Rubrieke

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriende


Die val van Babilon.

Wat sal met Babilon/Jerusalem gebeur?


Babilon.
Babilon, moeder hoer, waters van Babilon
Ek bring ‘n spreekwoord hier na jou
Jou vernietiging kom van ver
Van ‘n “planeet” uit die noorde
Dis ‘n vuurbol, gemik
Na die midde van jou hart
Die loods is ‘n vrou
Sy is vertikaal in haar vlug van dood
Met naaktheid in haar gedagtelose asem
En haar waters soos die rooi van bloed
Die Jordaan rivier skeur met ‘n sug in twee
En die dooie see se waters is weg
Vir altyd sluit sy haar oë van sout
Die put van hel het nou verdwyn
Die laagste punt op aarde
Die hoogste punt van die hemel
Dank God!!!!

The answer.

At Llandudno beach
the girls are lying
on the whitest sands
the purest of the earth
naked, dark, a tan of brown
their breasts pointing unto heaven
making dents into the sky above
whilst angels drink
the milk of human nipples
whilst the wind, shamelessly
remove the cover of all life
the shyness of all women,
the desire of all men,
the lips of love and life
a spectacle for heaven
how wonderfull is the softness
of the fluid of first love
the nakedness of the absolute of love.
you are beautiful my bride,
you are precious to me my wife!
and when I find my release in you,
you will bear our child, my beloved!
blessed be thy shameless nakedness
I’ll cover it with eternal love, my love
when I kiss thee with my kiss of life
it is so beautifull my LORD and GOD
blessed be thy new name.
it is so wonderfull when thou spirit flows
like a river through my mind
you enter through my nose and ears
and it comes flowing out of my breath
to bring life and love to all my LORD
ME IN YOU AND YOU IN ME,
AMEN.

Die laagste punt van die hemel is die dooie see.
Hierdie laagste punt simboliseer die hel, waar alles wat onwaar en sleg is uitgewerp word van die hemel na die hel.
Ek sê; alle slegte geeste word in ‘n simboliese dooie see gewerp, ‘n simbool van die hel.
Ek sê; alle slegte geeste is uit die hemel neergewerp in Jerusalem, hoofstad van die Satan, die laagste en vuilste plek van die hemel; die bybel sê dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls. Lees Openb. 18:2. Voëls is die simbool vir engele.
Die vernietiging van Jerusalem; Jes. 13:5; hulle kom uit ‘n ver land (planeet), van die einde van die hemel af, die HERE en die werktuie van sy grimmigheid, om die hele aarde te verwoes. (die oorspronklike sê die land en nie die aarde.) dit kan ‘n meteorite of ‘n atoombom wees.
Vers 6; huil julle, want die dag van die HERE is naby; hy kom as ‘n verwoesting van die Almagtige.
Vers 7; daarom word alle hande slap en elke mensehart versmelt.
Vers 8; en hulle is verskrik, kry krampe en weë; hulle krimp inmekaar soos een wat baar; die een kyk die ander verbaas aan; hul gesigte is vlammende geeste.
Verseker sal dit nou so wees met die volgelinge van Jesus wanneer hulle die waarheid verstaan, of sal hul hul harte verhard soos ek reeds ondervind het?

Nietemin, sal die kerk die waarheid wil verstaan, want hulle is die profeet van die antichris? Verstaan en aanvaar jy die waarheid?
Sal die kerk steeds blindelings aanhou om idole en afskuwelike dinge te aanbid?
Die kerk preek blindelings valsheid sonder om te verstaan en dit bewys hul onverskoonbare roekeloosheid soos ek ondervind het in sekere gevalle.

Die kerk het die uitnodiging gehad om eerste te wees om die bruilofsmaal te geniet, maar hulle het dit van die hand gewys soos die bybel vooruit gesê het hulle sal, en daarom; soos die bybel vooruit gesê het; kom hoer, moordenaar, dief en almal van julle wat in gevangenes is en hel toe gestuur is; JULLE IS BEVRY OM DIE VRUG VAN DIE LEWE TE EET, DIE TAFEL IS GEDEK MET DIE WONDERLIKSTE HEILIGE VOEDSEL. Dit is die derde dag en jy kan die berg nou klim sonder vrees.

Moenie bang wees nie; moenie dink omdat jy ‘n hoer of ‘n dief of ‘n moordenaar is dat jy geen reg op die voedsel het nie, inteendeel jy is welkom; welkom in die huis van Jehovah want jy het vir God gewerk en vir my jou suster. Lees ook verse 9-22.
Die intelligente en sagmoedige sal hierdie boodskap verstaan.
Genesing en begrip SAL NIE/KAN NIE uit die antichris/kerk kom nie, logies.
Natuurlik sal die “blinde” nie die waarheid kan sien nie en hulle sal probeer om hul roekeloosheid te regverdig. Vergewe hulle, omarm hulle want daar sal die wees vir wie dit eenvoudig te moeilik sal wees om te erken, maar jy het mag ontvang om te vergewe.

Miga 1:5; dit alles vanweë die oortreding van Jacob en vanweë die sonde van die huis van Israel. Wie is die oorsaak van die oortreding van Jakob? Is dit nie Samaria nie? (Samaria beteken die toring) En wie is die oorsaak van die hoogtes van Juda? Is dit nie Jerusalem nie?
(Jakob het die betekenis van; indringer. Die huis van Israel = alle mense. Die hoogtes = berg Mecca, berg Golgota ens.)
Maleagie 2:11; Juda het troueloos gehandel, en ‘n gruwel is in Israel en Jerusalem gepleeg; want Juda het die heiligdom van die HERE, wat hy lief het, ontheilig, en HY HET DIE DOGTER (Jesus) VAN ‘N UITLANDSE GOD GETROU.

Openb. 18:8; daarom sal haar plae op een dag kom; dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word ---lees ook openb. 17:16.
Openb. 18:2 --- geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls (engele).
Openb. 18:10; --- in een uur het jou oordeel gekom!
Een uur = 41,666 jaar.
Openb. 19:3; --- haar rook gaan op tot in ewigheid.
Dit beteken nie sy sal vir altyd rook nie, maar sy verdwyn vir altyd.

Openb. 18:16-18; opsommend; soos die Twin Towers sal sy in sestig minute val en rook soos die Twin Towers, maar wanneer sy val sal sy val soos ‘n klip wat in die water val. Soos die Twin Towers op 9/11.
Vers 21; ---‘n sterk engel het ‘n klip opgetel soos ‘n groot meulsteen en dit in die see gegooi en gesê; so met ‘n vaart sal Babilon die groot stad neergegooi word EN NOOIT WEER GEVIND WORD NIE.
Vers 23; die lig van ‘n lamp sal nooit weer in jou skyn nie en die stem van bruidegom en bruid sal nooit meer in jou gehoor word nie---- ons is geestelik getroud met Jesus in Jerusalem – jou handelaars was die grotes van die aarde; (soos David, Abraham en andere) want deur jou towery is al die nasies verlei.
Wat moet ons nou doen?
Openb. 18:4 en Jes. 48:20; gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.
Ek sê; VERLAAT HAAR, GAAN UIT!!!! Anders sal jy saam met haar verbrand.
Jer. 51:41; hoe is Sesag (Jerusalem/’n simboliese naam vir Babilon) ingeneem en die roem van die hele aarde verower! Hoe het Babel ‘N VOORWERP VAN VERBASING GEWORD ONDER DIE NASIES (soos dit nou met haar volgelinge sal wees, want alle nasies het haar en haar seun verheerlik)
Openb. 14:8-9; ‘n ander engel het gevolg en gesê; geval, geval het Babilon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.
‘n Ander engel het gevolg en met ‘n groot stem gesê; as iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op/in sy voorhoof of op/in sy hand ontvang----
Die oorspronklike sê ‘n merk IN sy voorhoof en IN sy hand en nie soos gepreek op die voorhoof of hand nie, om te sê, OP is ‘n leuen.
Vers 10; hy sal self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker (gees) van sy toorn en hy sal gepynig word met vuur en swawel----

Wat beteken dit om te sê; in jou voorhoof of in jou hand?
In jou voorhoof beteken; in die voorste deel van jou brein en in jou hand beteken; in jou woord, die dinge wat jy sê en bely.
Die Lewendmakende/Verkwikkings gees “sit” bo in jou brein.

Maar nou, daar is geen tyd meer nie!!!! Ons moes die dier volg, maar dit het/moet nou stop.
Jy MOET die dier in jou brein NOU oorwin anders sal jy sy permanente merk ontvang.
Christene het geestelik en fisies hul profeet as ‘n god aanbid en die merk van die dier is in hul verstand/voorhoof ingebrand en dit sal beslis nie maklik vir hulle wees nie, maar die bybel sê hulle sal soos deur vuur gered word.
Weereens; almal sal gered word maar nie almal sal dieselfde heerlikheid hê nie.
Wie ookal jou profeet is, Mo Hammed, (sigbaar) Buddah, (sigbaar) Jesus (sigbaar) of enige ander profeet, (sigbaar) hy is ‘n profeet van God en het jou geleer;
om God en jou naaste lief te hê.
Hy het jou van ‘n lewe hierna vertel, waarin jy behoort te glo.

Jou profeet het as jou geestelike vader ageer en deurdat jy geglo en gedoen het in wat hy jou geleer het, is jou siel geskep rondom dit met liefde as die grootste gebod.
Jou vader/profeet het jou dus ‘n erporsie gelaat wat die lewe hierna is.
Ons weet egter almal dat daar geen erfporsie is as daar geen testamentmaker is nie.
Daar is ook geen erfporsie as die testamentmaker nie sterf nie. Lees Heb. 9:15-17.


Ek sê; jou geestelike vader is jou testamentmaker, en jy kan nie erf wat hy jou nagelaat het, INDIEN HY NIE STERF NIE!!!!
Ek sê; jou testamentmaker het jou ‘n erfporsie van lewe hierna gelaat, naamlik die derde hemel.
In hierdie volgende derde hemel sal jy ‘n algehele geestelike wese wees, jy sal God wees.

In ons huidige hemel verheerlik ons sigbare dinge wat jou testamentmaker jou gevra het om te doen, ten einde die volgende hemel vir jou te skep; maar; jy kan nie hierdie hemel binnegaan nie tensy jou testamentmaker sterf.
Wat beteken dit?
Dit beteken; jou testamentmaker is die een in jou brein.
Hy moet nou in jou brein sterf!!!! Hy moet vervang word deur ‘n nuwe naam, want sy sending is voltooi.
Toe Jesus gekom het was dit Moses wat in jou brein moes sterf en om daardie rede het Jesus aan die kruis gesterf, om ‘n einde te bring aan die vyfde dier of koning. Met hierdie koms is dit dus Jesus wat in jou brein moet sterf, want jy het hom weer uit sy graf gebring.
Lees Hebr. 9:11-21.

Dit is bes moontlik ‘n skok vir jou want hy is jou skepper, hy het jou gemaak wie jy vandag is. Ja dit is waar, hy is die een wat jou tot hier gebring het, hier waar jy nou hierdie dinge kan verstaan van ‘n volgende hemel, maar as jy nie nou op aarde van hom kan afstand doen nie, dan kan jy hom nie in die volgende hemel tegemoet gaan nie, maar hy verwag dit van jou. HY WIL DAT JY DIT ONTVANG, WANT JY IS OOK SY SKEPPER en jy is die erfgenaam.


Daar is twee paaie na jou vader in die hemel;
jy kan hier op aarde aan hom vasklou, ‘n normale dood sterf, en na 1000 jaar opgewek word om geoordeel te word, jou slegte dade teenoor jou goeie en jou beloning ontvang of;
jy kan nou losmaak van hom, hom laat sterwe in jou gedagtes en die ondervinding van ‘n normale dood vryspring, en ‘n transformasie in ‘n oogwink hê van vlees na gees tot in die volgende hemel.
Die voordele van laasgenoemde is; jy sal nie geoordeel word nie ---- alle sondes is vergewe, maar met die eerste keuse sal jou sondes nie vergewe word nie, maar geoordeel word.
Nietemin, in albei gevalle sal jy gered wees en ewige lewe hê.
Jy mag vra, waarom kry ons nou hierdie laaste keuse?
Jou profeet het jou vertel van ‘n dag van die HERE, ‘n dag van God, Allah of wat jy hom ookal noem. Hy het jou ook vertel van ‘n ander profeet wat sou kom om hierdie laaste dinge aan jou te vertel.
Wel, hierdie is die dag, die oomblik waarvan jou profeet gepraat het.
Nou is dit jou keuse, ek kan nie vir jou besluit nie.

Wat presies beteken dit dat hy moet sterf?
In ons huidige tweede hemel, het ons sigbare dinge verheerlik, en soos reeds gesê, is jou siel geskep deur dinge uit jou verbeelding te vereer, soos ‘n verheerlikte vader.
Die No van ‘n tenvolle ontwikkelde siel is 666, die gees van verbeelding en dit maak jou verskillend van diere, want hulle het nie die No of gees van verbeelding nie.
Die mees intelligente diere het die No 555 en in sommige gevalle miskien die No 6. Toe jy ‘n kind was is die storie aangaande Jesus aan jou vertel, maar jy is nou volwasse en behoort nou die waarheid te hoor. Jy kan nie vir altyd in vader kersfees glo nie.

Die No van God is 777.
Jou brein het sewe Koepels en die laaste Koepel in jou brein kan/moet nou oopgaan om jou in die volgende hemel te bring.
Ons noem hierdie gees die Verkwikkings gees, die gees van 7, die mees volmaakte gees.
Die bybel sê; God is die gees waarin daar geen duisternis is nie, maar wat beteken dit?
Dit beteken dat daar geen sigbare/geen sigbare beelde in hierdie gees is nie, want die sigbare = duisternis.
Die sewende gees het geen beelde/prente van die sigbare nie. Om hierdie rede moet jy dan nou ontslae raak van prente in jou gedagte van, ‘n sigbare God/mens.

Om dit te bereik moet ons nou glo wanneer ons bid dat; jou stem van woorde God die Seun van die mens/Jehovah is, want alle dinge is DEUR WOORD GESKEP, en jy kan jou wildste verbeelding gebruik, maar jy kan nie ‘n skets maak van woorde nie want dit is onsigbaar.
Die bybel leer ons; woord = gees = God = 777.
Woorde/spraak is jou direkte kanaal/telefoon sein na God en om hierdie rede het Jesus gesê; EK/woorde is die weg, die enigste manier om God te bereik, en dit is deur jou stem van woorde.

Voorheen was jou vader jou verteenwoordiger, jy het deur hom gepraat en jy het hom genader om namens jou van God te vra, deur geloof.
Geloof kom nou tot ‘n einde want ons het deur geloof ‘n oop kanaal bewerkstellig na die interplanitere hemel geeste, moenie dit opmors nie!!!!!
Waarom is geloof nou oorbodig?
Geloof is daar om in dinge te glo wat ons nog nie ontvang het of wat ons nie verstaan nie, maar sodra jy dit ontvang het of verstaan is dit tog dom om aan te hou glo of te vra vir iets wat jy reeds ontvang het.

OPSOMMING.

Wat het ons uit hierdie bespreking geleer?
Hagar is die ma van ons sintuie en is ‘n simbool van Jerusalem; Jerusalem is ons siel’s ma.
Muslem en christen het geestelike torings op hul profete se grafte gebou.
Ons kan hierdie torings die rooi draak noem.
Jesus is die Lusifer wat vuur gebring het, die gees van verbeelding en ook verwarring.
Die gees vuur, is ‘n gees om die menslike liggaam te verteer sodat dit terugkeer tot stof.
Jesus het gesê hy het hierdie gees gebring om jou te verteer.
Terwyl ons nog die nagmaal gebruik sal ons sterwe want dit is ‘n simbool van die vrug van die oog of die vrug van die boom van goed en kwaad. Die nagmaal was bedoel vir die tydperk in die graf/die tydperk van nag soos die woord NAGmaal sê.

Ons het gesien dat die rooi draak sy mag en troon aan Jesus gegee het want hy het die wet tot vervulling gebring en die hele wêreld het hierdie dier gevolg terwyl ons die eerste vier gebooie oortree het. Ons het hierdie dier geskep.

Jesus simboliseer die sesde, sewende en agtste dier en elkeen wat hom volg, en dit is almal van ons, gaan na die verderf naamlik ons sterf.
Hulle wat sal aanhou om idole te aanbid sal aanhou om te sterf.
Ons kon die Heilige Spook, ‘n skim gees van verbeelding slegs ontvang na die hemelvaart van Jesus wat beteken; ons moes hom toe verbeel en dit het hierdie gees geskep wat alles geskep het waarvan jy weet.
Dit is jy wat Mo Hammed en Jesus laat opvaar het.
Verder het ons geleer dat die naam Jesus/Mo Hammed en die bestaan van Jerusalem tot ‘n einde kom en die bybel sê DIT SAL DIE WERELD SKOK, EN DIE WERELD SAL VERSTOM WEES.
Die naam Jesus is ‘n tydelike naam en simboliseer die naam van die mens, terwyl jou naam voorheen Adam was.
Die naam Jesus verdwyn wat in effek beteken dat die mens vir ewig verdwyn.
Dieselfde geld vir Jerusalem, sy sal nie meer wees nie en deur vuur vernietig word, want sy is die groot hoer en ons sal op ‘n ander plek aanbid.

Jesus is die een wat jou koepel van sig/jou verbeelding oop gemaak het en jou die intelligensie van 666 gebring het, wat die No van die dier/antichris is. Jy het hierdie No ontvang deurdat jy denkbeeldige sigbare dinge verheerlik het. Jy het ook geleer dat daar ‘n erfporsie vir jou wag slegs as jou testamentmaker in jou brein sterf.
Slegs jou liggaam sal verlore gaan.
Ek sê; terwyl jy in die sorg van Lusifer was het hy jou onsterflike siel geskep, inteendeel jy het sy siel geskep, maar jou liggaam gaan na die verderf/keer terug tot stof, soos die plan van God reg aan die begin gesê het.
Hy het gesê; die wat u my gegee het, het ek bewaar, ek het slegs die liggaam laat verlore gaan, maar dit is nou tyd vir hom om jou terug te gee soos die ooreenkoms was, maar dit het bloedsweet en pyn geneem vir die een wat hom oorwin het, maar dank God dit is gedoen en hy sal nie weerstand bied nie.

Die dak van Noag se ark sal nou verwyder word, wat beteken dat jy toegang tot die interplanitere hemele sal hê en dit op sy beurt beteken dat jy onsterflikheid sal ontvang, natuurlik net as jy dit wil hê, want jy kan nie iets kry wat jy nie wil hê nie. WIL JY ONSTERFLIK WORD?

Jesus was die wortel, die hoeksteen van die fondament, terwyl hierdie profeet die spruit/tak van Dawid is; die boom wat die ewige saad sal voortbring.
‘n Wortel groei onder die grond terwyl die spruit bo die grond groei.
Hulle wat hierdie profeet volg SAL NOOIT STERF nie, terwyl hulle wat Jesus gevolg het na die verderf gevaar het, dit weet ons tog.
Weereens; om na die verderf te vaar beteken nie dit wat ons gepreek het nie; dit beteken eenvoudig dat jy sterf op die manier wat ons ken, want ons is in die hel en ons huidige liggaam sal in die hel bly en ‘n ewige verbranding hê.

Ons kind Jehovah seën jou
Johan.

Hoofstuk elf volg.

Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Nuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar