
en dit = 853, 7307 keer in die OT ge-ignoreer sonder enige betekenis.

dit is lewensbelangrik om SY NAAM te ken en aan te roep:

"Omdat hy My liefhet, sê ELOHIM
daarom sal Ek hom red;
Ek sal hom beskerm,
omdat hy my Naam ken.
Hy sal My aanroep,
en Ek sal hom verhoor;
in die nood sal Ek by hom wees;
Ek sal hom uitred en eer aan hom gee." (Psa 91:14-15)

Die kerke eer en vereer die valse profeet se name en beelde in mensgemaakte tempels.

"Ek is יהוה, dit is my Naam;
en my eer sal Ek aan geen ander gee,
of ook my lof aan die gesnede beelde nie. (Isa 42:8)
יהוה = Y + H + V + H = YHVH = YAHOVAH.

"En as hulle ywerig die weë van my volk leer om te sweer by my Naam: So waar as die HERE leef, soos hulle my volk geleer het om te sweer by Baäl—dan sal hulle onder my volk gebou word. Maar as hulle nie luister nie, dan sal Ek dié nasie heeltemal uitruk en tot niet maak, spreek die HERE. (Jer 12:16-17)

Baäl in Engels = LORD = HERE in Afrikaans

die HERE is nie HERE of BAAL nie, maar YHVH,
dit is wat die kerk gedoen het SY NAAM YHVH vervang met SATAN SE NAAM BAAL.

Jer 14:14 En [die HERE] (YHVH) het vir my gesê:

"Die profete profeteer vals in my Naam;
Ek het hulle nie gestuur
en hulle geen bevel gegee
en met hulle nie gespreek nie;
hulle profeteer vir julle ‘n leuengesig
en nietige waarsêery
en bedrieëry van hulle hart."

Wie is vandag se profete anders as kerkpredikante,
wat van beter moet weet?

Jer 14:14 Then יהוה said to me,

“The prophets prophesy falsehood1 in My Name. I have not . . . ."

LEES GERUS DIE VOLGENDE VERSE OOR SY NAAM:

Jer. 7:10, 11, 12, 14, 30; 12:16; 14:14, 15; 16:21; 23:25, 27; 25:29; 27:15; 29:9, 21, 23; 32:34; 34:15, 16; 44:26

88 keer kom die vrase 'MY NAAM' voor in die OT

(Zec 13:9 The Scriptures 1998+)

“And I shall bring the third into fire,
and refine them as silver is refined,
and try them as gold is tried.

They shall call on My Name1,
and I shall answer them. I shall say,

‘This is My people,’
while they say, יהוה אלהים.’ ” = YHVH ELOHIM Footnote: 1Zeph. 3:9.

Een derde van 'n getal het rebeleer in die hemel;
presies dieselfde getal een derde word gered.

Omdat die getal nog nie bereik is nie,
is daar 'n skynbare vertrafing vir SY WEDERKOMS.

KYK HIERDIE WAARAGTIGE BOODSKAP AAN ONS IN SUID AFRIKA

“For then I shall turn unto the peoples a clean lip1,
so that they all call on the Name of יהוה,
to serve Him with one shoulder."

Footnote: 1Or language.

“From beyond the rivers of Kush [AFRICA] my worshippers,
the daughter of My dispersed ones,
shall bring My offering."

“In that day you shall not be put to shame for any of your deeds in which you have transgressed against Me, for then I shall remove from your midst your proud exulting ones, and you shall no more be haughty in My set-apart mountain.

“But I shall leave in your midst an oppressed and poor people, and they shall trust in the Name of יהוה. “The remnant of Yisra’El shall do no unrighteousness and speak no falsehood1, nor is a tongue of deceit found in their mouth. For they shall feed their flocks and lie down, with none to frighten them.” Footnote: 1Rev. 14:5.
(Zep 3:9-13 The Scriptures 1998+)

Waarom sou ek bevrees wees om aan jou SY REGTE NAAM te verkondig?

As יהוה jou roep sal jy hoor,
as jy kies om nie te hoor nie,
sal HY jou met doofheid slaan.
omdat HY roep maar niemand wil luister nie!

‘n Seun eer die vader, en ‘n kneg sy heer.
As Ek dan ‘n Vader is, waar is my eer?
En as Ek ‘n Heer is, waar is die vrees vir My?
sê יהוה van die leërskare aan julle, o priesters,
wat my Naam verag! Maar julle sê: Waardeur het ons u Naam verag? (Mal 1:6)
. . . . . ?

WEER WORD VAN ONS AS HEIDENE VOLGENS DIE JODE GEPRAAT

Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my Naam groot onder die heidene; en in elke plek word tot eer van my Naam reukwerk gebring en ‘n rein offer; want my Naam is groot onder die heidene, sê יהוה van die leërskare. (Mal 1:11)

Die JODE vermy SY NAAM יהוה en praat slegs van adonay.

Die klinkers a . o . a is die klinkers tussen YHVH = YaHoVaH,
en daarom gebruik die Jode die naam adonay as kode vir die regte naam,
maar die GEBOD is duidelik:

As julle nie gehoor gee nie,
en as julle dit nie ter harte neem om my Naam eer te bewys nie, sê יהוה van die leërskare,
dan sal Ek die vloek onder julle stuur
en julle seëninge in ‘n vloek verander; ja,
Ek het dit alreeds vervloek,
omdat julle niks ter harte neem nie. (Mal 2:2)

SY VERBOND MET ONS IS SY GEBOOI MET SY NAAM

My verbond met hom was die lewe en die vrede;
en Ek het dié aan hom gegee tot vrees;
en hy het My gevrees en vir my Naam gebewe. (Mal 2:5)

BINNEKORT GAAN DIE TWEE GEUIES ELIA EN HENOG VERSKYN
HULLE BEVESTIG SY NAAM [Op 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.

Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. En julle sal die wettelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê יהוה van die leërskare. Dink aan die wet van Moses, my kneg, wat Ek hom beveel het op Horeb vir die hele Yisrael—insettinge en verordeninge. Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van יהוה aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. (Mal 4:2-6)

IN KLIP GEGRAVEER IS SY NAAM VIR EWIG

Jy mag geen GOD voor my aangesig hê nie.
Jy mag geen [JESUS CHRIST] beeld of gelykenis maak van wat bo in die hemel is,
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien IN ENIGE KERK nie;
want Ek, יהוה אלהים is ‘n jaloerse EL
Ek bewys GENADE SLEGS aan duisende wat My liefhet en my gebooie onderhou.
Maak nie MY NAAM יהוה אלהים totniet nie,
Gedenk die sabbatdag, dat jy dit APART hou;
Ses dae moet jy werk;
maar die sewende dag is die sabbat vanיהוה אלהים;
dan mag jy géén werk doen nie—
Want in ses dae het יהוה אלהים die hemel en die aarde gemaak, en alles wat daarin is, Daarom het יהוה אלהים die sabbatdag geseën en dit apartgestel . (Exo :3-11) (geparafraseer)

Die NAAM יהוה = 3068 kom 6521 keer in die OT voor en in die KJV vertaling slegs 7 keer voor:

(Gen 22:14) And Abraham called the name of that place Jehovah jireh:

(Exo 6:3) And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of ELOHIM Almighty, but by my name JEHOVAH was I not known to them.

(Exo 17:15) And Moses built an altar, and called the name of it Jehovah nissi:

(Jdg 6:24) Then Gideon built an altar there unto the LORD, and called it Jehovah shalom:

(Psa 83:18) That men may know that thou,
whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth.

(Isa 12:2) Behold, ELOHIM is my salvation; I will trust, and not be afraid:
for the LORD JEHOVAH is my strength and my song; he also is become my salvation.

(Isa 26:4) Trust ye in the LORD for ever: for in the LORD JEHOVAH is everlasting strength:

Hierdie laaste twee is verwarrend en wat staan regtig daar?

● Isa 12:2 Behold, 2009 EL 410 SAVE 3444
trust 982 not 3808 afraid: 6342 for 3588 YAH 3050 JEHOVAH = יהוה 3068 STRONG 5797 song; 2176 is 1961 salvation. 3444

[Jy sal sien dat Satan verskyn het in die kerk as Jesus en homself SALVATORE genoem het.]

● Isa 26:4 Trust 982 יהוה 3068 forever: 5704, 5703 for 3588 YAHH 3050 JEHOVAH 3068 is everlasting 5769 strength: 6697

Jy kan sien hoe hulle die VADER SE NAAM YAH, net weglaat.

2 - die HEILIGE SPOOK is die direkte vertaling van die KJV,
die King James Version van die Bybel as HOLY GHOST.

Die term HOLY GHOST kom 89 keer voor net in die Nuwe Testament:
byvoorbeeld:

Now the birth of [Jesus Christ] was on this wise:
When as his mother [Mary] was espoused to [Joseph],
before they came together,
she was found with child of [the Holy Ghost]. (Mat 1:18)

HOLY GHOST vertaal immers na HEILIG SPOOK?

3 - Hoekom kom die term HOLY GHOST nie voor in die Ou Testament nie?
. . . . dit kom dan drie keer voor in die AOV:

Verwerp my nie van u aangesig nie
en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. (Psa 51:11)

Maar húlle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef;
daarom het Hy vir hulle in ‘n vyand verander:
Hy self het teen hulle gestry. (Isa 63:10)

Toe het sy volk gedink aan die dae van die ou tyd, van Moses:
Waar is Hy wat hulle uit die see laat optrek het saam met die herder van sy kudde?
Waar is Hy wat sy Heilige Gees in hulle midde gegee het? (Isa 63:11)

4 - Wie is reg? Afrikaanse kerkbybelvertalers of Engelse kerkbybelvertalers?

5 - Wat is die term in HEBREEUS?

Psa 51:11 Cast 7993 not 408 from 4480 face 6440
take 3947 not 408 QDSH 6944 RUACH 7307 from 4480

Die hele konteks lees as volg en ek vertaal woord vir woord:

skep 1254 rein 2889 hart (in my) 3820 ELOHIM 430
hernu 2318 opregte 3559 RUACH 7307 in 7130 (my)
verwerp 7993 nie 408 van (my) 4480 aangesig 6440
neem 3947 nie 408 QDSH 6944 RUACH 7307 van 4480 (my)
herskep 7725 vreugde 8342 veiligheid 3468
ondersteun 5564 (U) Koninklike 5082 RUACH 7307 (Psa 51:10-12)

6 - Wat beteken RUACH en QDSH?

RUACH 7307 = רוּח = BREATH [E] = ASEM [A]

Kyk na die volgende verse oor RUACH = ASEM

Joh 1:32 Ek het die RUACH soos ‘n duif uit die hemel sien neerdaal,
en Hy het op Hom gebly.

Joh 7:39 En dit het Hy gesê van die RUACH wat dié sou ontvang wat in Hom glo;
want die QDSH RUACH was daar nog nie,
omdat Y'SHUA nog nie verheerlik was nie.

Joh 14:17 die RUACH van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie,
omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie;
maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.

Joh 20:22 En nadat Hy dit gesê het,
blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die QDSH RUACH.

MESSIAS is gestuur om die QDSH RUACH te ontvang en te gee, aan wie HY wil,
want HY doen SY VADER se WIL en die VADER roep wie HY WIL.

"Niemand kan die Vader of Seun of Ruach se Name ken nie,
as dit nie deur die Vader gegee word aan hulle wie HY roep":

Mat 16:15 Hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is Ek?"

"U is MESSIAS, die Seun van die lewende YHVH ELOHIM."

Mat 16:17 "Salig is jy, Simon Bar-Jona,
want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie,
maar my Vader wat in die hemele is."

(Joh 6:44) "Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het,
hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag."

(Joh 6:65) "En Hy sê: Om hierdie rede het Ek vir julle gesê
dat niemand na My toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie."

(Joh 14:6) Y'shua antwoord hom:

"Ek is die weg en die waarheid en die lewe;
niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Jy sal sien dat ek die oorspronklike Hebreeuse Name herstel,
want niemand kan tot die Seun of die Vader kom,
deur die valse profeet se name nie.

Ons was gewaarsku oor die kerkbybelvertalingsname:

Joh 5:43 "Ek het gekom in die Naam van my Vader, [SY NAAM IS YAH = H3050]
en julle neem My nie aan nie. [Die Seun se Naam is YAH'SHUA of Y'SHUA of YAHUSHUA]
As ‘n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem."

[my naam is Christiaan, maar soms Christi of net Chris en selfs Chrissie as noemname,
maar my geregistreerde naam op my ID is Christiaan, en net so met Messias as
YAH'SHUA of YAHUSHUA of Y'SHUA = H3091 = יהושע of יהושוע of H3442 = ישוע = Y SH U A

Num 13:16 En Moses het Hoséa, die seun van Nun, Josua genoem.

. . . . wat staan in Hebreeus?

Moses 4872 called 7121 Oshea 1954 the son 1121 of Nun 5126 Joshua. 3091

H1954 = הושע = H U SH A
H3091 = יהושע = Y H U SH A
wie is NUN want jy lees nooit van hom nie?
H5126 = נון = N U HN = perpetuity; Nun or Non, the father of Joshua: - Non, Nun.

lees bietjie wat staan hier geskrywe:

Exo 33:11 YHVH 3068 spoke1696 unto413 Moses4872 face6440 to413 face,6440 as834 a man376 speaketh1696 unto413 his friend.745 returned 7725 into 413 the camp:4264 but servant8334 YAHSHUA 3091 son1121 of Nun, 5126 a young man,5288 departed4185 not3808 out of4480, 8432 the tabernacle.168

Neh 8:17 all3605 the congregation6951 again7725 out of4480 the captivity7628 made6213 booths,5521 and sat3427 under the booths:5521 for3588 since the days4480, 3117 of Jeshua 3442 the son1121 of Nun5126 unto5704 that1931 day3117 had not3808 the children1121 of Israel3478 done6213 so.3651 And there was1961 very3966 great1419 gladness.8057

Hier word Oshea nie net Yahusua verander nie, maar ook Y'shua genoem.

H3442 = ישׁוּע = yêshûa‛ For H3091; YAH will save; Y'shua,

Nou wie is Y'shua of Yahushua nou werklik as Sy Vader PERPETUITY = EWIGDUREND genoem word? Wie is ewigdurend behalwe die Vader wat in die ontoeganklike is?

En die profeet het gesien hoe Y'shua voor Sy Vader YHVH die opstandingsdag verskyn as die HOË PRIESTER wat ons het?

(Heb 4:14 The Scriptures 1998+) Therefore, since we have a great High Priest who has passed through the heavens, יהושע the Son of Elohim, let us hold fast our confession.

And he showed me יהושע =Yahoshua the high priest standing before the messenger of יהוה = YHVH = YAHOVAH, and Satan standing at his right hand to be an adversary to him. And יהוה said to Satan, “יהוה rebuke you, Satan! יהוה who has chosen Yerushalayim rebuke you! Is this not a brand plucked from the fire?” (Zec 3:1-2 The Scriptures 1998+)

Die Seun as EL YHVH ELOHIM het op Moses se versoek Y'SHUA (Josua) geword wat die volk in Kanaan ingelei en het 11 eeue later as Y'SHUA as MESSIAS vlees geword en onder ons gewoon, en na Sy dood, (in die vlees) maar in die RUACH neergedaal na die hel en die 1e dag van die week na Sy Vader in die hemel gegaan waar Satan Hom aangekla het omdat Hy uit die dood opgewek is.

"As ‘n ander een in sy eie naam kom,
hóm sal julle aanneem."

Waar kom die kerkbybelvertalingsnaam van JESUS vandaan?

1 - die letter "J" bestaan slegs van 1550 en was in die KJV 1760 as JESUS ingesmokkel.

2 - die woord JESUS is 'n kombinasie van Latyn en Grieks.

3 - die woord JESUS is 'n hernuwe naam van ZEUS, die SONGOD, die GOD van al die GODSDIENSTE wat die hele wereld aanbid.

6 - Wat beteken QDSH?

Ons weet nou dat RUACH beteken ASEM en nie GEES of SPOOK nie.

QDSH = קדשׁ= en beteken werklik net APART of APARTGESTEL of APARTHEID
met die bedoeling dat alles van YHVH apart is van die besoedeling van Satan.

Maar wat het Satan met die vertalings gedoen?

Satan se een naam in Hebreeus is H1966 = הילל = hêylêl = HEILEL = HEILIG = HOLY = HALO AROUND THE SUNGOD HEAD.
hay-lale' From H1984 (in the sense of brightness); the morning star: - lucifer.

So wat Satan gedoen het is om APART = QDSH uit te haal en sy naam HEILEL in te skryf,
en almal wat bid en vra vir die HEILIGE GEES of die HEILIGE SPOOK kry die geeste van Satan.

"Julle bid en julle ontvang nie,
omdat julle verkeerd bid,
om dit in julle welluste deur te bring.
Egbrekers en egbreeksters,
weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen ELOHIM is nie?
Wie dan ‘n vriend van die wêreld wil wees,
word ‘n vyand van ELOHIM." (Jas 4:3-4 AOV)

vergelyk:

You ask and do not receive, because you ask evilly,
in order to spend it on your pleasures.
Adulterers and adulteresses!
Do you not know that friendship with the world is enmity with Elohim1
Whoever therefore intends to be a friend of the world makes himself an enemy of Elohim. Footnote: 1Mt. 13:22, Lk. 4:5-6, Lk. 14:33, Rom. 12:2, 1 John 2:15-17.
Or do you think that the Scripture speaks to no purpose?
Does the Spirit which dwells in us intensely crave unto envy?
(Jas 4:3-5 The Scriptures 1998+)

● En by wie in die dorings gesaai is—
dit is hy wat die woord hoor,
maar die sorg van hierdie wêreld
en die verleiding van die rykdom verstik die woord,
en hy word onvrugbaar. (Mat 13:22)

Wat saai die 44,000 verskillende Christen Kerk Denominasies? Goeie Saad of Dorings?
Hulle kan tog nie almal reg wees nie?
Hulle kan wel almal verkeerd wees, en dis presies wat gebeur het;

Die Satan het die Kerk gestig in 324 in Rome en as SPOOK verskyn,
waarvan die JESUS CHRIST beelde van die KERK gemaak word,
en hy, dis nou Satan, se HEILIGE GEES inspireer die kerkbybelvertalers,
om die name te verander sodat almal mislei is.

● Toe bring die duiwel Hom op ‘n hoë berg
en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in ‘n oomblik se tyd.
En die duiwel sê vir Hom:
Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid,
want dit is aan my oorgegee,
en ek gee dit aan wie ek wil.
As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort. (Luk 4:5-7)

Die Satan is mos maar die Ou Duiwel, en hy was die Meester Argitek,
van alle geboue en strukture en stede en industrie en winkels,
alles om nie te boer op plase nie,
en ons moet ses dae werk en die sewende dag tuis rus,
en daar is dus geen dag vir aanbidding nie en veral nie in kerke of kloosters of katedrale of moskees of losies of pagodas of watookal nie en dit alles behoort aan Satan.

● Luk 14:33 So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my dissipel wees nie.

Satan kry 'n greep op ons met aardse besittings,
wat hy ontwerp en gemaak het,
en hoe ryker ons word, hoe minder pla ons sielsredding ons.

dis baie interressant maar sodra jy 'n toringblok of fabriek of paleis besit,
verbeel jy jou dat niks jou kan skaad nie,
en tog gaan die USA $ en die ander geldeenhede binnekort niks beteken nie;
so wat gaan dit die geldspaarders help?

● Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie,
maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed,
sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van verlede [YHVH ELOHIM] is.

● Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie.
As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.

Want alles wat in die wêreld is—
die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë
en die grootsheid van die lewe—
is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid,
maar hy wat die wil van יהוה doen, bly vir ewig.

Kinders, dit is die laaste uur;
en soos julle gehoor het dat die Antichris kom,
bestaan daar ook nou baie antichriste,
waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.

Hulle het van ons uitgegaan,
maar hulle was nie van ons nie;
want as hulle van ons was,
sou hulle by ons gebly het;
maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.
En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. (1Jn 2:15-20)

Nou Ja, dis hier waar die krisisuur in elke ou se lewe kom!

Of jy is teen JESUS CHRIST en word ANTICHRIS genoem;
Of jy is teen Y'SHUA MASHIACH en word ANTIMESSIAS genoem.

(1Jn 2:18 The Scriptures 1998+) Little children, it is the last hour. And as you have heard that the anti-messiah is coming, even now many anti-messiahs have come. This is how we know that it is the last hour.

Who is the liar, except the one denying that יהושע is the Messiah? This is the anti-messiah, the one denying the Father and the Son. No one denying the Son has the Father. The one confessing the Son has the Father as well. (1Jn 2:22-23 The Scriptures 1998+)

By this you know the Spirit of Elohim:
Every spirit that confesses that יהושע Messiah has come in the flesh is of Elohim, and every spirit that does not confess that יהושע Messiah has come in the flesh is not of Elohim. And this is the spirit of the anti-messiah which you heard is coming, and now is already in the world. (1Jn 4:2-3 The Scriptures 1998+)

Because many who are leading astray went out into the world who do not confess יהושע Messiah as coming in the flesh. This one is he who is leading astray and the anti-messiah.
(2Jn 1:7 The Scriptures 1998+)

Dis hier waar die probleem ontstaan met die HEILIGE SPOOK JESUS CHRIST,
want hy het as spook as gees verskyn en nie in die vlees nie,
en MESSIAS het na SY opstanding as vlees verskyn;
hulle het aan HOM gevat en HY het selfs vis ge-eet.

Spoke soos die heilige spook kan nooit vlees wees nie.

DIE AANKLAG TEEN DIE POUS SE TROON IN ROME

Rev 2:13 “I know your works, and where you dwell,
where the throne of Satan is.
And you hold fast to My Name,
and did not deny the belief in Me,
even in the days in which Antipas was My trustworthy witness,
who was killed near you, where Satan dwells.

Waar kan Satan anders won as in die kerk wat hy begin het met sy beelde?

EEN is die opregte en die ander is die valse profeet.
. . . . maar ons almal moet kies.

Of jy glo die kerkbybelvertalingsname en glo die valse profeet;
Of jy glo die Hebreeuse Name en glo die ware profeet.

Of jy glo die Tien Gebooie en hou die sewende dag sabbat tuis;
Of jy glo die wet van Konstantyn
en hou die eerste dag as Sondag Kerkdag vir aanbidding.

EEN is die opregte en die ander is die valse.
. . . . maar ons almal moet kies.

● Kan jy nou sien waar die HEILIGE SPOOK vandaan kom?
Zuma en Boesak en Tutu en die hele spul kan nooit die ASEM VAN WAARHEID ontvang nie.

Ek en jy en almal glo opreg dat DIE HEILIGE GEES die rein gees is,
maar dit is omdat ons so geleer was,
maar met die koms van die internet,
kon ons maklik vasstel dat al die kerke ons mislei het.

Jy vra: "Waarin glo jy werklik?"

Ek glo werklik net soos jy in die Bybel,
maar ek besef dat die vertalings ons mislei,
en al wat ek doen is om aan almal te wys waar die vertalings verkeerd is,
en sodra jy dit self sien, verander jou lewe en wese en aanbidding:

aanbid jy nie meer in mensegemaakte tempels nie; [Han 7:47]
aanbid jy nie meer die heilige geeste in kerke nie; [Op 18:1-4ens]
aanbid jy nie meer in die openbaar nie; [Mat 6:5]
aanbid jy nie meer in die Mitologiese God se name nie; [Ex 20]
aanbid nie meer JC-beelde van die Spook van Zeus nie: [Dan 3:18]

"maar so nie, laat dit u dan bekend wees, o koning,
dat ons u GOD nie sal dien nie
en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie."

Ons moet maar almal kies waar jy wil wees:
in Nebukadnésar se vuur by sy ALH se beeld;
of in MESSIAS se vuur op die dag van vergelding:

Ons almal sal brand in die hel,
maar ons kan kies om beskerm te word soos Sadrag, Mesag en Abednégo.

En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde
en die laer van die QDSH en die geliefde stad omsingel,
en vuur het van YHVH ELOHIM uit die hemel neergedaal en hulle verslind.

En die duiwel wat hulle verlei het,
is in die poel van vuur en swawel gewerp
waar die dier en die valse profeet is;
en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. (Rev 20:9-10)

groetnisSpaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Nuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


  Geborg deur :

  Van ons ander lede

  VuurWerke

  deur die Posman

  n versameling liefdes gedigte wat die stormagtige verhouding tussen man en vrou uit beeld, en ander gedigte.  picture

  Kompetisies

  Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

  picture

  Nuusbriewe

  Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

  picture

  Winkel

  Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar