Rubrieke

Deel hierdie werkstuk met jou Facebook vriendeslegs my opinie

Iets is verkeerd in die wêreld-ekonomie.

Ekonome, beperk hulle riskante geld-beleggings, (hulle plaas nie meer hulle skatte terug in die ekonomie nie)

Regerings spandeer meer en meer fiskale begrotings, (hulle hou aan om belastings te hef om aanhoudend hulle vergrote begrotings te laat klop, en in die proses is hulle besig om die ekonomiese aktiwiteite dood te druk)

Werkloosheid groei met fenominale stredes. (Regerings maak indiensneming so onrealisties dat niemand meer enigiemand wil in diens neem nie, en skakel oor na meganisasie, waar moontlik)

Wat is die Filosofie agter die wêreld-ekonomie se potensiële ineenstorting?

Wat laat die wêreld-ekonomie, snak na sy asem? Beleggers is bereid om hulle kapitaal vir so min as 1.5% in die VSA-Banke in relatiewe veilige banke te belê vir ‘n periode van 10 jaar, as wat hulle die kans wil vat om ‘n hoër rendement te kry by riskante regerings, maar nog erger is so baie ekonomiste wat bereid is om in die Duitse Regering te belê vir 2 jaar, vir geen rente nie. (ten minste bewaar die Duitse Regering die geld)

Die primêre rede vir die ekonomiese siekte is die afname in ekonomiese groei, wat slegs beteken dat die kopers het alreeds wat hulle wou koop, of stel nie meer belang om die goed te koop nie, en die grootste verklikker is die motor-bedryf wat besig is om fabrieke in te kort of selfs oorweeg om toe te maak.

Konkurent met die motor-bedryf, is die Bou-bedryf, waar potensiële huiseienaars net nie meer bereid is om gestraf te word vir ordentlike behuising nie, want hoe meer jy investeer in jou dak oor jou kop, hoe meer word jy gepenaliseer omdat jy dit gedoen het, want die lokale outoriteite het so gulsig geword om so maklik net jaarliks die erfbelasting te verhoog, dat meer en meer huis-eienaars nie meer die goed wil hê nie. Veral afgetrede oueres kan net nie meer die erfbelastings bekostig op hulle eie eindom wat hulle lankal afbetaal het nie, en saamgeneem met onbekostigbare elektrisiteit, maak die oorlewingsproposisie nie meer die moeite werd nie.

Verder druk Ekomoniste die laaste druppel bloed uit die Boer, wat ook net nie meer kans sien om die hoë inset-riskant-gekoppelde industrie met arbeidsprobleme en veediefstal aan te durf nie.

Maar die grootste sondebok in die ekonomie-verhaal is sekerlik die oneffektiewe lokale en provinsiale en nasionale regerings, wat elke jaar, meer en meer gryp en vergryp, en die wanbetaler, net eenvoudig uit te skud en in armoede dompel.

Skool-onderrig, medies-versorging, polisie-magte en weermag-komponente, is net te oneffektief en te lomp om saam die bult uit te sleep.

Daagliks word die regerings omgepraat om nog meer skole te bou of universiteite op te rig, maar daagliks beleef ons dat die standaarde val en werkloosheid vir die gekwalifiseerdes toeneem. Almal wil entrepreneurs wees, en niemand wil meer diens lewer nie.

IS DAAR REMEDIE

In my opinie is daar net nie meer ‘n remedie nie, want die aanvraag na duur luukse goedere het ‘n versadigingspunt bereik.

Terwyl daar vet-jare vir regerings was, het hulle nie opgespaar nie, maar probeer om almal, in elektrisiteitsverbruik te druk. (Iets wat hulle nooit kon bekostig nie.)

Nou ontdek ons dat die regering miljarde der miljarde skenkings aan ander Afrika-State geskenk het, terwyl hulle ‘n dowe oor draai vir die behoefte ter plaatse.

WAT GAAN GEBEUR

Die Ekonomiese-Sneeubal sal groter en groter word soos dit teen die steilte afrol, en miljoene der miljoene mense in haglike toestande dompel wat groot hongersnood en geweld gaan veroorsaak.

Die geweld gaan ‘n oorlog veroorsaak wat in die Midde-Ooste gaan begin en hoofsaaklik om olie gaan.

Sodra die eerste kernbom gegooi word, sal die see-lewe en die landwaterbronne besoedel wees, wat werklik die dood van die aarde se bewoners gaan eis, want water is ‘n daaglikse noodsaaklikheid vir oorlewing.

Besoedelde water gaan peste veroorsaak soos nog nooit gehoor nie.

WAT VOORSPEL DIE PROFETE

Die wêreld-ekonomiese-Ineenstorting sal aksie en teen reaksie ontlok wat die grootste verdelging op aarde as resultaat sal veroorsaak:

JESAJA

2746 jaar gelede

Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur ‘n gloed verteer en bly daar min mense oor. [Jesaja 24:6]

Y’SHUA

1980 jaar gelede

Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. [Matthéüs 24:21-22]

YOHANNAN

1916 jaar gelede

En die eerste engel het geblaas, en daar het hael en vuur gekom met bloed gemeng, en dit is op die aarde gegooi. En ‘n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand.

En die tweede engel het geblaas, en iets soos ‘n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi.

En ‘n derde van die see het bloed geword, en ‘n derde van die lewende skepsele in die see het gesterwe, en ‘n derde van die skepe het vergaan. En die derde engel het geblaas, en ‘n groot ster wat soos ‘n fakkel brand, het uit die hemel geval, en dit het geval op ‘n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem; en ‘n derde van die waters het als geword, en baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het.

En die vierde engel het geblaas, en ‘n derde van die son is getref en ‘n derde van die maan en ‘n derde van die sterre, sodat ‘n derde van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. [Openbaring 8:6-12]

En toe die vyfde engel blaas, sien ek ‘n ster wat uit die hemel op die aarde geval het, en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. En dit is aan hulle gegee, nie om hulle dood te maak nie, maar dat hulle vyf maande lank gepynig sou word; en hulle pyniging was soos die pyniging van ‘n skerpioen wanneer hy ‘n mens steek. En in dié dae sal die mense die dood soek en dit nie vind nie; en hulle sal verlang om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug. [Openbaring 9:1-6]

En die sesde engel het geblaas, Maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat. Toe is die vier engele losgemaak wat gereed gehou was vir die uur en dag en maand en jaar, om ‘n derde van die mense dood te maak. En die getal van die leërs van perderuiters was twee maal tien duisend maal tien duisend; en ek het hulle getal gehoor. Deur hierdie drie plae is ‘n derde van die mense gedood, deur die vuur en deur die rook en deur die swawel wat uit hulle bekke uitgegaan het; [Openbaring 9:13-18]

en hy het gesweer by Hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskape het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie; maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van הוהי מיהלא volbring, soos Hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. [Openbaring 10:6-7]

DIE BLYE TYDING

En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. [Openbaring 17:1-2]

DIE LAASTE DAG

En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. [Johannes 6:39]

En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. [Johannes 6:40]

Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. [Johannes 6:44]

Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag. [Johannes 6:54]Spaar Geld op Versekering

Lucky Lottos

Kommentaar

TERUG NA AFTREDE

Ek stem nie meer saam met Magnus Heysteck nie, want ek glo dat die wereld-ekonomie ineen gaan stort, en niemand, nie eers die rykstes van die rykstes, sal hulle geld daaruit kan trek om iets darmee te doen nie.

Die SMARTCARD gaan intussen oorneem, en sodra dinge skeef loop, sal die rekenaars nie meer toelaat dat enigeen geld kan trek nie.

Persoonlik dink ek iemand gaan ‘n virus op die internet stuur, wat alle data op ‘n sekre uur sal verdelg en alles dwing tot stilstand en ek grond my vermoede op die profeet se waarskuwing:

BABILON DIE SIMBOLIESE GODSDIENSSTAD WORD VERWOES

Namate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na dié mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen. Omdat sy in haar hart sê: Ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie daarom sal haar plae op een dag kom: dood en droefheid en honger; en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is YHVH ELOHIM wat haar oordeel. En die konings van die aarde wat met haar gehoereer en weelderig geleef het, sal oor haar ween en oor haar weeklaag wanneer hulle die rook van haar verbranding sien, terwyl hulle ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, en sê: Wee, wee jou, o groot stad Babilon, o sterk stad, want in een uur het jou oordeel gekom!

BABILON DIE SIMBOLIESE EKONOMIESESTAD WORD VERWOES

En die handelaars van die aarde sal ween en rou bedrywe oor haar, omdat niemand hulle koopware meer koop nie, koopware van goud en silwer en edelgesteente en pêrels en fyn linne en purper en sy en skarlaken; en allerhande geurige hout en allerhande voorwerpe van ivoor en allerhande voorwerpe van die kosbaarste hout en van koper en yster en marmer en kaneel en reukwerk en salf en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en grootvee en skape; en van perde en waens en slawe en mensesiele. En die vrugte wat jou siel begeer, het van jou gewyk, en al die blinkende en die skitterende dinge het van jou gewyk, en jy sal dit nooit weer kry nie. Die handelaars in hierdie dinge, wat van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir haar pyniging, terwyl hulle ween en rou bedrywe en sê: Wee, wee die groot stad wat bekleed was met fyn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en pêrels, omdat in een uur soveel rykdom verwoes is! En elke stuurman en die hele menigte op die skepe, en die matrose en almal wat die see bevaar, het ver weg gaan staan en het uitgeroep toe hulle die rook van haar verbranding sien, en gesê: Watter stad is soos die groot stad? En hulle het stof op hul hoofde gegooi en onder geween en weeklag uitgeroep en gesê: Wee, wee die groot stad waarin almal wat skepe op die see het, deur haar kostelike skatte ryk geword het; want dit is in een uur verwoes! [Openbaring 18:7-19]

DEUR HAAR KOSTELIKE SKATTE RYK GEWORD HET; WANT DIT IS IN EEN UUR VERWOES

Ons almal kry die opdrag uit die hemel om uit Babilon te gaan:

En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie. [Openbaring 18:4]

Ons is sekerlik sy volk, wat in die strik van godsdiens en ekonomie getrap het:

En ná hierdie dinge het ek ‘n engel sien neerdaal uit die hemel, met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met ‘n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval, geval het die groot Babilon, en dit het geword ‘n woonplek van duiwels en ‘n versamelplek van allerhande onreine geeste en ‘n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voëls, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. [Openbaring 18:1-3]

Tereg het die handelaars ryk geword;

Tereg heet die konings (regerings) ryk geword;

Tereg het die godsdienste ryk geword om in mensesiele handel te dryf;

maar die hele spul, regerings, godsdienste en ekonomie is met duiwels beset.

Satan gaan deur die SMARTCARD dit onmoontlik maak vir sommige om voedsel en selfs water te koop of enige iets te mag verkoop om aan die lewe te bly:

En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. [Openbaring 13:16-17]

Satan dwing mense om hom te aanbid en sy regering te ondersteun en in sy ekonomie te opereer, en enige teenstand bring sy boikot.

Hy eis babadoop in kerke om die merk op die voorhoof te kry;
en hy eis almal om aan demokrasie deel te neem en die merk op die hand te kry.

MAAR

En ‘n derde engel het hulle gevolg en met ‘n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van YHVH ELEOHIM wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die qodesh engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. [Openbaring 14:9-11]

ONS STAAN VOOR MORELE EN FINANSIËLE KEUSES

Ons sal moet leer om in geloof te leef om te oorleef.
7 jaar 8 maande 4 weke 1 dag 10 ure oudNuutste werk ingestuur binne die afgelope 7 dae


Geborg deur :

Van ons ander lede

Plek van die Flaminke

deur Rachelle du Bois

Delia Kriel is mede-eienaar van die vakansieoord Zeesig. Haar eerste ontmoeting met Alex Vorster, haar sexy nuwe buurman, laat haar hare rys. Hy jaag haar kat die skrik op die lyf en hy jaag haar die harnas in. Kortom, hy pla haar, vreeslik, aanhoudend. Hy het haar rustige bestaan hier op Zeesig kom versteur en sy is vies, baie vies. Alex se broer, Xander, is die diep een, die stil musikant wat sy hart op Delia se vriendin, Madeleen, verloor het. Hy is koppig en hy weet wat hy wil hê, maar sy is versigtig vir die liefde, want net 'n donkie sal twee keer oor dieselfde klip struikel. En sy is nie 'n donkie nie. Hy is egter die ideale model vir haar beeldhouwerk en haar kunsuitstalling lê voor . . .picture

Kompetisies

Kyk watse opwindende kompetisies tans beskikbaar is

picture

Nuusbriewe

Registreer nou om nuusbriewe van Woes te ontvang

picture

Winkel

Woes skrywers wat self publiseer se boeke is in die winkel beskikbaar